WWW.FINBEE.LT PORTALO NAUDOJIMOSI SUTARTIS

 

Ši www.finbee.lt portalo naudojimosi sutartis (toliau – Naudojimosi sutartis) sudaryta tarp:

(1)          UAB „Finansų bitė“, j.a.k. 304051511, adresas Šv. Ignoto g. 5 Vilniuje 01130 (toliau –  Organizatorius); ir

(2)          Vartotojo, kuris elektroniniu būdu sudarė šią Naudojimosi sutartį, patvirtino, kad sutiko su jos sąlygomis ir naudojasi www.finbee.lt portalu (toliau – Vartotojas).

Ši Naudojimosi sutartis reglamentuoja naudojimosi Portalu sąlygas, teisinius santykius tarp Portalo Vartotojų ir jo Organizatoriaus, o taip pat tarp Vartotojų. Naudojimosi sutartyje nustatytų taisyklių privalo laikytis visi Vartotojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Portale teikiamomis paslaugomis.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.         Vartotojas, atlikdamas registraciją Portale, lankydamasis Portale ir (arba) naudodamasis jame esančia informacija ir (arba) paslaugomis bei pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su Naudojimosi sutartimi, patvirtina, jog:

1.1.1.     įdėmiai ir atidžiai perskaitė šią Naudojimosi sutartį ir Privatumo politiką, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka, įsipareigoja jų laikytis bei įsipareigoja naudotis Portalu Naudojimosi sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

1.1.2.     Vartotojo pateikti duomenys apie save yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingą informaciją. Organizatorius vykdys savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, kad Vartotojo pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;

1.1.3.     pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas pakeis savo profilio duomenis;

1.1.4.     yra veiksnus fizinis asmuo ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

1.1.5.     sutinka, kad Organizatorius tvarkytų bet kokius jo pateiktus asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šios Naudojimo sutarties ir Paskolos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais bei kitais tikslais.

1.2.         Vartotojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Portalu ir (arba) Organizatoriaus paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Naudojimosi sutartyje nustatytų reikalavimų. Jeigu Vartotojas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šioje Naudojimosi sutartyje nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Portalu ir (ar) Organizatoriaus paslaugomis.

1.3.         Klausimai, kurie nėra aptarti šioje Naudojimosi sutartyje, yra reguliuojami kitų Portale pateikiamų taisyklių, sutarčių ar dokumentų pagrindu. Vartotojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Portalu ir (arba) Organizatoriaus paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų minėtuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jeigu Vartotojas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų dokumentuose  nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Portalu ir (ar) Organizatoriaus paslaugomis.

1.4.         Visas Portalas, Portalo tinklalapis bei jų turinio intelektinės nuosavybės teisės priklauso Organizatoriui. Vartotojas neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Portalo puslapių turinio, išskyrus asmeniniam naudojimui.

1.5.         Portale Organizatorius padeda Vartotojams pasiskolinti vieniems iš kitų. Portalas veikia kaip tarpininkas tarp asmenų, kurie nori pasiskolinti iš asmenų, kurie nori paskolinti. Portalas nėra Paskolos sutarties, kuri sudaroma Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjo, šalis.

1.6.         Informacija apie Vartotojus yra pateikiama pačių Vartotojų, todėl kaip Portalą administruojantis Organizatorius nėra atsakingas už šios informacijos teisingumą, atitikimą realybei ir už jokius nuostolius, žalą ar kitokius netekimus, kurie atsitiko ar gali atsitikti dėl sprendimų, priimtų naudojantis informacija, pateikta šiame Portale.

1.7.         Organizatorius nesuteikia Vartotojams, Skolintojams garantijos, kad Paskolos bus grąžintos pagal Paskolos sutarties sąlygas. Organizatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką ir nuolat tobulina taikomą Rizikos modelį Paraiškoms atrinkti, tačiau neduoda garantijos dėl Rizikos modelio kokybės, ir neprisiima Vartotojų patirtų nuostolių, jei Paskola nebus grąžinta. Vartotojai kredito riziką prisiima patys laisva valia investuodami į Paskolas. Vartotojų patiriami nuostoliai atlyginami Paskolos sutartyse nurodytais prievolių užtikrinimo būdais, jeigu tokie yra taikomi.

1.8.         Esant prieštaravimui tarp Naudojimosi sutarties ir Paskolos sutarties sąlygų, taikomos Paskolos sutarties nuostatos.

 1. SĄVOKOS

 

1.9.         Administravimo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas mėnesinis administravimo mokestis, kurį Paskolos gavėjas moka Organizatoriui už Paskolos administravimą pagal Paskolos sutartį iki visiško įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo;

1.10.      Aukcionas – Paskolos sutarties tarp Portalo Vartotojų sudarymo būdas, kai Paskolos sutartis sudaroma tarp Paskolos gavėjo, kuris pateikė Paraišką, kurią Organizatorius patvirtino, bei inicijavo konkretų aukcioną, ir Skolintojo (-jų), kuris (-ie) pagal Aukciono sąlygas greičiausiai pateikė geriausią Siūlymą (-us);

1.11.      Bendrosios sąlygos – Paskolos sutarties bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais;

1.12.      Depozitinė sąskaita – Organizatoriaus depozitinė sąskaita LT857290000000141859, atidaryta AB „Citadele“ bankas, juridinio asmens kodas 112021619, K. Kalinausko g. 13, Vilnius.

1.13.      Naudojimosi sutartis – šis dokumentas, kuriame yra nurodytos Portalo  sąlygos, su kuriomis turi sutikti asmuo, norintis naudotis Portalu https://finbee.lt/, bei Organizatoriaus paslaugomis. Ši Naudojimosi sutartis skirta reglamentuoti Portalo naudojimosi taisykles ir teisinius santykius, susiklostančius Portale bei tarp Organizatoriaus ir Vartotojų. Privatumo politika yra laikoma neatskiriama Naudojimosi Sutarties dalimi;

1.14.      Nuolatinė gyvenamoji vieta – reiškia bet kokią vietą, kurioje fizinis asmuo turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir naudojasi;

1.15.      Organizatorius – UAB Finansų bitė, juridinio asmens kodas 304051511, buveinės adresas Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, Lietuva, įrašytas į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį tarpusavio skolinimo platformų operatorių sąrašą;

1.16.      Palūkanos – pinigų suma, kurią Paskolos gavėjas moka už naudojimąsi Paskolos suma; 

1.17.      Portalas –  Organizatoriaus prižiūrima ir administruojama tarpusavio skolinimo sistema, veikianti adresu https://finbee.lt/, kurios pagalba Vartotojai, tinkamai užpildę Paraiškas ir gavę patvirtinimą iš Organizatoriaus, dalyvaudami aukcionuose gali skolintis arba investuoti į paskolas. Organizatorius administruoja Portalo veiklą;

1.18.      Paraiška – Portale Paskolos gavėjo pateiktas kvietimas pateikti Siūlymą Paskolos sutarčiai sudaryti, parengtas pagal Paskolos gavėjo Portale užpildytą formą, bei paremtas rašytiniais dokumentais ir Vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Paskolos gavėjas ir Organizatorius;

1.19.      Paskola arba Paskolos sutartis – per Portalą tarp Paskolos gavėjo ir Skolintojo (-jų) sudarytas susitarimas, kurio pagrindu: Skolintojas suteikia paskolą pagal susitarimo sąlygas Paskolos gavėjui, o Paskolos  gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą paskolą ir sumokėti visus su gavimu susijusius mokėjimus (Paslaugų įkainiai, Palūkanos ir kt.). Vartotojams yra žinoma, kad visi bendru Vartotojų sutarimu padaryti Paskolos sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Paskolos sutarties dalimi ir Paskolos sutarties Šalims turi privalomą galią. Paskola šioje Naudojimosi sutartyje taip pat laikomas vartojimo kreditas, kuris pagal vartojimo kredito sutartį suteikiamas Vartotojo, jo šeimos ar asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su Vartotojo profesine veikla, tenkinti. Tiek paskolos, tiek vartojimo sutartį sudaro Specialiosios sąlygos (Organizatoriaus patvirtinta Paraiška, Skolintojo Siūlymas, Paskolos gavėjo akceptas, Paskolos grąžinimo grafikas) bei Bendrosios sąlygos;

1.20.      Paskolos gavėjas – fizinis asmuo - ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių pilietis, ir/arba Europos Ekonominės Erdvės valstybių juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo, kuris yra tinkamai pasirašęs ir pateikęs Paraišką per Portalą ir kurio paraišką Portalas patvirtino;

1.21.      Paskolos suma – paskolos suma, kuria suteikiama naudotis pagal Sutartį ir kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Skolintojui (-ams) ir mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius;

1.22.      Paslaugų įkainiai – Vartotojams taikomi mokesčiai, kaip tai apibrėžta Portale, įskaitant, bet neapsiribojant Administravimo mokesčiu;

1.23.      Reikalavimo teisė – Skolintojo reikalavimo teisė (kreditorinis reikalavimas) Paskolos gavėjui pagal Paskolos sutartį, kurios dydis nurodomas Siūlyme (Specialiojoje dalyje) su visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis teisėmis;

1.24.      Rizikos modelis – Organizatoriaus naudojamas ir kuriamas kredito rizikos vertinimo modelis, statistiniai duomenys, duomenis apdorojantys algoritmai ir kitos priemonės (specialisto vertinimas, pokalbis telefonu, sms žinutė, el. laiškas) kuriais Organizatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir kurio pagrindu Organizatorius atrenka Paraiškas ir pateikia jas Aukcionui;

1.25.      Skolos administravimo mokestis – Specialiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo Organizatoriui mokamas mokestis už Organizatoriaus veiksmus, raginant laiku Paskolos negrąžinantį Paskolos gavėją laikytis Paskolos įsipareigojimų;

1.26.      Skolintojas – Paskolos Siūlymą per Portalą pateikęs ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių pilietis, nuolatinis ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių gyventojas, kuris tinkamai užsiregistravo Portale;

1.27.      Siūlymas – Skolintojo pateiktas dokumentas, kuriuo jis priima ir patvirtina Paraiškoje nurodytas sąlygas;

1.28.      Specialiosios sąlygos – Paskolos gavėjo pateikta ir Organizatoriaus patvirtinta Paraiška, Skolintojo Siūlymas, Paskolos gavėjo akceptas, Paskolos grąžinimo grafikas;

1.29.      Sutarties sudarymo mokestis –Paskolos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas sutarties sudarymo mokestis, Vartotojo mokamas Organizatoriui;

1.30.      Taisyklės – Organizatoriaus Paskolos gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės su pakeitimais ir papildymais;

1.31.      Vartotojas – Portalo narys (fizinis asmuo), kuris yra arba Skolintojas arba Paskolos gavėjas, sutikęs su šia Naudojimosi sutartimi, pagal jos sąlygas užsiregistravęs Portale ir atitinkamai patvirtintas Organizatoriaus;

1.32.      Vartotojo savitarnos sistema – Vartotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Portale, t. y. teikti Paraiškas ir Siūlymus, skolinti pinigus, sudaryti Paskolos sutartis, matyti Vartotojo atliktų veiksmų istoriją, gauti Organizatoriaus pranešimus ir kt. būdais valdyti savo paskyrą;

1.33.      VKĮ – Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas.

 1. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1.         Vartotojas įsipareigoja:

2.1.1.     griežtai laikytis Naudojimosi sutartyje nustatytos tvarkos;

2.1.2.     nepažeisti Organizatoriaus ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

2.1.3.     neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos Portale Organizatoriui ir (ar) bendraujant su kitas Vartotojais Portale;

2.1.4.     neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Portalo darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Portalui ar Organizatoriaus paslaugų teikimui;

2.1.5.     paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;

2.1.6.     nedelsdamas informuoti Organizatorių, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Vartotojo savitarnos sistemos duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji asmenys. Vartotojas atsako už žalą ir praradimus, kylančius dėl to, kad pašaliniai asmenys gavo prieigą prie Vartotojo savitarnos sistemos, bei Vartotojas supranta, kad pašaliniai asmenys, pasinaudoję tokia informacija, gali Vartotojo vardu prisiimti teisiškai privalomų įsipareigojimų, kuriuos Vartotojas privalo vykdyti;

2.1.7.     nevykdyti neteisėtų veikų Portale su Organizatoriumi ir kitais Vartotojais bendrauti pagal visuotinai priimtus moralės principus;

2.1.8.     laikyti paslaptyje prisijungimo prie Portalo (Vartotojo savitarnos sistemos) duomenis ir jokiais būdais jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Vartotojas atsako už bet kokius nuostolius, praradimus ar žalą, kurie atsirado dėl to, kad prisijungimo prie Portalo (Vartotojo savitarnos sistemos) duomenys tapo žinomi trečiajam asmeniui ir dėl šios priežasties buvo sukurti teisiniai santykiai. Vartotojas patvirtina, kad visi sandoriai, sudaryti per Vartotojo savitarnos sistemą išreikš tikrąją Vartotojo valią ir bus privalomi Vartotojui bet kokiu atveju (įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos atvejus, kai tretieji asmenys galimai gavę duomenis sudarė sandorius Vartotojo vardu: paskolina ir (arba) pasiskolino pinigus, kai Vartotojas savo noru atiduota prisijungimo duomenis trečiajam ir kt.);

2.1.9.     nuolat atnaujinti aktualią informaciją apie save (įskaitant, bet neapsiribojant vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys);

2.1.10.   pakeisti prisijungimo prie Portalo (Vartotojo savitarnos sistemos) duomenis, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys;

2.1.11.   nerinkti kontaktinės informacijos, elektroninio pašto adresų ar kitų asmens duomenų apie Portalo Vartotojus, išskyrus kiek tai susiję su Paskolos sutartimi;

2.1.12.   nebandyti susisiekti su Vartotojais už Portalo ribų tikslu pasiskolinti arba paskolinti pinigų;

2.1.13.   be raštiško Organizatoriaus sutikimo Portale nereklamuoti ir neskatinti kitų verslų, produktų ar paslaugų.

2.2.         Organizatorius turi teisę apriboti Vartotojo teisę naudotis Portalu, įskaitant ir visišką Vartotojo pašalinimą iš Portalo, ir imtis kitų veiksmų, kuriuos Organizatorius mano esant būtina, įskaitant, bet neapsiribojant savo, kaip Organizatoriaus, teisių ir pareigų sustabdymą ar nevykdymą, jeigu toks Organizatoriaus veikimas ar neveikimas yra būtinas užtikrinant Portalo besąlyginį funkcinį veikimą ir (arba) kitų Vartotojų teises ir pareigas.

2.3.         Visais atvejais, Organizatorius turi teisę sustabdyti Vartotojo registraciją Portale ir (arba) jį pašalinti iš Portalo, kai:

2.3.1.     Vartotojas nevykdo savo pareigų ir (arba) įsipareigojimų, pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir (arba) nepilną informaciją;

2.3.2.     Vartotojui suteikiama paskola prieštarautų atsakingo skolinimo principams ir gerai moralei;

2.3.3.     Yra pagrįstas įtarimas, kad Vartotojo veikla yra nesuderinama su teisės aktų reikalavimais.

2.4.         Visais atvejais, kai Organizatorius pagrįstai yra įsitikinęs, kad Vartotojas melagingai pateikia informaciją apie save ir (arba) neteisėtai naudojasi ne jam priklausančio asmens duomenimis, Organizatorius pasilieka sau teisę apie tokią situaciją pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijoms.

 1. REGISTRACIJA PORTALE. NAUDOJIMASIS PORTALU

3.1.         Asmuo, norintis naudotis Portalo paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Registracija yra nemokama. Užsiregistravęs asmuo tampa Portalo Vartotoju ir turi teisę laisvai investuoti ir skolintis, teikti Siūlymus ir Paraiškas.

3.2.         Atlikdamas pirminę registraciją, Vartotojas pats susikuria Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

3.3.         Portalo teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik tie registruoti Vartotojai, kurie patvirtino, kad sutinka su šia Naudojimosi sutartimi, įskaitant Privatumo politiką.

3.4.         Kiekvieną kartą, kai Vartotojas nori vykdyti veiksmus Portale, jis privalo prisijungti įvedant savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.

3.5.         Vartotojui elektroniniu būdu patvirtinus, kad jis sutinka su Naudojimosi sutartimi, ji yra laikoma sudaryta. Šalys susitaria, kad Vartotojo atlikti veiksmai registruojantis Portale ir sutinkant su šia Naudojimosi sutartimi, Paskolos ar vartojimo kredito Specialiosiomis sąlygomis (Siūlymu, Paraiška, Akceptu), Bendrosiomis sąlygomis, bei registruojantis Portale nurodyti asmens duomenys (kuriuos patvirtina Vartotojo paspaudimas ant „varnelės“ ar mygtuką „sutinku“, Vartotojo numeris, SMS žinutės išklotinė, Vartotojo pavedimas į Depozitinę sąskaitą, nurodant specialų kodą, Vartotojo ar Portalo elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Portalo išrašas apie Vartotojo veiksmus Vartotojo savitarnos sistemoje Portale) yra laikomi Vartotojo parašu, turinčiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška, Siūlymas bei Akceptas, kurių pagrindu sudaryta Paskolos sutartis, pagal kurią Skolintojų Paskolos gavėjams yra pervedama Paskolos suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Vartotojo parašu kiekviename jo lape.

3.6.         Užsiregistravus, Organizatorius visus pranešimus, skirtus Vartotojui, siunčia Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu arba SMS žinute mobiliojo telefono numeriu, kurie yra Paskolos gavėjo pateikti Organizatoriui Vartotojo savitarnos sistemoje, arba popierinėje paraiškoje, prilyginami rašytinės formos pranešimams. Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų. Gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų. Gautas pranešimas registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos. Vartotojai sutinka, kad Organizatorius pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo.

 1. VARTOTOJO IDENTIFIKACIJA

4.1.         Vartotojas, kuris nori tapti Paskolos gavėju ir (arba) Skolintoju visų pirma privalo būti identifikuojamas vienu iš Organizatoriaus reikalaujamų būdų.

4.2.         Vartotojas, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę tapti Paskolos gavėju ir (arba) Skolintoju ir (arba) vykdyti visas kitas operacijas Portale.

 1. PASKOLOS SĄLYGOS IR PARAIŠKA

5.1.         Paskolos sutartis sudaroma Portale vykstančių Aukcionų metu. Vartotojas pateikia Paraišką, kuri yra patvirtinta Organizatoriaus. Aukciono metu Skolintojas pateikia Siūlymą (Ofertą). Paskolos gavėjui akceptavus Siūlymą (Akceptas) bei Vartotojams sutikus su Bendrosiomis sąlygomis yra sudaroma Paskolos sutartis. Esminės sąlygos yra Paskolos suma, Palūkanos ir Paskolos terminas.

5.2.         Vartotojas, norintis pateikti Paraišką, privalo nurodyti pageidaujamą Paskolos sumą, Palūkanas ir Paskolos terminą.

5.3.         Paskolos sumai taikomi reikalavimai:

5.3.1.     Paskolos per Portalą yra suteikiamos ir gaunamos valiuta, kuri nurodyta Paraiškoje. Organizatorius turi teisę nuspręsti, kokia valiuta išduodama Paskola;

5.3.2.     Organizatorius turi teisę rekomenduoti Vartotojui sumažinti Paskolos sumą. Jeigu Vartotojas nesumažina savo nurodytos Paskolos sumos, Organizatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ir neleisti Aukcionui įvykti.

5.4.         Vartotojas, turi teisę nurodyti savo norimą Paskolos terminą, kuris negali būti trumpesnis ir (arba) ilgesnis negu Organizatoriaus Paraiškos pildymo metu patvirtintas trumpiausias ir ilgiausias Paskolos terminai.

5.5.         Vartotojui bus sugeneruotas unikalus dokumentas, kuriame, pagal Vartotojo nurodytą Paskolos sumą, Palūkanas ir Paskolos terminą, bus atvaizduotas preliminarus Paskolos grąžinimo grafikas, visi mokesčiai, kuriuos turėtų mokėti Vartotojas ir kita svarbi informacija.

5.6.         Vartotojas, kuris nori pagal šią preliminarią informaciją formuoti Paraišką, privalo Portale užpildyti formą ir nurodyti:

5.6.1.     Vartotojo asmeninę informaciją (vardas, pavardė, adresas, kontaktai, etc.);

5.6.2.     Vartotojo ir (ar), esant reikalavimui, jo šeimos mėnesio pajamas;

5.6.3.     Vartotojo ir (ar), esant reikalavimui, jo šeimos mėnesio finansinius įsipareigojimus;

5.6.4.     sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;

5.6.5.     sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis.

5.7.         Vartotojas, pildydamas Paraiškos, formą turi pridėti savo paskutinių keturių mėnesių banko išrašą ir savo „Mano Creditinfo“ ataskaitą iš svetainės https://www.manocreditinfo.lt/. Šių dokumentų pateikimas Paraiškos pateikimo etape nėra privalomas, tačiau Organizatorius gali informuoti Paskolos gavėją, kad paskutinių keturių mėnesių banko išrašo pateikimas yra privalomas.

5.8.         Vartotojui, užpildžius Paraiškos formą, yra automatiškai Portalo sugeneruojama Paraiška, kurią Vartotojas privalo patvirtinti elektroniniu būdu. Paskolos gavėjui ją pasirašius elektroniniu būdu ir Organizatoriui ją patvirtinus, Aukcionas laikomas pradėtu.

5.9.         Organizatorius, gavęs Paraišką, ją vertina ir turi teisę:

5.9.1.     patvirtinti Paraišką ir perkelti ją į Aukciono skiltį;

5.9.2.     tais atvejais, kai Paskolos gavėjas nėra pateikęs banko išrašo, ir (arba) „Mano Creditinfo“ ataskaitos ir (arba) kai pateikta informacija nėra tiksli ir (arba) jeigu Organizatorius nori gauti papildomos informacijos iš Paskolos gavėjo, Organizatorius turi teisę susisiekti su Paskolos gavėju jo nurodytais kontaktais ir gauti trūkstamą informaciją. Banko sąskaitų išrašuose esanti informacija jokiais atvejais nėra atskleidžiama kitiems Vartotojams, o naudojama tik siekiant patikrinti pateiktos informacijos tikslumą;

5.9.3.     tais atvejais, kai Paskolos gavėjas su Paraiška pateikė melagingą arba nepilną informaciją ir (arba) kitais atvejais Organizatorius savo nuožiūra gali nepatvirtinti Paraiškos ir nepraleisti jos į Aukciono skiltį;

5.9.4.     tais atvejais, kai pagal Paskolos gavėjo pateiktą informaciją Organizatorius nusprendžia, kad yra keistina Paskolos suma ir (arba) Palūkanos ir (arba) Paskolos terminas, yra sugeneruojama nauja Paraiška ir Vartotojas yra atskirai informuojamas apie šią situaciją. Vartotojas turi teisę naujos Paraiškos nepatvirtinti. Tokiu atveju, Organizatorius turi teisę nepatvirtinti senos Paraiškos ir nepatalpinti jos į Aukciono skiltį.

5.10.      Kai Paraiška yra Organizatoriaus patvirtinama, ji yra perkeliama į Aukciono skiltį ne ilgesniam negu 15 dienų terminui (išskirtiniais atvejais terminas gali būti pratęstas).

5.11.      Jeigu Paraiška visu šimtu procentu yra užpildoma greičiau nei per terminą, kuriam Paraiška buvo perkelta į Aukciono skiltį, Paskolos gavėjas turi teisę akceptuoti Skolintojų Siūlymus nelaukdamas Aukciono pabaigos.

5.12.      Jeigu Paraiška visu šimtu procentų nėra užpildoma per 15 dienų, Aukcionas laikomas neįvykusiu ir nesukuria teisinių santykių Paskolos gavėjui, Skolintojui ir (arba) Organizatoriui.

5.13.      Skolintojų siūlymai (Ofertos) bei Paskolos gavėjų sutikimai (Akceptai) yra neatšaukiami ir nekeičiami.

5.14.      Organizatorius negali būti laikomas kaltu ir (arba) pažeidusiu savo pareigas, jeigu Aukcionas neįvyksta.

5.15.      Patalpinęs Paraišką į Aukcioną ir jo metu Organizatorius turi teisę atskleisti informaciją apie Paskolos gavėją – gyvenamoji vietovė, profesija (užsiėmimas), išlaidų dydis, išlaidų tipas, pajamų dydis, pajamų tipas, turimas turtas, išsilavinimas, darbo patirtis, kurios protingai reikia Skolintojams įvertinti Paraišką pagal jos sąlygas ir pateikti savo Siūlymus, tačiau Aukciono metu Organizatorius negali atskleisti Paskolos gavėjo vardo, pavardės, asmens kodo, tikslaus adreso, įskaitant ir Reikalavimo teisės perleidimą.

5.16.      Skolintojai turi papildomą galimybę užduoti Paskolos gavėjui klausimus, kurie kartu su atsakymais matomi visiems Vartotojams. Aukciono metu Paskolos gavėjas taip pat gali atskleisti Portale savo asmens ar įmonės kodą ir vardą, pavardę ar pavadinimą.

5.17.      Aukciono metu kiekvienas Vartotojas turi galimybę realiu laiku peržiūrėti pateiktus Siūlymus.

5.18.      Aukciono metu Skolintojai gali teikti Siūlymus nustatydami siūlomos Paskolos dydį, tačiau negali siūlyti kitokio Palūkanų dydžio ar Paskolos termino, nei Paraiškoje nurodė Paskolos gavėjas. Skolintojo siūloma pagrindinė Paskolos dalis turi būti ne mažesnė nei 5 EUR. Skolintojo siūloma pagrindinė Paskolos dalis negali viršyti konkrečiame Aukcione Paskolos gavėjo nustatytos Paskolos sumos. Aukcioną laimės tie Skolintojai, kurie iki nustatyto termino pabaigos arba Paskolos gavėjo akceptavimo greičiausiai pateiks savo Siūlymą, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma.

5.19.      Pasibaigus Aukciono terminui, Paskolos gavėjas turi 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas Skolintojų Siūlymams akceptuoti. Jeigu per šį terminą Paskolos gavėjas Skolintojų Siūlymų neakceptuoja, tuomet laikoma, kad Paskolos gavėjas Skolintojų Siūlymus atmetė ir Aukcionas neįvyko.

5.20.      Skolintojas negali vienam Paskolos gavėjui per 12 (dvylika) mėnesių skolinti daugiau negu 500,00 EUR.

5.21.      Skolintojas negali siūlyti skolinti daugiau negu jis turi laisvų lėšų Organizatoriaus Depozitinėje sąskaitoje. Skolintojui, Aukciono metu patvirtinus konkrečią sumą pinigų Paskolos gavėjui, jo lėšų, esančių Organizatoriaus Depozitinėje sąskaitoje, atitinkama suma yra rezervuojama šiai konkrečiai Paskolai.

5.22.      Skolintojas, pateikęs Siūlymą Aukcione, elektroniniu būdu patvirtina, paspausdamas mygtuką „sutinku“ pateikia oficialų pasiūlymą Paskolos sutarčiai sudaryti (oferta). Siūlymas galioja iki tol kol, jį šiose Sąlygose numatyta tvarka atmes arba patvirtins Paskolos gavėjas.

5.23.      Skolintojas, pasirašęs Siūlymą, negali teikti naujo Siūlymo iš rezervuotos sumos ir (arba) pervesti šios sumos į savo kitą sąskaitą, išskyrus kai Paskolos gavėjui neakceptavus Siūlymų Organizatorius panaikina rezervaciją.

5.24.      Organizatorius panaikina Skolintojo lėšų rezervavimą, kai: (i) Aukcionas neįvyksta, (ii) Paskolos gavėjas neakceptuoja Siūlymų arba (iii) kiti Skolintojai pateikia geresnius Siūlymus. Tokiu atveju Vartotojas gali laisvai disponuoti Depozitinėje sąskaitoje esančia anksčiau rezervuota jo lėšų suma.

5.25.      Organizatorius, prižiūrėdamas Aukcioną, turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Vartotojo Paraišką ir (arba) Skolintojo Siūlymą.

 1. PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMAS

6.1.         Skolintojas, norintis dalyvauti Aukcione, privalo būti prieš tai būti identifikuotas ir Depozitinėje sąskaitoje turėti savo piniginių lėšų.

6.2.         Paskolos sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta, kai Paskolos gavėjas akceptuoja Skolintojo (-ų) Siūlymą (-us).

6.3.         Organizatorius fiksuoja ir registruoja visus Aukcione pateiktus Siūlymus chronologine tvarka. Ši tvarka nustatoma pagal Portalo laiką.

6.4.         Aukcionas organizuojamas pirmumo principu: t.y. Aukcioną laimi pirmiau Siūlymus pateikę Skolintojai, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma.

6.5.         Siūlymo Skolintojas negali atšaukti po jo pasirašymo momento.

6.6.         Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu nuo Aukciono pradžios per 15 dienų nėra pateikta Siūlymų visai Paraiškoje nurodytai Paskolos sumai.

6.7.         Paskolos gavėjas akceptą gali išreikšti Portale arba telefonu.

6.8.         Pasibaigus Aukcionui ir Paskolos gavėjui akceptavus Skolintojų (-ių) siūlymus, Portalas išsiunčia pranešimus Vartotojams apie Aukciono rezultatus, nurodydamas Aukcioną laimėjusius Vartotojus bei siūlymus, kurių pagrindu buvo sudarytos Paskolos sutartys.

6.9.         Pasibaigus Aukcionui ir Paskolos gavėjui akceptavus Skolintojų (-ių) siūlymus, Organizatorius atlieka šiuos veiksmus: (i)  priskiria Paskolos sutarčiai unikalų jos identifikacinį numerį; (ii) Paskolos gavėjui suformuoja aktualų Paskolos grąžinimo grafiką, (iii) įskaito lėšas iš Skolintojų į Paskolos gavėjo paskyroje Depozitinėje sąskaitoje.

6.10.      Skolintojas patvirtina, kad Organizatorius turi teisę iš Skolintojo Depozitinėje sąskaitoje esančių lėšų įskaityti Siūlyme nurodytą sumą į Paskolos gavėjo lėšas Depozitinėje sąskaitoje.

6.11.      Aukcionui pasibaigus, Vartotojai turės galimybę realiu laiku sužinoti savo Paskolos grąžinimo grafiką, mokėjimų statusą, esantį likutį ir pan. informaciją. Vartotojai galės būti identifikuojami nurodant Vartotojo vardus ir (arba) kodus.

 1. PORTALO MOKĖJIMO SISTEMA

7.1.         Portalas visus mokėjimus ir įskaitymus vykdo per Depozitinę sąskaitą, kurioje laikomos kiekvieno Vartotojo lėšos. Piniginės lėšos yra tiesiogiai nuskaitomos iš vieno Vartotojo ir įskaitomos kitam Vartotojui tiesiogiai (pvz. iš Skolintojo pasibaigus sėkmingam Aukcionui į Paskolos gavėjui arba Paskolos gavėjui grąžinant lėšas iš Paskolos gavėjo Skolintojui). Piniginės lėšos yra įskaitomos Organizatoriui tik tuo atveju, kai tai yra Organizatoriui priklausančios lėšos (Sutarties sudarymo mokestis, mokestis už asmens patikrinimą UAB Creditinfo Lietuva, Administravimo mokestis ir kt. mokėjimai).

7.2.         Organizatorius lėšų įskaitymą ir nuskaitymą vykdo pagal Vartotojų Portale atliktus veiksmus.

7.3.         Organizatorius yra tik tarpininkas, kuris atsako už Vartotojų funkcinių nurodymų vykdymą, o ne už konkrečių sprendimų priėmimą.

7.4.         Organizatorius neatsako už Vartotojo praradimus, kurie atsitiko dėl netinkamo Vartotojo sprendimo priėmimo ir (arba) melagingos Paskolos gavėjo suteiktos informacijos ir (arba) tais atvejais, kai Vartotojas atidavė ir (arba) prarado unikalius prisijungimo duomenis prie Portalo ir (arba) tais atvejais kai dėl trečiojo asmens, nesusijusio su Organizatoriumi, veiklos įvykus sistemos pažeidimui yra netinkamai atlikti funkciniai piniginių lėšų įskaitymai ir (arba) nuskaitymai.

7.5.         Organizatorius neturi nuosavybės teisių į lėšas, kurios yra Vartotojų lėšos Depozitinėje sąskaitoje ir kuriems nėra suėję teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančias Paskolos sutartis ir šią Naudojimosi Sutartį.

7.6.         Visi Vartotojų Depozitinėje sąskaitoje atlikti pavedimai yra fiksuojami Vartotojo savitarnos sistemoje Portale.

7.7.         Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Organizatoriui apie klaidingai į Depozitinę sąskaitą įskaitytas arba iš Depozitinės sąskaitos nurašytas lėšas. Depozitinėje sąskaitoje nesant pakankamai lėšų klaidingoms sumoms nurašyti, Vartotojas įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo Organizatoriaus pareikalavimo dienos grąžinti į Depozitinę sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas.

7.8.         Organizatoriaus atliekama lėšų įskaitymo arba grąžinimo funkcija (kai piniginės lėšos yra išskaidomos daugeliui investuotojų iš Depozitinės sąskaitos) nėra ir negali būti vertinama kaip mokėjimo funkcijų atlikimas.

 1. VARTOTOJO ĮSISKOLINIMAS

8.1.         Organizatorius nėra atsakingas už Vartotojo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį nevykdymą, įskaitant Paskolos gavėjo ar Skolintojo mokėjimų vėlavimą.

8.2.         Skolintojas ir Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina, kad Organizatorius gali perimti Skolintojų Reikalavimo teises šios Naudojimosi sutarties, Paskolos sutarties numatytais atvejais, bei kai tai yra būtina užtikrinti Paskolos sutarties vykdymą ir skolos išieškojimą, su tikslu Organizatoriui vykdyti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti Skolintojo interesus ir administruoti skolos grąžinimą. Automatinis Skolintojo Reikalavimo teisės perleidimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta, kai Organizatorius išsiunčia Skolintojui Portalo duomenų bazėje turimu el. paštu pranešimą apie automatinį reikalavimo teisės perėmimą. Organizatorius išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui apie Paskolos (vartojimo kredito) sutarties nutraukimą ir Reikalavimo teisės perleidimą Portalo duomenų bazėje esančiu el. pašto adresu, ar paskutiniu žinomu Paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas laikomas su atidėtu mokėjimu ir Organizatorius  grąžins Skolintojui Reikalavimo teisės lėšas, kurias atgaus skolų išieškojimo metu, Organizatoriui išskaičius mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose. Paskolos gavėjas patvirtina, kad Skolintojo asmuo neturi jam esminės reikšmės.

8.3.         Skolintojas patvirtina, kad Paskolos gavėjo asmuo neturi jam esminės reikšmės.

8.4.         Organizatorius, perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą, tačiau neatsako Skolintojui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Paskolos gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Skolintojas su tuo sutinka ir tai patvirtina.

8.5.         Paskolos gavėjas turi teisę kreiptis į Organizatorių raštu ir šis turi teisę koreguoti mokėjimo grafiką Paskolos sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

8.6.         Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus pinigines lėšas iš Paskolos gavėjo, yra įskaičiuojami Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

 1. KAINODARA

9.1.         Mokesčiai, kuriuos taiko Vartotojo pasirinktos finansinės institucijos už piniginių lėšų pervedimą tarp Vartotojo banko sąskaitos ir Depozitinės sąskaitos yra dengiami Vartotojo.

9.2.         Paskolos gavėjui taikomas Vartotojo tikrinimo UAB Creditinfo Lietuva duomenų bazėje mokestis pagal tuo metu galiojančius Portalo Paslaugų įkainius.

9.3.         Paskolos gavėjas moka mokesčius, kurie susidaro dėl Paskolos gavėjo vėlavimo mokėti Paskolą kaip yra nurodyta Paskolos sutarties sąlygose.

9.4.         Visi Vartotojo mokami mokesčiai ir kaštai yra nurodyti Portale tuo metu galiojančiuose Paslaugų įkainiuose.

9.5.         Paskolos gavėjas moka Sutarties sudarymo mokestį Organizatoriui pagal Paskolos sutarties sudarymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.

9.6.         Paskolos gavėjas moka Administravimo mokestį Organizatoriui už kiekvieną mėnesį iki Paskolos sutarties pasibaigimo dienos pagal Paskolos sutarties sudarymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.

9.7.         Jei Paskolos gavėjo mokamų Paskolos grąžinimo įmokų ir kitų mokėjimų mokėjimo diena sutampa su oficialia nedarbo ar šventine diena, mokėjimo diena laikoma iškart po to einanti darbo diena.

 1. VARTOTOJO ASMENS DUOMENYS

10.1.      Vartotojas garantuoja, kad visi jo pateikti duomenys Organizatoriui naudojantis Portalo paslaugomis yra teisingi.

10.2.      Klaidingą informaciją pateikęs Vartotojas atsako už dėl tokios informacijos Organizatorius ir (arba) kitų Vartotojų patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai kiti Vartotojai sudaro su tokią klaidingą informaciją suteikusiu Vartotoju sutartį, remiantis prielaida, kad tokia informacija yra tiksli.

10.3.      Vartotojas sutinka, kad Portale Aukciono metu būtų atkleista jo nuasmeninta informacija, kai jis užpildo ir patvirtina Paraišką.

10.4.      Vartotojas yra informuotas kad:

10.4.1.   Organizatorius įstatymų nustatyta atvejais bei tvarka turi teisę gauti Vartotojo asmens duomenis iš trečiųjų asmenų, kuriems Vartotojas tinkamai neįvykdė savo finansinių ar turtinių įsipareigojimų, taip pat iš jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančių duomenų valdytojų;

10.4.2.   Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, Organizatorius turi teisę, prieš tai tinkamai informavęs Paskolos gavėją, Paskolos gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus 35 dienas, suteikti Paskolos gavėjo asmens duomenis UAB Creditinfo Lietuva, juridinio asmens kodas 111689163, kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims;

10.4.3.   Organizatorius Vartotojo duomenis gauna jo užsiregistravimo, tapatybės nustatymo, Paraiškų ir siūlymo pateikimo, investavimo, diskusijų ir viso jo buvimo Portalo Vartotoju metu.

10.5.      Organizatorius yra registruotas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir informaciją apie tvarkomus duomenis galima rasti adresu www.ada.lt.

10.6.      Vartotojui yra aišku ir jis supranta, kad Paskolos sutartis yra sudaroma tarp Organizatoriaus, Paskolos gavėjo ir Skolintojo.

10.7.      Vartotojas įsipareigoja neatskleisti jokiam trečiam asmeniui informacijos, kurią jis gavo pagal Paskolos sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant informacijos apie kitą Paskolos sutarties šalį – asmens duomenų, Paskolos sumos dydį, Palūkanų dydį, Paskolos terminą, konkretaus Skolintojo pervestos pinigų sumos dydį, Paskolos gavėjo nesugebėjimą laiku vykdyti įsipareigojimus, Paskolos mokėjimo grafiką, vykstantį priverstinį paskolos išieškojimą ir pan. Šią konfidencialumo pareigą pažeidęs asmuo privalės nukentėjusiai šaliai sumokėti Paskolos sumos dydžio baudą, sumokėti Organizatoriui Paskolos sumos  dydžio baudą (kurios Šalių laikomos minimaliais Organizatoriaus ir Skolintojų nuostoliais) ir atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jei šių nepadengia bauda.

10.8.      Skolintojas ir Paskolos gavėjas neturi teisės 10.4 ir 10.7 punktuose nurodytos informacijos naudoti kitiems savo poreikiams tenkinti, įskaitant bet neapsiribojant su tikslu gauti tam tikros Paskolos dalies mokėjimo atidėjimą ar grąžinimą anksčiau laiko, siūlyti kitas paslaugas ir pan.

 1. ORGANIZATORIAUS NEMOKUMAS

11.1.      Pradėjus Organizatoriaus bankroto bylą, nutraukiami visi Aukcionai ir nėra sudaromos naujos Paskolos sutartys.

11.2.      Bankroto administratoriui ar kitam įgaliotam asmeniui yra perduodama visa informacija, kad būtų tinkamai vykdomos galiojančios Paskolos sutartys, užtikrintas esamų išieškojimų tęstinumas ir kt. veikla, būtina normaliam teisinių santykių užtikrinimui.

11.3.      Organizatoriaus bankrotas neturi įtakos tarp Vartotojų sudarytoms Paskolos sutartims ir jos toliau galioja. Išieškojimas pagal Organizatoriaus prievoles negali būti nukreiptas į Paskolas.

 1. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

12.1.      Organizatorius nėra atsakingas už:

12.1.1.   Vartotojo pateiktų Organizatoriui ir kitiems Vartotojams duomenų teisingumą ir atitikimą realybei;

12.1.2.   Vartotojo neteisėtą elgesį ir (arba) Naudojimosi sutarties pažeidimą, prievolių ir įsipareigojimų vykdymą pagal Paskolos sutartį;

12.1.3.   Portale sudarytų Paskolos sutarčių ir kitų sutarčių galiojimą ir teisėtumą;

12.1.4.   už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų ar kitų aplinkybių kurios nepriklauso nuo Organizatoriaus valios;

12.1.5.   netiesioginius nuostolius;

12.1.6.   Portalo turinį ir informaciją, įvestą Portalo Vartotojų.

12.2.      Vartotojai sudaro Paskolų sutartis Portale tiesiogiai su kitais Vartotojais savo valia ir rizika, ir jie patys asmeniškai yra tokių sutarčių šalys.

12.3.      Organizatorius yra Paskolos sutarties šalis pagal jos sąlygas.

12.4.      Vartotojai prisiima riziką ir atsakomybę naudojant Portale siūlomas sutarčių formas ir turi pranešti Organizatoriui, jeigu pastebi netikslumus ir neatitikimus.

12.5.      Organizatorius nėra atsakingas už jokių įsipareigojimų, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali kilti Paskolos gavėjui ir (arba) Skolintojui per Portalą sudarant ir (arba) vykdant Paskolos sutartis, vykdymą.

 1. REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMAS

13.1.      Vartotojas turi teisę Portale perleisti (parduoti) savo Reikalavimo teisę  kitam Vartotojui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Vartotojas gali laisvai disponuoti savo Reikalavimo teise, įgyta pagal Paskolos sutartį.

13.2.      Norėdamas perleisti Reikalavimo teisę, Vartotojas Vartotojo savitarnos sistemoje turi pažymėti Reikalavimo teisę, kurią jis nori perleisti, ir patvirtinti Siūlymą (Ofertą) dėl Reikalavimo teisės perleidimo.

13.3.      Vartotojas turi teisę parduoti Reikalavimo teisę už didesnę arba mažesnę kainą nei Reikalavimo teisės vertė. Ši suma bus laikoma kaina, kurią vienas Vartotojas turi sumokėti kitam Vartotojui už Reikalavimo teisę.

13.4.      Vartotojo Siūlymas (Oferta) perleisti Reikalavimo teisę yra laikomas viešu ir įpareigojančiu pasiūlymu įsigyti Reikalavimo teisę nuo jo patvirtinimo momento ir Siūlymą gali priimti kiti Vartotojai.

13.5.      Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojai turi teisę susipažinti su nuasmeninta informacija apie Paskolos gavėją, tačiau Organizatorius perleidimo metu neatskleis Vartotojo asmens duomenų.

13.6.      Vartotojas turi teisę įsigyti Reikalavimo teisių už sumą, kokia yra laisva jo disponuojamų (nerezervuotų) lėšų suma Depozitinėje sąskaitoje.

13.7.      Vartotojas, norėdamas įsigyti Reikalavimo teisę, turi pasirinkti norimą Reikalavimo teisę iš sąrašo Portale ir paspausti patvirtinimą. Tai padaręs, Vartotojas turės patvirtinti Sutikimo (Akcepto) sąlygas ir tokiu atveju jis taps Reikalavimo teisės savininku.

13.8.      Sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis įvykdoma pinigines lėšas nuskaitant nuo Vartotojo, kuris perka Reikalavimo teisę, lėšų ir įskaitant į Vartotojo, kuris parduoda Reikalavimo teisę, lėšas Depozitinėje sąskaitoje.

13.9.      Nuo Reikalavimo teisės perleidimo sutarties įvykdymo dienos Portale pasikeičia Reikalavimo teisės turėtojas ir jis turi teisę į visus esamus ir būsimus mokėjimus ir teises pagal įgytą Reikalavimo teisę.

13.10.    Vartotojas, įsigijęs Reikalavimo teisę, tampa teisinių santykių šalimi su Organizatoriumi ir Paskolos gavėju ta apimtimi, kuria buvo Vartotojas, pardavęs Reikalavimo teisę, ir įgyja visas teises ir pareigas, kurias turėjo Vartotojas, pardavęs Reikalavimo teisę.

13.11.    Tuo atveju, kai Reikalavimo teisė yra užtikrinta hipoteka ar kitu prievolės įvykdymo užtikrinimu, Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojas, kuris parduoda Reikalavimo teisę, perleidžia savo teises į užtikrinimo priemonę Vartotojui, kuris perka Reikalavimo teisę.

13.12.    Paskolos gavėjas sutinka, kad Skolintojas gali perleisti Reikalavimo teisę į jo kreditorinį įsiskolinimą pagal Paskolos ar vartojimo sutartį kitam Vartotojui. Įvykus Reikalavimo teisės perleidimui, Organizatorius informuoja Paskolos gavėją Portalo duomenų bazėje esančiu elektroniniu paštu ir (arba) pranešimu Portalo Vartotojo savitarnos sistemoje, kad pasikeitė jo Reikalavimo teisės turėtojas ir tai bus laikoma tinkamu pranešimu apie reikalavimo teisės perleidimą pagal LR CK 6.109 straipsnį.

13.13.    Organizatorius turi teisę neleisti Vartotojams perleisti Reikalavimo teisių, jeigu Paskolos gavėjas vėluoja įvykdyti savo mokėjimus pagal Paskolos grąžinimo grafiką.

13.14.    Nuo to momento, kai Organizatorius perima Reikalavimo teisę iš Vartotojo dėl Paskolos gavėjo nemokumo, Reikalavimo teisės perleidimas yra neleidžiamas.

 1. AUTOMATINIO INVESTAVIMO ĮRANKIS

14.1.      Automatinio investavimo įrankis yra būdas Skolintojams iš anksto nustatyti išankstinio investavimo parametrus ir tokio savo išankstinio nustatymo pagrindu dalyvauti Aukcionuose, automatiškai investuoti į Paraiškas bei teikti Siūlymus. Vartotojas gali keisti automatinio investavimo įrankio parametrus.

14.2.      Automatiniu investavimo įrankiu pateiktas Skolintojo Siūlymas prilyginamas Vartotojo asmeniškai pateiktam Siūlymui ir turi tokias pačias teises ir pareigas, kaip nustato ši Naudojimosi sutartis.

14.3.      Vartotojai patys prisiima riziką ir atsako už naudojimąsi automatinio investavimo įrankiu, parametrų pasirinkimą, bei Paraiškų, į kurias investuoja kredito riziką ir galimą įsipareigojimų nevykdymą.

 1. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

15.1.      Skolintojas, registruodamasis Portale, privalo tiksliai nurodyti kokios valstybės nuolatinis gyventojas (rezidentas), pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, jis yra.

15.2.      Skolintojas, iki to momento, kai pasikeičia jo Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė (iki tapimo kitos valstybės rezidentu mokesčių tikslais), privalo informuoti Organizatorių atnaujindamas savo duomenis Portale.

15.3.      Jeigu Skolintojas šioje Sutartyje nustatytu laiku neinformavo Organizatoriaus apie pasikeitusią jo Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę (tapus kitos valstybės rezidentu mokesčių tikslais), Organizatorius turi teisę vienašališkai nurašyti iš Depozitinės sąskaitos lėšas, reikalingas padengti visoms mokestinėms prievolėms, kilusioms dėl Skolintojo savalaikio nepranešimo apie pasikeitusią Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę, t. y. gyventojų pajamų mokesčiui, gyventojų pajamų mokesčio delspinigiams, baudai ir (arba) bet kokioms kitoms mokestinėms ir (arba) administracinėms prievolėms, nustatytoms pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus ir (arba) mokesčių administratoriaus reikalavimus.

15.4.      Remianti Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, nuo Skolintojui mokėtinų Palūkanų ir (arba) bet kokių kitų sumų Organizatorius turi teisę išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį ir sumokėti jį į Lietuvos Respublikos biudžetą, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

15.5.      Jeigu nuo Skolintojui mokėtinų Palūkanų ir (arba) bet kokių kitų sumų turėjo būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis, kitos įmokos, mokesčiai, ar bet kokios kitos sumos, tačiau dėl bet kokių priežasčių tai nebuvo padaryta, Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo nurašyti šias sumas nuo Depozitinės sąskaitos ir pervesti į Lietuvos Respublikos biudžetą.

15.6.      Organizatorius įsipareigoja per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo kalendorinių metų pasibaigimo pateikti Portale informaciją apie pinigų sumas, kurios per praėjusius kalendorinius metus buvo išskaičiuotos iš Skolintojui mokėtinų sumų ir sumokėtos į Lietuvos Respublikos biudžetą.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.      Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti šią Naudojimosi sutartį ir apie tai pranešti Portale. Naudojimosi sutarties Pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Portale dienos ir galioja visiems Vartotojams, kurie naudojasi Portalu ir visiems sandoriams, sudarytiems per Portalą.

16.2.      Vartotojas turi teisę nesutikti su pakeitimais ir turi teisę nutraukti šią Naudojimosi sutartį. Toks nutraukimas neturi įtakos jo teisėms ir pareigoms pagal Paskolos sutartį (-is), sudarytas per Portalą, kurių šalis jis yra.

16.3.      Vartotojas bet kada gali el. paštu nutraukti šią Naudojimosi sutartį, kai jo iš Portale sudarytų Paskolų sutarčių kylančios prievolės ir įsipareigojimai kitų Vartotojų ir Organizatoriaus atžvilgiu yra visiškai įvykdyti ir jis neketina toliau naudotis Portalu.

16.4.      Organizatorius gali bet kada nutraukti Naudojimosi sutartį, jei Vartotojas iš esmės pažeidžia šią Naudojimosi sutartį ir (arba) kitais atvejais, jeigu toks nutraukimas yra būtinas (be Vartotojo kaltės). Tokiu atveju Organizatorius gali riboti Vartotojo galimybę naudotis Portalu.

16.5.      Naudojimosi Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Vartotojas ją elektroniniu būdu patvirtina pažymėdamas tai paspaudimu Portale, ir galioja su visais pakeitimais ir papildymais iki visiško teisių ir pareigų pagal Paskolos sutartį įvykdymo ir (arba) kol Vartotojas naudojasi Portalu.

16.6.      Šiai Naudojimosi sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Paskolos sutartims šalių susitarimu gali būti taikoma kitos valstybės teisė.

16.7.      Visi ginčai tarp Vartotojų ir Organizatoriaus spendžiami derybų keliu. Nepasiekus sutarimo, ginčas sprendžiamas Lietuvos kompetentingame teisme.

16.8.      Organizatoriaus ir Vartojimo kredito gavėjų teisės ir pareigos, kurias reglamentuoja VKĮ, yra apibrėžtos Bendrosiose sąlygose.

16.9.      Šalys susitaria, kad Organizatorius laikomas šios Naudojimosi sutarties bei Paskolos sutarties šalimi tuo pagrindu, jog atlieka Portalo ir (ar) Paskolos sutarties administravimo veiksmus.

 

Ši Naudojimosi Sutarties redakcija paskelbta 2018 m. sausio 2 d.

 

 

 

WWW.FINBEE.LT PASKOLOS (VARTOJIMO KREDITO) SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

Ši www.finbee.lt paskolos (vartojimo kredito) sutartis (toliau – Sutartis) yra sudaryta Specialiosiose sąlygose nurodytą dieną tarp:

(1)             Specialiosiose sąlygose nurodytų Skolintojų (Paskolos davėjų), ir

(2)             Specialiosiose sąlygose nurodyto Paskolos gavėjo, ir

(3)             Organizatoriaus.

 1. Sąvokos

1.1.         Apsisprendimo laikotarpis – dviejų kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį Paskolos gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties ir grąžinti jam išmokėtą Paskolos sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų;

1.2.         Administravimo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas mėnesinis administravimo mokestis, kurį Paskolos gavėjas moka Organizatoriui už Paskolos administravimą pagal šią Sutartį; 

1.3.         Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis, kurį Paskolos gavėjas moka Organizatoriui už Paskolos gavėjo atsiskaitymo rizikos valdymą. Šalių susitarimu, Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui taikoma nuolaida ir jis yra 0 EUR. Paskolos gavėjui netinkamai vykdant Sutartį, toks asmuo yra priskiriamas didesnės rizikos klientų grupei, o Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestis yra skirtas Organizatoriaus patiriamoms išlaidoms, susijusioms su padidintos rizikos klientu ir su juo sudarytos Sutarties vykdymo priežiūra, įsiskolinimo valdymu, kontrole laikotarpiu nuo mėnesinės įmokos sumokėjimo pagal Paskolos grąžinimo grafiką vėlavimo iki kito tinkamai ir laiku įvykdyto mėnesinės įmokos mokėjimo pagal Paskolos grąžinimo grafiką. Šiuo laikotarpiu Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui nuolaida netaikoma pagal Sutarties 4.10 punktą;

1.4.         Bendra Paskolos gavėjo mokama suma – Paskolos suma ir Bendros Paskolos kainos suma;

1.5.         Bendra Paskolos kaina – visos išlaidos, įskaitant Palūkanas, Sutarties sudarymo mokestį, Administravimo mokestį, Atsiskaitymo rizikos valdymo mokestį ir kitus su šia Sutartimi susijusius mokėjimus. Bendra Paskolos kaina apskaičiuojama ir nurodoma Specialiosiose sąlygose tik pagal Paraišką suteikiamos Paskolos atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų su Organizatoriaus paslaugomis su iki tol suteiktomis ar ateityje suteikiamomis paskolomis. Bendra Paskolos kaina apskaičiuojama preziumuojant, kad Paskolos gavėjas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai ir neapima išlaidų, kurias Paskolos gavėjas moka ir (arba) kompensuoja už pradelstą laikotarpį.  Visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į Bendrą Paskolos kainą, išskyrus Palūkanas, tenkančios vienai Paskolos dienai, negali būti didesnės kaip 0,04 procento Paskolos sumos; 

1.6.         Bendros Paskolos kainos metinė norma – Bendra Paskolos kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu;

1.7.         Bendrosios sąlygos – šios Sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Sutarties šalių teisės ir pareigos, Sutarties sudarymo tvarka, jos nevykdymo pasekmės, Sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos;

1.8.         CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas su pakeitimais ir papildymais;

1.9.         Depozitinė sąskaita – Organizatoriaus depozitinė sąskaita LT857290000000141859, atidaryta AB „Citadele“ bankas, juridinio asmens kodas 112021619, buveinės adresas K. Kalinausko g. 13, Vilnius;

1.10.       Naudojimosi sutartis – dokumentas, kuriame yra nurodytos Portalo sąlygos, su kuriomis turi sutikti asmuo, norintis naudotis https://finbee.lt/ Portalu bei Organizatoriaus paslaugomis. Naudojimo sutartis skirta reglamentuoti naudojimosi Portalu taisykles;

1.11.       Nuolatinė gyvenamoji vieta – reiškia bet kurią vietą, kurioje fizinis asmuo turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir naudojasi;

1.12.       Organizatorius – UAB „Finansų bitė“, juridinio asmens kodas 304051511, buveinės adresas Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, Lietuva, įrašytas į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį tarpusavio skolinimo platformų operatorių sąrašą;

1.13.       Palūkanos – pinigų suma, kurią Paskolos gavėjas moka už naudojimąsi Paskolos suma;

1.14.       Paskolos suma – paskolos suma, kuria suteikiama naudotis pagal Sutartį, ir kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Skolintojui (-jams) ir mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius;

1.15.       Paraiška – Portale Paskolos gavėjo pateiktas kvietimas pateikti Siūlymą Sutarčiai sudaryti, parengtas pagal Paskolos gavėjo Portale užpildytą formą, bei paremtas rašytiniais dokumentais ir Vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Paskolos gavėjas ir Organizatorius;

1.16.       Paskolos gavėjas – fizinis asmuo, kuris sudaro Sutartį asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms;

1.17.       Patvarioji laikmena – laikmena (popierius, kompiuterio diskelis, vienkartinio įrašymo kompaktinis diskas (CD), universalusis skaitmeninis (optinis) diskas (DVD), Paskolos gavėjo kompiuterio standusis diskas, kuriame įrašytas elektroninis paštas ir kita, išskyrus interneto svetaines, jeigu jos neatitinka šiame punkte nurodytų patvariosios laikmenos požymių), kuri suteikia galimybę Paskolos gavėjui ateityje pasinaudoti nepakitusia joje laikoma informacija ir galimybę jam skirtą informaciją laikyti tiek laiko, kiek reikia pagal informacijos paskirtį, ir taip, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje ir kad būtų galima laikomą informaciją atkurti jos nepakeičiant;

1.18.       Portalas – Organizatoriaus prižiūrima ir administruojama tarpusavio skolinimo sistema, veikianti adresu https://finbee.lt/, kurios pagalba Vartotojai, tinkamai užpildę Paraiškas ir gavę patvirtinimą iš Organizatoriaus, dalyvaudami aukcionuose gali skolintis arba investuoti į paskolas. Organizatorius administruoja Portalo veiklą;

1.19.       Reikalavimo teisė – Skolintojo reikalavimo teisė (kreditorinis reikalavimas) Paskolos gavėjui pagal Sutartį, kurios dydis nurodomas Siūlyme (Specialiojoje dalyje) su visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis teisėmis;

1.20.       Skolos administravimo mokestis – Specialiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo Organizatoriui mokamas mokestis už Organizatoriaus veiksmus, raginant laiku Paskolos negrąžinantį Paskolos gavėją laikytis Paskolos įsipareigojimų;

1.21.       Skolintojas – Siūlymą per Portalą pateikęs ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių pilietis, nuolatinis ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių gyventojas arba fizinis asmuo, kuris tinkamai užsiregistravo Portale;

1.22.       Siūlymas – Skolintojo pateiktas dokumentas, kuriuo jis priima ir patvirtina Paraiškoje nurodytas sąlygas;

1.23.       Standartinė informacija – informacija, kurią Organizatorius pateikia Paskolos gavėjui VKĮ 1 priede nustatytos standartinės lentelės formos tam, kad šis galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus, siekdamas priimti pagrįstą sprendimą dėl Sutarties sudarymo;

1.24.       Specialiosios sąlygos – Paskolos gavėjo pateikta ir Organizatoriaus patvirtinta Paraiška, Skolintojo Siūlymas, Paskolos gavėjo akceptas, Paskolos grąžinimo grafikas;

1.25.       Sutarties sudarymo mokestis – šios Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas mokestis už Sutarties sudarymą, Vartotojo mokamas Organizatoriui;

1.26.       Sutartis – ši www.finbee.lt paskolos (vartojimo kredito) sutartis, kurią sudaro Bendrosios ir Specialiosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais, kurios šalys yra Specialiosiose sąlygose nurodyti Skolintojas ir Paskolos gavėjas, ir kuria šalys susitaria dėl Paskolos teikimo tvarkos ir sąlygų;

1.27.       Taisyklės – Organizatoriaus Paskolos gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės su pakeitimais ir papildymais;

1.28.       Vartotojas – Portalo narys (fizinis asmuo), kuris yra Skolintojas arba Paskolos gavėjas, sutikęs su Naudojimosi sutartimi, pagal jos sąlygas užsiregistravęs Portale bei atitinkamai patvirtintas Organizatoriaus;

1.29.       Vartotojo savitarnos sistema – Vartotojo individuali paskyra, kuri apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Portale, t. y. teikti Paraiškas, skolinti pinigus, pasirašyti Sutartį, matyti visą savo Vartotojo istoriją, gauti įvairius pranešimus ir kt. būdais valdyti savo paskyrą;

1.30.       VKĮ – Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas.

1.31.       Aiškinant šią Sutartį, kiekvieną dokumentą, sudarantį Sutartį ir kiekvieną papildomą sandorį, susijusį su Sutartimi, laikomasi tokių nuostatų:

1.31.1.   žodžiai, Sutartyje pateikti vienaskaita, turi ir daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai;

1.31.2.   šiame skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos vykdant bei aiškinant Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas;

1.31.3.   VKĮ apibrėžtos sąvokos Bendrosiose sąlygose turi tas pačias reikšmes, nebent aiškiai jose nurodoma kitaip.

 1. Paskolos gavėjo teisės ir pareigos

2.1.         Paskolos gavėjas įsipareigoja:

2.1.1.     mokėti įmokas pagal Paskolos grąžinimo grafiką;

2.1.2.     suteikti Organizatoriaus prašomą teisingą ir išsamią informaciją, būtiną Paskolos gavėjo kreditingumui vertinti, atskleisti visas reikšmingas aplinkybes, galinčias turėti įtakos jo kreditingumui, įskaitant informaciją apie gaunamas pajamas, turimus finansinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams;

2.1.3.     nedelsiant, bet ne vėliau negu per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Organizatorių, jei: (i) Paskolos gavėjas dėl tam tikrų aplinkybių negali ar negalės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį; (ii) atsirado ar atsiras aplinkybių, dėl kurių pablogėja ar gali pablogėti Paskolos gavėjo finansinė ateitis (pvz., Paskolos gavėjas prisiėmė naujus skolinius įsipareigojimus (būsto kreditas, vartojimo kreditas, lizingas ir pan.); (iii) pasikeičia Paskolos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kontaktinis adresas, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, kurie buvo nurodyti Organizatoriui. Pažeidus (iii) punkto reikalavimus Paskolos gavėjas prisiima Organizatoriaus siunčiamų pranešimų, įspėjimų ir kitokios komunikacijos negavimo riziką, o Organizatorius laikomas tinkamai pranešęs, įspėjęs ar informavęs Paskolos gavėją;

2.1.4.     neatskleisti Vartotojo unikalaus slaptažodžio, leidžiančio prisijungti prie Vartotojo sistemos;

2.1.5.     nedelsiant informuoti Organizatorių, jeigu trečiajam asmeniui tapo žinomas arba Paskolos gavėjas turi įtarimų, kad gali tapti žinomas Vartotojo unikalus slaptažodis;

2.1.6.     be Organizatoriaus sutikimo neperleisti iš Sutarties kylančių teisių ir pareigų;

2.1.7.     vykdyti kitas šioje Sutartyje numatytas pareigas.

2.2.         Paskolos gavėjas turi teisę:

2.2.1.     nemokamai gauti Sutarties projektą;

2.2.2.     bet kada Sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti Paskolos grąžinimo grafiką;

2.2.3.     nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka;

2.2.4.     atsisakyti per 14 dienų Sutarties joje nustatyta tvarka;

2.2.5.     grąžinti Paskolą anksčiau nustatyto termino.

2.3.         Paskolos gavėjas pareiškia ir patvirtina, kad:

2.3.1.     Paskolos gavėjo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

2.3.2.     iki šios Sutarties sudarymo jam buvo pateikta Patvarioje laikmenoje Standartinė informacija ir visa kita reikiama informacija Sutarčiai sudaryti;

2.3.3.     Paskolos gavėjas atidžiai perskaitė https://finbee.lt/ paskelbtą gautą Standartinę informaciją iki šios Sutarties sudarymo momento;

2.3.4.     iki šios Sutarties sudarymo momento Paskolos gavėjas atidžiai susipažino su https://finbee.lt/ paskelbta Naudojimosi sutartimi, įskaitant Privatumo politiką ir sutiko su Naudojimosi sutarties ir Privatumo politikos sąlygomis;

2.3.5.     sutinka mokėti mokesčius Organizatoriui pagal Specialiąsias sąlygas iki galutinio prievolės įvykdymo pagal šią Sutartį;

2.3.6.     susipažino su Organizatoriaus taikomais įkainiais, viešai skelbiamais Portale, ir sutinka juos mokėti;

2.3.7.     Paskolos gavėjas susipažino su Sutarties sąlygomis, jas supranta, o atlikdamas šioje Sutartyje nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;

2.3.8.     Paskolos gavėjas sprendimą sudaryti Sutartį priėmė ramiai, apgalvotai bei atsakingai, ir pareiškia, kad turėjo ir galėjo konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Sutarties sudarymo ir joje nurodytų įsipareigojimų vykdymo;

2.3.9.     Paskolos gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų šioje Sutartyje nustatytą finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Paskolos gavėjas yra pajėgus vykdyti;

2.3.10.   Paskolos gavėjas yra mokus ir jam nėra žinomų kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą taip, kad jis negalėtų vykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų;

2.3.11.   Paskolos gavėjo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja teisei, sandorio, kurio šalimi yra Paskolos gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Paskolos gavėjui, o ši Sutartis yra sudaryta gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus, jeigu tokie yra reikalingi.

2.4.         Šioje Sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Naudojimosi sutartimi.

 1. sutarties sudarymas. lėšų išmokėjimas

Paraiška. Aukcionas. Sutarties sudarymas

3.1.         Ši Sutartis yra laikoma daugiašaliu paskolos sandoriu, jei daugiau nei vienas Skolintojas skolina lėšas Paskolos gavėjui pagal šią Paraišką aukciono metu.

3.2.         AUKCIONAS: Aukcioną laimi tie Skolintojai, kurie pirmi iki nustatyto termino pabaigos arba Paskolos gavėjo akceptavimo greičiausiai pateikia savo pasiūlymą, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma ir bus akceptuoti Paskolos gavėjo.

3.3.         Kreiptis su Paraiška į Organizatorių turi teisę bet kuris asmuo, kuris yra Portalo Vartotojas.

3.4.         Paskolai gauti Paskolos gavėjas privalo šioje Sutartyje ir Naudojimosi sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis tinkamai pateikti Paraišką Paskolai gauti, o Organizatorius, vertindamas Paskolos gavėjo kreditingumą, gali Paraišką patvirtinti arba atmesti. Organizatorius, patvirtinęs Paraišką, patalpina ją į aukcioną.

3.5.         Organizatorius, remdamasis Taisyklėmis, gali patvirtinti Paraišką, jeigu toks Paraiškos patvirtinimas nepažeis atsakingojo skolinimo principų.

3.6.         Paraišką Paskolos gavėjas gali teikti tik iš anksto susipažinęs su Standartine informacija Portale. Pateikdamas Paraišką Paskolos gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška gali būti pateikta elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Portale esančią Paraišką.

3.7.         Šalys susitaria, kad Paraiškos pateikimo metu Paskolos gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė, Vartotojo numeris, Paskolos gavėjo Vartotojo savitarnos sistemos duomenys, Paskolos gavėjo pavedimai, Vartotojo ar Portalo elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Portalo išrašas apie Paskolos gavėjo veiksmus Vartotojo savitarnos sistemoje jo paskyroje Portale), yra laikomi Paskolos gavėjo parašu, turinčiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška, Siūlymas, Paskolos gavėjo akceptas ir jų pagrindu sudaryta Sutartis, pagal kurią Paskolos gavėjui yra pervedama Paskolos suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Paskolos gavėjo parašu kiekviename jo lape.

3.8.         Gavęs Paraišką, Organizatorius įvertina Paskolos gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes vadovaudamasis Taisyklėmis, ir (i) patvirtina Paraišką ir perkelia ją į aukcioną arba (ii) atmeta Paraišką. Jei Paraiška yra atmetama remiantis Paskolos gavėjo kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose metu gautais rezultatais, Organizatorius nedelsdamas ir nemokamai informuoja Paskolos gavėją apie šio patikrinimo rezultatus ir pateikia informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriuose atliktas Paskolos gavėjo kreditingumo vertinimas.

3.9.         Paskolos dydis ir terminas yra nustatomi pagal Paskolos gavėjo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, Organizatoriaus Taisykles, Portale bei kituose šaltiniuose paskelbtas minimalias ir maksimalias ribas, o taip pat atsižvelgiant į Paskolos gavėjo kreditingumo vertinimo bei aukciono rezultatus.

3.10.       Paskolos gavėjas gali kreiptis į Organizatorių dėl Paskolos pratęsimo. Organizatoriui tenkinus Paskolos gavėjo prašymą dėl Paskolos pratęsimo, Paskolos gavėjui yra pateikiamos pakeistos Specialiosios sąlygos ir joje esantis Paskolos grąžinimo grafikas.

3.11.       Paskolos gavėjas gali teikti papildomą paraišką aukcionui ir jam gali būti suteikiama papildoma Paskola naudojantis Portalu, tačiau tai laikoma atskira paskolos sutartimi, ir Organizatorius atlieka atskirą Paskolos gavėjo kreditingumo vertinimą. Pakartotiniu Kreditu nėra laikomas termino pratęsimas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3.12.       Organizatorius turi teisę atsisakyti svarstyti papildomą Paskolos gavėjo pateiktą Paraišką, prašymą dėl termino pratęsimo, jeigu Paskolos gavėjas yra pažeidęs šios Sutarties ar kitų su Skolintojais ar Organizatoriumi sudarytų sandorių sąlygas.

3.13.       Įvykus aukcionui ir Paskolos gavėjui akceptavus Skolintojo (-ų) Siūlymą (-us), laikoma kad Sutartis yra sudaryta ir įpareigojanti bei privaloma Paskolos gavėjui, Skolintojams ir Organizatoriui. Organizatorius priskiria Sutarčiai unikalų jos identifikacinį numerį ir išsiunčia ją Organizatoriaus duomenų bazėje registruotu Paskolos gavėjo elektroninio pašto adresu.

3.14.       Organizatorius apie priimtus sprendimus patvirtinti (nepatvirtinti) Paraiškas, aukcioną, ar sprendimą pratęsti Paskolos grąžinimo terminą informuoja Paskolos gavėją siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į Organizatoriaus duomenų bazėje registruotą Paskolos gavėjo mobiliojo telefono numerį ir (arba) pateikdamas pranešimą Paskolos gavėjui Vartotojo paskyroje.

3.15.       Pasibaigus Aukciono terminui, Paskolos gavėjas turi 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas Skolintojų Siūlymams akceptuoti. Jeigu per šį terminą Paskolos gavėjas Skolintojų Siūlymų neakceptuoja, tuomet laikoma, kad Paskolos gavėjas Skolintojų Siūlymus atmetė ir aukcionas neįvyko. Akceptas gali būti išreikštas Portale arba telefonu.

3.16.       Organizatorius užtikrina, kad Paskolos davėjas konkrečiam Paskolos gavėjui suteiktų ne didesnę kaip 500 eurų Paskolą per dvylikos mėnesių laikotarpį nuo pirmos paskolos suteikimo dienos.

Lėšų išmokėjimas

3.17.       Sudarius Sutartį, Paskolos suma yra išmokama Paskolos gavėjui į Paskolos gavėjo banko sąskaitą.  Paskolos gavėjui Paskolos suma išmokama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos.

3.18.       Paskolos davėjas suteikia įgaliojimus (paveda) Organizatoriui išmokėti Paskolos sumą iš Depozitinės sąskaitos į Paskolos gavėjo banko sąskaitą. Paskolos davėjo įgaliojimo suteikimas Organizatoriui paskirstyti lėšas Depozitinėje sąskaitoje yra esminė šios Sutarties sąlyga, be kurios Organizatorius nebūtų̨ sudaręs Sutarties.

3.19.       Organizatorius turi teisę sustabdyti arba nutraukti Paskolos sumos išmokėjimą, jeigu Paskolos gavėjas nurodė neteisingus duomenis, būtinus išmokėjimui atlikti, arba tapo žinomos aplinkybės, dėl kurių sumažėja Paskolos gavėjo kreditingumas.

3.20.       Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už Paskolos sumos įskaitymą į Paskolos gavėjo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Paskolos gavėjas.

 1. Paskolos grąžinimas

4.1.         Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą dalimis laikydamasis Paskolos grąžinimo grafike nustatytų terminų bei kitų įsipareigojimų, numatytų Sutartyje.

4.2.         Paskolos gavėjas taip pat privalo mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius, sudarančius Bendrą Paskolos kainą, laikydamasis Paskolos grąžinimo grafike nustatytų terminų.

4.3.         Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumos dalį ir atlieka kitus mokėjimus pagal Sutartį į Depozitinę sąskaitą.

4.4.         Paskolos gavėjas suteikia įgaliojimus (paveda) Organizatoriui atlikti Paskolos gavėjo lėšų skirstymą Depozitinėje sąskaitoje Skolintojams pagal Sutartį. Paskolos gavėjo įgaliojimo (pavedimo) suteikimas Organizatoriui paskirstyti lėšas Depozitinėje sąskaitoje yra esminė šios Paskolos sutarties sąlyga, be kurios Organizatorius nebūtų sudaręs Sutarties, ir reikalinga Organizatoriui užtikrinti, kad Paskolos gavėjas tinkamai vykdys savo prisiimtus įsipareigojimus.

4.5.         Paskolos grąžinimo grafikas yra neatskiriama šios Sutarties dalis, kurį Organizatorius sugeneruoja po aukciono pabaigos ir kuriame yra nurodyti Paskolos gavėjo mokėjimai ir terminai. Neatskiriama Sutarties dalimi yra ir bet kokie atskiri susitarimai, sudaryti su Organizatoriumi užtikrinant Sutarties vykdymą ir atstovaujant Skolintojo (-jų) interesus, įskaitant, bet neapsiribojant – naujas Paskolos grąžinimo grafikas ar taikos sutartis.

4.6.         Paskolos gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma Skolintojams Organizatoriaus Depozitinėje sąskaitoje. Mokėjimo grafiko dieną Organizatorius Portalo sistema automatiškai nuskaito Paskolos gavėjo lėšas, esančias Depozitinėje sąskaitoje, ir paskirsto gautas lėšas Skolintojams.

4.7.         Iš Paskolos gavėjo nuskaitomos sumos paskirstomos tokia tvarka: pirmiausia, Administravimo mokestis ir kiti Organizatoriaus mokesčiai, antra Palūkanos ir trečia grąžinama Paskolos sumos dalis (pirmiausiai tai jos daliai, kuri turėjo būti grąžinama anksčiau). Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus pinigines lėšas iš Paskolos gavėjo, yra įskaičiuojami tokia tvarka: (i) pirma eile – Skolintojams priklausančios Palūkanos nuo negrąžintos Paskolos sumos; (ii) antra eile – Administravimo mokestis; (iii) trečia eile – Skolintojams priklausanti Paskolos suma ir Palūkanos. Tais atvejais, jeigu buvo perduotas įsipareigojimų išieškojimas priverstine tvarka – pirma eile yra kompensuojamos išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimui padengti.

4.8.         Paskolos gavėjas įsipareigoja atlyginti visas Organizatoriaus patirtas išieškojimo išlaidas (susijusias su skolų išieškojimo įmonių mokesčiais, žyminiu mokesčiu, bylos nagrinėjimu teisme, advokatų, advokatų padėjėjų, korespondencijos, ekspertų, specialistų, teismo sprendimų vykdymo išlaidomis ir pan.), tuo atveju, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo ir Organizatorius iš Skolintojų perims Reikalavimo teisę.

4.9.         Visi mokėjimai pagal šią Sutartį yra atliekami eurais.

4.10.       Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui taikoma nuolaida tik apibrėžtu laikotarpiu (t. y. kaip išskirtiniai riboto galiojimo pasiūlymai Organizatoriaus klientams) ir tik Paskolos gavėjui tinkamai ir laiko mokant mėnesines įmokas pagal Paskolos grąžinimo grafiką. Jei Paskolos gavėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį, t. y. vėluoja mokėti bent vieną mėnesinę įmoką pagal Paskolos grąžinimo grafiką daugiau nei 3 (tris) darbo dienas, Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui nuolaida nėra taikoma tą mėnesį, kurį Paskolos gavėjas vėluoja sumokėti mėnesinę įmoką. Šalys susitaria, kad Paskolos gavėjui pradėjus mokėti įmokas pagal Paskolos grąžinimo grafiką, Organizatorius turi teisę vėl pradėti taikyti nuolaidą Atsiskaitymo rizikos valdymo mokesčiui.

 1. Palūkanų norma

5.1.         Už naudojimąsi Paskolos suma, Paskolos gavėjas privalo mokėti Palūkanas, kurias apskaičiuoja Organizatorius ir procentine išraiška pateikia šios Sutarties Specialiosiose sąlygose.

5.2.         Palūkanas Organizatorius apskaičiuoja ir nurodo Specialiosiose sąlygose laikydamas, jog Paskolos gavėjas grąžins Paskolą, Palūkanas bei mokės Administravimo mokestį laikydamasis Paskolos grąžinimo grafiko, nustatyto Specialiojoje dalyje.

5.3.         Palūkanos skaičiuojamos nuo Paskolos sumos išmokėjimo Paskolos gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visa Paskola yra faktiškai sugrąžinama Skolintojams.

5.4.         Skaičiuojant Palūkanas bus laikoma, kad metai turi 360 (tris šimtus šešiasdešimt) dienų, o mėnuo – 30 (trisdešimt) dienų.

 1. Bendros paskolos kainos metinės normos ir bendros paskolos gavėjo mokamos sumos apskaičiavimas

6.1.         Organizatoriaus išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir (ar) įgyvendinti savo ir (ar) Skolintojų pažeistas teises pagal Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant, priminimo žinučių ir laiškų Paskolos gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra žinomos Organizatoriui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į Bendrą Paskolos kainą ir, jei Skolintojas patiria šias išlaidas, turi būti atlyginamos teisės aktų nustatyta tvarka. Organizatorius turi teisę perduoti išieškojimą iš Paskolos gavėjo skolų išieškojimo bendrovėms ir šiuo atveju Paskolos gavėjas privalo kompensuoti taikomą išieškojimo mokestį ir (arba) padengti visus kitus su tokiu perdavimu susijusius Organizatoriaus ar skolų išieškojimo bendrovės kaštus.

6.2.         Bendros Paskolos kainos metinė norma skaičiuojama darant prielaidą, kad Sutartis galios sutartą laikotarpį ir Sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

 1. Sutarties pažeidimas

7.1.         Paskolos gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti įmoką, Palūkanas ir kitus mokėjimus pagal Paskolos grąžinimo grafiką, Specialiosiose sąlygose nurodytos Palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo įmokos dalies, kurią sudaro Paskolos suma kaip atlyginimas už naudojimąsi Paskolos suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos. Visiška skolos sumokėjimo diena yra laikoma Organizatoriaus darbo diena, kurią laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į Depozitinę sąskaitą.

7.2.         Paskolos gavėjas yra informuotas ir sutinka, kad jam delsiant  vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų pagal šią Sutartį, Organizatorius turi teisę, prieš tai Patvariojoje laikmenoje informavęs Paskolos gavėją Portalo duomenų bazėje esančiu Paskolos gavėjo el. paštu, teikti informaciją apie Paskolos gavėjo tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kreditų biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Paskolos gavėjo informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą, bei kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

7.3.         Paskolos gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Sutartį laiku ir delsiant atlikti mokėjimą daugiau kaip 45 kalendorines dienas, Organizatorius turi teisę kreiptis į skolos išieškojimo įmonę dėl tarpininkavimo susigrąžinant įsiskolinimą (Paskolą ar jos dalį, Palūkanas ir (ar) kitas mokėtinas sumas pagal Sutartį), o Paskolos gavėjas įsipareigoja sumokėti skolų išieškojimo įmonės administravimo ar kitą mokestį, kuris yra nurodomas Paskolos gavėjui siunčiamame dokumente.

7.4.         Organizatorius ir Skolintojas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe bankinės sistemos ir internetines bankininkystes, sutrikimų, kurie įvyko ne dėl Organizatoriaus ar Skolintojo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko Sutarties pažeidimas, yra nesusiję su Skolintoju, ir Skolintojas negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti.

 1. Sutarties galiojimas, keitimas, atsisakymas ir nutraukimas

8.1.         Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

8.2.         Sutartis gali būti pakeista, papildyta tik atskiru Šalių susitarimu.

8.3.         Nepažeidžiant Sutarties 9.2 p. Organizatorius taip pat gali vienašališkai pakeisti šią Sutartį, jei: (i) tai būtina pagal priežiūros institucijos nurodymus; (ii) keičiant Portalo technologinius sprendinius ar (iii) esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Paskolos gavėjo teisinės padėties. Bet kuriuo atveju nesutinkantis su pakeitimais Paskolos gavėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties grąžinant visą Paskolą ir atliekant visus mokėjimus pagal Sutartį.

8.4.         Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje numatytais atvejais.

Sutarties atsisakymas Apsisprendimo laikotarpiu

8.5.         Paskolos gavėjas turi teisę Apsisprendimo laikotarpiu (t. y. per 2 kalendorines dienas nuo Paskolos išmokėjimo), nenurodydamas priežasties, atsisakyti Sutarties ir grąžinti visą gautą Paskolos sumą į Depozitinę sąskaitą nemokėdamas Palūkanų ir jokių kitų mokesčių pagal Sutartį.

8.6.         Paskolos gavėjas, norėdamas Apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos praneša apie tai Organizatoriui pranešimu, pateiktu Patvariojoje laikmenoje (t. y. pranešimas siunčiamas Specialiosiose sąlygose nurodytu Organizatoriaus elektroniniu adresu arba siunčiamas laišku Organizatoriaus buveinės adresu) ir grąžina Organizatoriui Paskolos gavėjui išmokėtą Paskolos sumą. Tokiu atveju Organizatorius neturi teisės iš Paskolos gavėjo reikalauti Palūkanų ar jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Jeigu Paskolos gavėjas yra sumokėjęs Organizatoriui kokius nors su Sutarties sudarymu susijusius mokesčius, Organizatorius grąžina sumokėtas sumas Paskolos gavėjui per 5 darbo dienas nuo visos Paskolos grąžinimo dienos.

Sutarties atsisakymas per 14 dienų

8.7.         Paskolos gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Jeigu Paskolos gavėjas nori pasinaudoti šia teise, jis privalo:

8.7.1.     per aukščiau nurodytą terminą pranešti Organizatoriui apie Sutarties atsisakymą elektroniniu paštu arba registruotu laišku Organizatoriaus buveinės adresu. Jeigu grąžinta suma Organizatoriui buvo pervesta iš anksto nepranešus apie Sutarties atsisakymą, toks pranešimas Organizatoriui turi būti pateikiamas per 48 valandas nuo Paskolos grąžinimo momento; ir

8.7.2.     nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Organizatoriui dienos, pavedimu į Depozitinę sąskaitą grąžinti Skolintojams Paskolą ir Palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėta Paskola, iki Paskolos grąžinimo dienos. Šios Palūkanos apskaičiuojamos pagal Sutartyje numatytą Palūkanų normą. Sutarties atsisakymo atveju Paskolos davėjas neturi teisės iš Paskolos gavėjo gauti jokios kitos kompensacijos, išskyrus kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius.

8.8.         Sutarties atsisakymo atveju Organizatorius turi teisę Paskolos gavėjui pritaikyti kompensacinį mokestį už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius. Jeigu Paskolos gavėjas yra sumokėjęs Organizatoriui kokius nors su Sutarties sudarymu susijusius mokesčius ar kitus mokėjimus, Paskolos gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad Organizatorius, grąžindamas Paskolos gavėjui priklausančias sumas, išskaitytų šiame Sutarties punkte nurodytą kompensacinį mokestį, o likusią sumą sumokėtų Paskolos gavėjui per 5 darbo dienas.

Organizatoriaus teisė vienašališkai nutraukti Sutartį

8.9.         Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Paskolos gavėjas prieš Paskolos grąžinimo terminą sumokėtų visą Paskolos sumą,  iki grąžinimo dienos priskaičiuotas Palūkanas, iki Sutarties nutraukimo priskaičiuotus, bet nesumokėtus mokesčius, taikomus pagal Sutartį bei kitas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, jeigu yra visos šios sąlygos:

8.9.1.     Paskolos gavėjas yra Patvarioje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą;

8.9.2.     mokėjimas pradelstas ilgiau kaip 1 mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos Paskolos sumos arba mokėjimas yra pradelstas daugiau kaip 3 mėnesius iš eilės;

8.9.3.     pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per 2 savaites nuo papildomo Patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo Paskolos gavėjui dienos.

8.10.       Laikoma, kad Organizatoriaus reikalavimas Paskolos gavėjo sumokėti Paskolą prieš terminą 8.9. p. nurodytomis sąlygomis, yra prilyginamas pranešimui apie vienašalį Sutarties nutraukimą, t. y. Organizatoriaus reikalavimas pagal savo esmę yra kartu ir pareiškimas dėl vienašališko Sutarties nutraukimo/numatomo nutraukimo. Joks atskiras pranešimas apie numatomą Sutarties nutraukimą nesiunčiamas.

8.11.       Sutarties nutraukimas įsigalioja pranešimo apie Sutarties nutraukimą įteikimo Paskolos gavėjui dieną. Iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo Paskolos gavėjas privalo sugrąžinti visą Paskolą, iki grąžinimo dienos priskaičiuotas Palūkanas, iki Sutarties nutraukimo priskaičiuotus, bet nesumokėtus mokesčius, taikomus pagal Sutartį. Sutarties nutraukimas nesustabdo Palūkanų skaičiavimo.

8.12.       Visas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu apmoka Paskolos gavėjas.

Paskolos grąžinimas anksčiau nustatyto termino

8.13.       Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti dalį ar visą Paskolą anksčiau Sutartyje numatyto termino ir pasinaudoti teise į Bendros Paskolos kainos sumažinimą, jei yra įvykdomos šios sąlygos:

Paskolos gavėjas, norintis grąžinti Paskolą anksčiau termino, privalo kreiptis į Organizatorių su prašymu, kuriame nurodo tikslią išankstinio grąžinimo datą. Šis prašymas Organizatoriui turi būti pateiktas elektroniniu paštu arba registruotu laišku arba atvykus į Organizatoriaus buveinę;

8.13.1.   Paskolos gavėjas privalo grąžinti dalį ar visą Paskolą prašyme nurodytą dieną. Tuo atveju, kai Paskolos gavėjas ketina grąžinti dalį ar visą Paskolą kitą dieną, negu nurodyta jau pateiktame prašyme, Paskolos gavėjas privalo pateikti naują prašymą su patikslinta diena, o ankstesnis prašymas netenka galios. Nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos, laikoma, kad Paskolos gavėjas tinkamai neįvykdė 0 punkte nurodytos sąlygos;

8.13.2.   tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinama Paskola ar jos dalis viršija 2320 EUR per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Organizatorius turi teisę reikalauti, kad Paskolos gavėjas sumokėtų kompensaciją, kuri negali viršyti 1 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos Paskolos dalies, jeigu laikotarpis nuo Paskolos grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki sutarto Paskolos grąžinimo termino pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieni metai. Kitais atvejais kompensacija negali viršyti 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos Paskolos dalies. Bet kuriuo atveju kompensacija negali viršyti Palūkanų sumos, kurią Paskolos gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu Paskolą grąžintų Sutartyje nurodytu laiku;

8.13.3.   grąžinęs visą ar dalį Paskolos anksčiau laiko, Paskolos gavėjas turi teisę į Bendros Paskolos kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo Paskolos ar jo dalies grąžinimo dienos, Palūkanos ir išlaidos.

8.14.       Jeigu Paskolos gavėjas grąžina visą Paskolą ir sumoka visą Administravimo mokestį prieš terminą, tačiau Sutarties  0 punkte nustatyta tvarka neinformuoja Organizatoriaus, Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta ir pasibaigusia, o visos Paskolos gavėjo sumokėtos sumos nelaikomos Organizatoriaus nepagrįstu praturtėjimu.

8.15.       Paskolos gavėjui grąžinus dalį Paskolos, likusi Paskolos dalis pertvarkoma Paskolos gavėjo pasirinkimu: (i) trumpinamas Paskolos grąžinimo terminas mėnesio įmokų dydį paliekant nepakeistą; arba (ii) mažinamos mėnesio įmokos nekeičiant galutinio Paskolos grąžinimo termino. Remdamasis Paskolos gavėjo pasirinkimu, Organizatorius pateikia Paskolos gavėjui atnaujintą Paskolos grąžinimo grafiką.

 1. Taikytina teisė ir Ginčų sprendimas

9.1.         Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2.         Ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties arba susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo arba kito nesutarimo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

9.3.         Vartotojas, manantis, kad Organizatorius pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, kylančius iš Sutarties ar su jais susijusių santykių, turi teisę kreiptis į teismą arba į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima Vartotojo teisės kreiptis į teismą.

9.4.         Vartotojas, manydamas, kad Organizatorius pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi raštu kreiptis su skundu į Organizatorių ir nurodyti savo reikalavimus. Detali skundų nagrinėjimo procedūra numatyta Vartojimo kreditų gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse, kurios skelbiamos Portale.

9.5.         Jeigu Organizatoriaus atsakymas į Vartotojo skundą netenkina Vartotojo arba jeigu nebuvo atsakyta, Vartotojas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką raštu arba elektroniniu būdu per 1 (vienerius) metus po kreipimosi į Organizatorių dienos.

9.6.         Kreipimaisi į Lietuvos banką pateikiami: Lietuvos banko Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba elektroniniu būdu per elektroninį ginčų nagrinėjimo įrankį (https://www.epaslaugos.lt/portal/login).

 1. Reikalavimo teisės perleidimas

10.1.       Skolintojai gali laisvai disponuoti savo Reikalavimo teisėmis pagal sutartis ir prekiauti jomis Naudojimosi sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

10.2.       Paskolos gavėjas sutinka, kad Skolintojas gali perleisti Reikalavimo teisę į Paskolos gavėjo Kreditorinį įsiskolinimą pagal šią Sutartį kitam Vartotojui. Įvykus Reikalavimo teisės perleidimui Organizatorius informuoja Paskolos gavėją apie Reikalavimo teisės perleidimą Portalo duomenų bazėje esančiu elektroniniu paštu ir/arba pranešimu Portalo vartotojo savitarnos sistemoje, kad pasikeitė jo Reikalavimo teisės turėtojas ir tai bus laikoma tinkamu pranešimu apie reikalavimo teisės perleidimą pagal CK 6.109 straipsnio reikalavimus.

 1. Gyventojų pajamų mokestis

11.1.       Skolintojas, registruodamasis Portale, privalo tiksliai nurodyti kokios valstybės nuolatinis gyventojas (rezidentas), pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, jis yra.

11.2.       Skolintojas, iki to momento, kai pasikeičia jo Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė (iki tapimo kitos valstybės rezidentu mokesčių tikslais), privalo informuoti Organizatorių atnaujindamas savo duomenis Portale.

11.3.       Jeigu Skolintojas šioje Sutartyje nustatytu laiku neinformavo Organizatoriaus apie pasikeitusią jo Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę (tapus kitos valstybės rezidentu mokesčių tikslais), Organizatorius turi teisę vienašališkai nurašyti iš Depozitinės sąskaitos lėšas, reikalingas padengti visoms mokestinėms prievolėms, kilusioms dėl Skolintojo savalaikio nepranešimo apie pasikeitusią Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę, t. y. gyventojų pajamų mokesčiui, gyventojų pajamų mokesčio delspinigiams, baudai ir (arba) bet kokioms kitoms mokestinėms ir (arba) administracinėms prievolėms, nustatytoms pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus ir (arba) mokesčių administratoriaus reikalavimus.

11.4.       Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, nuo Skolintojui mokėtinų Palūkanų ir (arba) bet kokių kitų sumų Organizatorius turi teisę išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį ir sumokėti jį į Lietuvos Respublikos biudžetą, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.5.       Jeigu nuo Skolintojui mokėtinų Palūkanų ir (arba) bet kokių kitų sumų turėjo būti išskaičiuotas Gyventojų pajamų mokestis, kitos įmokos, mokesčiai, ar bet kokios kitos sumos, tačiau dėl bet kokių priežasčių tai nebuvo padaryta, Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo nurašyti šias sumas nuo Depozitinės sąskaitos ir pervesti į Lietuvos Respublikos biudžetą.

11.6.       Organizatorius įsipareigoja per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo kalendorinių metų pasibaigimo pateikti Portale informaciją apie pinigų sumas, kurios per praėjusius kalendorinius metus buvo išskaičiuotos iš Skolintojui mokėtinų sumų ir sumokėtos į Lietuvos Respublikos biudžetą.

 1. baigiamosios nuostatos

12.1.       Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba SMS žinute mobiliojo telefono numeriu, kurie yra Paskolos gavėjo pateikti Organizatoriui Vartotojo savitarnos sistemoje, arba popierinėje paraiškoje, prilyginami rašytinės formos pranešimams.

12.2.       Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.

12.3.       Gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 valandų.

12.4.       Gautas pranešimas registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos.

12.5.       Vartotojai sutinka, kad Organizatorius pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo.

 

 

THE WWW.FINBEE.LT PORTAL USE AGREEMENT (HEREINAFTER – USE AGREEMENT) BETWEEN:

 

UAB “Finansų bitė“, company code: 304051511, address Šv. Ignoto g. 5, Vilnius (hereinafter - the Organizer);

 

and

 

the User who has concluded this Use Agreement electronically, confirmed that he/she agrees with the terms thereof and uses the Portal (hereinafter – the User);

 

By visiting the Portal www.finbee.lt and / or using the information and / or the services contained therein, you acknowledge and confirm that you have thoroughly and attentively familiarized yourself with this Use Agreement, understood it and agree to comply with it. You also confirm that this Contract corresponds to your true will, you have not concluded it under the influence of alcohol or other psychotropic substances and you had and could use the consultations of independent legal or financial advisors to evaluate this Contract. You cannot use the Portal and the Organizer’s services if you do not agree with this Use Agreement.

This Use Agreement regulates the terms of using the Portal, the legal relationship between the Users of the Portal and the Organizer thereof as well as between the Users.

The entire Portal, Portal Portal and intellectual property rights of its content belong to the Organizer. The User does not have the right to save, copy, modify, transfer, transmit or disclose the content of the Portal Portal, except for personal use.

In this Portal, the Organizer shall help the Users borrow from each other and to conclude transactions electronically. The Portal shall act as a mediator between the persons who wish to borrow and between those who wish to lend. The return from the interest of Credits published in the Organizer’s Portal is historical data, may change irrespectively of the Organizer’s will and does not guarantee any income in the future.

Information about the User is presented by the users themselves, therefore, as the company administrating Portal, Portal is not responsible for the accuracy of this information, compliance with reality and for any loss, damage or any other losses that occurred or may occur due to decisions adopted by using the information provided in this Portal.

The Organizer does not give Users a guarantee that Credits will be repaid in accordance with their terms. The Organizer aims to reasonably assess credit risk and constantly improves applied Risk Model for the selection of Applications, but does not give a guarantee regarding the quality of the Risk Model and does not take Users' incurred losses if the Credit (User credit) will not be returned. Users take credit risk themselves voluntarily by investing in Credits (User credits). Users' incurred losses are compensated by obligation security methods applied in Credits (forfeit - fines, penalties).

The names of chapters and articles shall not affect the application of these Terms of Use.

 

 1. DEFINITIONS

 

1.1.                Administration fee – a monthly administration fee stipulated in the Special Terms of the Credit or User Credit Contract which the Borrower shall pay to the Organizer for administration of the Credit and the Portal under this Contract and the Credit Contract until complete fulfillment of the liabilities under the Credit or User Credit Contract;

1.2.                Amount of the Credit – amount of money of the Credit or the User credit lent by the Lender(s) via the Portal to the Borrower which corresponds to the application completed by the Borrower and which the Borrower undertakes to repay to the Lender(s) and to pay Interest and other fees;

1.3.                Application – Borrower’s submitted invitation in the Portal to provide Bid for signing Consumer credit agreement, prepared according to the form completed by the Borrower in the Portal and based on written documents and personal User data which was by electronic means approved by the Borrower and Organizer;

1.4.                Auction – the manner of concluding a Credit Contract between the Users of the Portal whereby the Credit Contract is concluded between the Borrower who has submitted an Application approved by the Organizer, after which a specific auction was organized, and the Lender(s) who has (have) quickest submitted the best Bid(s) in line with the terms of the Auction and the Borrower accepted it;

1.5.                Bid – User’s who is going to lend money to the person who submitted the Application, document provided in the Portal under which he accepts and confirms Application conditions;

1.6.                Borrower – a natural person who is at least 18 years old and is a citizen of the countries of the European Economic Area and / or a legal entity registered in the register of legal entities of the countries of the European Economic Area who has duly signed and submitted an Application via the Portal and whose Application has been approved by the Portal; a natural person – a recipient of User credit under a User credit contract – is also considered a Borrower;

1.7.                Debt administration fee –shall mean debt administration fee stipulated in Special Terms, which the defaulting Borrower shall pay to the Organizer due to Organizer’s action to the Borrower to comply with the Credit obligations.

1.7.                Deposit account - shall mean Organizer’s Deposit account LT857290000000141859 opened in AB “Citadele” bank, company code: 112021619, K. Kalinausko g. 13, Vilnius;

1.8.                Fee for conclusion of the Contract – a fee for conclusion of the Contract stipulated in the special terms of the Credit or User credit contract which shall be paid to the Organizer by the User;

1.9.                General Terms and Conditions – the general terms of the Credit or the User credit including all supplements or amendments thereto;

1.10.              Interest – annual interest rate which the Borrower or User Credit undertakes to pay to the Lender for the amount of the Credit or User Credit stipulated in the Application before the Auction;

1.11.              LCC – the Law on User Credit of the Republic of Lithuania (Official Gazette “Žin.”, 2011, No. 1-1; 2011, No. 146-6830);

1.12.              Lender – a natural person who has submitted a Bid for a Credit or a User credit via the Portal who is at least 18 years old and is a citizen of the countries of the European Economic Area, a permanent resident of the countries of the European Economic Area who is at least 18 years old or a natural person or a legal entity who has been appropriately registered in the Portal; an issuer of a User credit is also considered a lender.

1.13.              Credit or Credit Contract – an agreement concluded between the Borrower and the Lender(s) via the Portal on the grounds whereof: the Lender grants a Credit or a User credit to the Borrower or of the User Credit under the terms of the agreement, whereas the Borrower (and User Credit) undertakes to repay the Credit (and User credit) received and to pay all payments related to the reception thereof (Rates of the Services, Interest, etc.). The Users are aware of the fact that all amendments and appendices of the Contract concluded upon mutual agreement of the Users become an integral part of the Contract and are binding to the Contracting Parties. In this Use Agreement, a User credit which is granted in order to meet the User’s, his/her family’s or personal needs that are not related to the User’s professional activities under the User credit contract is also considered a Credit in this Use Agreement. Both the Credit and the User contract consist of Special Terms (Application and Bid) and General Terms and Conditions;

1.14.              Organizer – UAB “Finansų bitė”, company code: 304051511, operating at the address Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, Lithuania;

1.15.              Permanent place of residence – shall mean any place where a natural person has a possibility to reside and which is established, maintained and used by him;

1.15.              Portal – the system located at the address www.finbee.lt supervised and administered by the Organizer with the help of which the Recipients of the Credit and the Lenders, having completed the Applications properly and received the confirmation of the Organizer, may borrow or lend money by participating in auctions in this way generating legal relationship of a Credit. The Organizer shall perform its activities as the administrator of the Portal;

1.16.              Rates of the services – the fees applicable to the Users as defined in the Portal, including but not limited to the fee for conclusion and administration of the Use Agreement;

1.17.              Right of claim – the Lender’s right of claim against the Borrower under the Credit or User Credit Contract the amount of which shall be specified in the Bid (in the Special Part) including all related rights or the rights arising from it;

1.18.              Risk Model – the credit risk assessment model developed and used by the Organizer, statistical data, data-processing algorithms and other measures (specialist’s assessment, telephone conversation, SMS text, e-mail) by which the Organizer aims to assess credit risk reasonably and on the basis of which the Organizer selects Applications and submits them for the Auction;

1.19.              Rules – the Organizer’s rules for assessment of solvency and responsible lending including any amendments and supplements thereto;

1.20.              Special terms shall mean the Application submitted by the Borrower and approved by the Organizer and the Bid (acceptance) of the Lender and Acceptance of the Borrower;

1.21.              Use Agreement – this document stipulating the terms of the Portal with which the person wishing to use the Portal https://finbee.lt/ and the services of the Organizer must agree. This Use Agreement is intended to regulate the rules for using the Portal and the legal relationship that is formed in the Portal between the Organizer and the Users;

1.22.              User – a member of the Portal – a natural person or a legal entity – who is either a Lender or a recipient of a Credit or a User Credit who has agreed with this Use Agreement, registered in the Portal in line with the terms thereof and has been appropriately confirmed by the Organizer;

1.23.              User’s self-service system – the User’s individual account protected by a unique password designed for the User to perform various actions in the Portal, i.e. submit Applications and Bids, lend money, conclude Credit Contracts, view the history of the actions performed by the User, receive notifications from the Organizer and manage one’s account in any other manner;

1.24.              User’s number – a unique number of each registered User of the Portal assigned by the Organizer intended to identify the User.

 

 1. THE USER’S DUTIES AND OBLIGATIONS

 

2.1.                The User must:

2.1.1.             not perform any illegal activities in the Portal (including but not limited to money laundering, legalization of illegally acquired funds, etc.); communicate with the Organizer and other Users in line with generally accepted moral principles;

2.1.2.             to provide only correct information while lending or borrowing as well as in communication with other users of the Portal.

2.1.3.             keep the login to the Portal data confidential ant not to disclose it to any third parties in any manner. The User shall be liable for any losses, loss or damage caused by the fact that the login to the Portal data became known to any third party and legal relationship was created due to this reason. The User confirms that all transactions concluded via the User’s self-service system shall be the expression of the User’s true will and shall be binding to the User in any case (including but not limited to the cases when any third parties, who have possibly obtained the data, conclude the transactions on the User’s behalf – lend and / or borrow money, when the User transfers the login data to any third party at his/her free will, etc.);

2.1.4.             Inform the Operator about changes in the previously submitted information;

         2.1.5.             Inform the Operator if unauthorized persons gained access to the information and measures referred to in paragraph 2.1.3. The User is responsible for damage and losses arising from the fact that unauthorized persons have gained access to the information and measures referred to in paragraph 2.1.3 and the User understands that after using such information unauthorized persons can undertake legally binding obligations in the name of the User, which the User is obliged to perform;

2.1.6.         To change the login to the Portal data in case a threat that any third parties possibly came to know this data arises.

2.1.7.         Not collect contact information, email addresses or other personal data about the Users of the Portal, except in the relation to the Credit Agreement;

2.1.8.         Not try to contact the User outside the Portal for the purposes to borrow or lend money;

2.1.9.         Not to promote and encourage other businesses, products or services in the Portal without the written consent of the Organizer;

2.1.10.       Not transmit or enter data which might contain software viruses or any other code, files or programs designed to disturb, restrict or damage functions of the Portal or its equipment, software or communications equipment;

2.1.11.       Not include in the Portal link to another Portal without the written consent of Organizer;

2.1.12.       Not violate Bank requirements of Organizers’s Deposit account;

2.1.13.       Comply with the Organizer’s rules regarding money laundering and terrorist financing prevention and procedure and other legal requirements;

2.2.            The Organizer shall have the right to restrict the User’s right to use the Portal, including complete removal of the User from the Portal, and assume any other actions which the Organizer deems necessary, including but not limited to suspension or nonfulfillment of one’s as the Organizer’s rights and duties if such action or inaction of the Organizer is necessary in order to ensure unconditional functional operation of the Portal and / or other Users’ rights and duties.

2.3.                In all cases, the Organizer shall have the right to suspend the User’s registration in the Portal and / or to remove him/her from the Portal if:

2.3.1.             the User fails to fulfill his/her duties and / or obligations, has submitted or submits incorrect, erroneous, false and / or incomplete information;

2.3.2.             the User’s behavior in respect of other Users does not comply with the generally accepted moral principles;

2.3.3.             the Credit granted to the User would contradict the Rules for Responsible Lending or good morale;

2.3.4.             There is a reasonable suspicion that the User’s activities are incompatible with the legal requirements.

2.4.                In all cases when the Organizer is reasonably certain that the User submits false information regarding himself/herself and / or illegally uses personal data that is not owned by him/her, the Organizer reserves the right to notify the law enforcement institutions in charge about such a situation.

 

 

 

 

 1. USING THE PORTAL AND INVESTING

 

3.1.                The person who wishes to use the services of the Portal must be registered. Registration is free of charge. A registered person becomes a User of the Portal and has the right to invest and borrow, submit Bids and Applications freely.

3.2.                For primary registration, the person must enter one’s e-mail to which the person shall receive a unique password immediately.

3.3.                The registered Users who have confirmed that they agree with this Use Agreement only may use the services provided by the Portal.

3.4.                Every time when the User wishes to perform any actions in the Portal, he/she must login by entering his/her unique login name and password.

3.5.                After the User electronically confirms that he/she agrees with the Use Agreement, the Contract shall be considered concluded. The Parties agree that the actions performed by the User when registering in the Portal and agreeing with this Use Agreement, Special Terms (Application, Bid, Acceptance) and General Terms and Conditions of the Credit or User Credit as well as the personal data specified when registering in the Portal (confirmed by the User clicking the “tick” or the “I agree” button, the User’s number, breakdown of SMS text, User’s payment to Organizer’s Deposit account by indicating specific code, the User’s or the Portal’s e-mails or voice recording of a telephone conversation, or an extract of the Portal concerning the User’s actions in the User’s self-service system in the Portal) shall be considered the User’s signature having the legal force established in article 8(1) of the Law on Electronic Signature, whereas the Application and Bid and Acceptance on the basis of which the Credit (User credit) Contract is concluded under which the amount of the Credit, granted by the Lenders, is transferred to the recipients of the Credit (User credit) shall be equal to a document drawn up in a written form and shall entail the same legal consequences as a document confirmed by the User’s signature on each page.

3.7.                After registration, the Organizer shall send all notifications addressed to the User at the e-mail specified by the User. The User confirms that he/she agrees that a notification shall be considered duly delivered after 24 hours from sending it.

 

 1. THE USER’S IDENTIFICATION

 

4.1.                The User who wishes to become a Borrower and / or the Lender must be identified first of all.

4.2.                In order to identify the User properly, the User must by specifying special code generated by Portal to transfer 1 (one) euro cent from his bank account to the Organizer’s Deposit account.

4.3.                Having confirmed his/her identity, the User has the right to become a Borrower and / or the Lender and / or to perform all other transactions in the Portal.

4.4.                Organizer reserves the right to perform Users authentication in other methods.

 

 1. CONDITIONS OF THE CREDIT AND APPLICATION

 

5.1.                The Credit Contract is concluded during the Auctions in Portal: The User submits an Application which is approved by the Organisator: during the Auction the Lender submit the Bid (Offer); after the Borrower accepts the Bid (Acceptance) and Users agree to the General Terms and Conditions, the Credit Contract is concluded (Accept). The essential conditions are Credit amount, Interest and Term.

5.2.                The User wishing to submit an Application must specify the amount of the Credit, Interest and Period for which he/she wishes to borrow.

5.3.                Requirements applicable to the amount of the Credit:

5.3.1.             Credits shall be granted and received via the Portal in the currency specified in the Application. The Organizer shall have the right to decide on the currency in which the Credit shall be granted;

5.3.2.             The Organizer shall have the right to recommend the User to reduce the amount of the Credit. If the User does not reduce the amount of the Credit specified by him/her, the Organizer shall have the right not to approve of the Application and not to permit the Auction to take place.

5.4.                By submitting Bids for the Application in the Auction, the Lenders shall lend money at the Interest specified by the Borrower;

5.4.1.             If the Borrower misses the period of payment of the Interest, the Organizer may calculate an increased Interest in line with the amounts specified in the Portal or the Special Terms;

5.4.2.             The User shall have the right to specify a desirable period of the Credit which may not be shorter and / or longer that the minimum and the maximum periods of the Credit confirmed by the Organizer at the moment of completion of the Application.

5.5.                The User has the right to specify their desired Loan term, which may not be shorter and / or longer than the Organizer at the time of filling the Application approved the shortest or the longest term.

5.6.                A unique document presenting a preliminary schedule of repayment of the Credit generated in line with the amount of the Credit, the Interest and the Period specified by the User, all fees which should be paid by the User and other important information shall be generated for the User.

5.7.                The User wishing to form an Application in line with this preliminary information must complete the form in the Portal and specify the following:

5.7.1.             the User’s personal information (name, surname, address, contact information, etc.);

5.7.3.             the User’s and (or) upon request his family monthly income;

5.7.4.             the User’s and (or) upon request his family monthly expenses;

5.7.5.             consent regarding handling of his/her User’s personal information;

5.7.6.             consent with the General Terms and Conditions of the Credit or User credit.

5.8.                When completing the form, the User must enclose his/her bank statement for the last four months and his/her report of “Mano Creditinfo” from the Portal https://www.manocreditinfo.lt/. Submission of these documents in the stage of submission of the Application is not mandatory; however, the Organizer may inform the Borrower that submission of the bank statement for the last four months is mandatory.

5.9.                After the User completes the form, the Application shall be generated automatically by the Portal; the User must confirm this form electronically. The Application shall be considered a binding Bid for all Users and the Auction shall be considered started after the Borrower signs it electronically and the Organizer approves it.

5.10.              Having received an approved Application, the Organizer shall assess it and shall have the right to:

5.10.1.          approve the Application and transfer it to the Auction section;

5.10.2.          in the cases when the Borrower has not submitted a bank statement and / or a report of “Mano Creditinfo”, and / or the information submitted is not accurate, and / or the Organizer wishes to obtain additional information from the Borrower, the Organizer shall have the right to contact the Borrower at the contacts and telephone number specified by the Borrower in order to obtain the missing information. The information contained in bank statements shall not be disclosed to any other Users in any cases and shall be used to check the accuracy of the information submitted only;

5.10.3.          in the cases when the Borrower has submitted false or incomplete information together with the Application and / or in any other cases, the Organizer may, at its own discretion, refuse to approve the Application and not to transfer it to the Auction section;

5.10.4.          in the cases when the Organizer decides on the basis of the information submitted by the Borrower that the Amount of the Credit and / or the Interest, and / or the Period must be changed, a new Application shall be generated and the User shall be notified about this situation individually. The User shall have the right not to approve the new Application. In such a case, the Organizer shall have the right not to approve the initial Application and not to transfer it to the Auction section.

5.11.              After the Application is approved by the Organizer, it shall be transferred to the Auction section for a period not longer than 15 days.

5.12.              If the Application is one hundred percent filled in less than the term for which the Application was transferred to the Auction section, the Borrower shall have the right to accept Lender’ Bid without waiting for the end of the Auction.

5.13.              If the Application is not one hundred percent filled within 15 days, the Auction shall be considered invalid and does not create legal relations to the Borrower, the Lender and / or the Organizer.

5.14.              Lenders’ Bids (Offers) and Borrower’s Accepts are irrevocable and remain unchanged.

5.15.              The Organizer may not be considered guilty and / or having violated its duties if the Auction does not take place.

5.16.              Having transferred an Application to the Auction and during it, the Organizer shall have the right to disclose the information concerning the Borrower – residential location, profession (occupation), amount of expenses, type of expenses, amount of income, type of income, owned property, education, employment experience, data regarding the security of the Credit which is reasonably needed by the Lenders to assess the Application in line with the terms thereof and to submit their Bids; however, the Organizer at the auction may not disclose the Recipient’s of the Credit name, surname, personal identification number, exact address, including the transfer of the right of claim under clause 14 of this Contract.

5.17.              The Lenders shall have an additional opportunity to ask the Borrower some questions which, together with the answers, shall be visible to all Users. During the Auction, the Borrower may also disclose his/her personal identification number or company number as well as name, surname or title in the Portal.

5.18.              During the Auction, each User shall have the opportunity to review the submitted Bids in real time.

5.19.              During the Auction Lenders may submit Bids by setting the size of the Credit amount and / or Interest, but cannot offer Credit term other than indicated by the Borrower in the Application. Lender's offered main part of the Credit shall be not less than EUR 5. Lender's offered main part of the Credit cannot exceed a specific Credit amount determined by the Borrower in particular Auction. The Auction will be won by those Lenders who before the deadline expiration date or the Borrower's accept are likely to submit their bid at a lower Interest than other Lenders, provided that the Borrower will be generally offered the full Credit amount.

5.20.              At the end of the Auction term, the Borrower has 48 (forty eight) hours to accept Lenders' Bids. If during this term Borrower does not accept Lenders' bids, then it is considered that the Borrower rejected Lenders' Bids and the Auction did not take place.

5.21.              The Lender within 12 (twelve) months may not lend more than EUR 500,00 to one Borrower.

5.22.              The Lender may not lend more funds than he has in Organizer’s Deposit account. When the Lender confirms a specific amount of money for the Borrower during the Auction, the respective Lender’s amount available in Deposit account shall be reserved for this specific Credit.

5.23.              Having submitted a Bid in the Auction, the Lender shall electronically confirm that he/she agrees with the terms of the Application, i.e. by clicking the “I agree” button, he/she shall submit an official consent to conclude a Credit Contract (Offer). The Bid shall be valid until the end of the Auction.

5.24.          The Lender who signed the Bid may not submit a new Bid from the amount reserved and / or transfer this amount to his other account, except when the Organizer cancels the reservation if the Borrower does not accept Bids.

5.25.          Organizer cancels reservation of Lender's funds when (i) the Auction does not take place, (ii) the Borrower does not accept Bids, or (iii) other Lenders provide better Bids. In this case the User can freely dispose previously reserved his amount of funds in Deposit account.

5.26.              When supervising the Auction, the Organizer shall have the right to restrict the User’s Application and / or the Lender’s Bid without a prior notice.

 

 1. AUCTION, CONCLUSION OF THE CREDIT CONTRACT

 

6.1.                The Lender wishing to take part in the Auction must be identified before and have his monetary funds available in Deposit account.

6.2.                The Credit Agreement is concluded in the manner of Auction and is considered automatically signed when the Borrower accepts Lender's Bid.

6.3.                Organizer records and registers all Bids submitted in the Auction in the chronological order. This order is determined according to the time of Portal.

6.4.                The Auction is won by those Lenders who before the deadline expiration date or the Borrower's accept are likely to submit their bid at a lower Interest than other Lenders, provided that the Borrower will be generally offered the full Credit amount.

6.5.                The Lender cannot cancel the Bid after the moment of signing.

6.6.                The Auction shall be considered as not having taken place if no Bids for the whole amount of the Application are submitted within Auction term.

6.7.                The Borrower could provide the accept by the Portal or phone.

6.7.                After the Auction is over and the Borrower accepted Bids of Lenders, the Portal shall send the notifications about the results of the Auction to the Users and shall specify the Users who won the Auction as well as the Bids on the ground of which the Credit Contracts were concluded.

6.8.                After the Auction is over and the Borrower accepted Bids of Lenders, the Organizer shall perform the following actions: (i) assign a unique identification number to the Credit Contract; (ii) form a relevant schedule of the Credit for the Borrower; as well as ((iii) credit the funds from the Lenders to the Recipient on the Deposit Account.

6.9.                The Lender confirms that the Organizer shall have the right to credit the amount specified in the Bid from Deposit account to the Recipient’s of the fund in Deposit account.

6.10.              After the Auction is over, all Lenders who have won the Auction shall have the opportunity to familiarize themselves with the Application signed by the Borrower.

6.11.              After the Auction is over, the Users shall have the opportunity to find out their schedule of repayment of the Credit, payment status, existing balance and other information in real time. The Users may be identified by stating User’s names and / or codes, and / or actual names and surnames.

 

 

 

 

 1. PAYMENTS UNDER THE CREDIT CONTRACT

 

7.1.                The Borrower shall pay the amount of the Credit, the Interest and other fees in line with the approved schedule of the Credit Contract.

7.2.                The Interest shall be calculated from the conclusion of the Contract.

7.3.                The amount payable by the Borrower shall consist of: the amount of the Credit Payable to the Lenders, the Interest, the penalty for delay and the fee for conclusion of the Contract and Administration fee payable to the Organizer, the fee for inspection of the person in “Creditinfo Lietuva” UAB, any fines in case of a delay of repayment of the Credit, a debt administration fee and other payments which are published in the Portal.

7.4.                The Borrower shall pay the fee for conclusion of the Contract and the fee for inspection of the person in “Creditinfo Lietuva” UAB according to Loan repayment schedule. The Organizer shall debit this amount from the Recipient’s funds in Deposit account.

7.5.                The Borrower shall repay the amount of the Credit and pay the Interest following the schedule of repayment of the Credit established in the Special Terms in line with the instructions presented in the payment order by the Organizer. If the information contained in the payment order is different from the schedule of the Credit Contract uploaded to the User’s unique account, the User must execute the payments following the schedule of repayment of the Credit. The Borrower shall pay the Interest, the Administration fee and other payments at the same time according to Loan repayment schedule.

7.6.                The Borrower shall execute the current payment to Deposit account from which the Organizer shall distribute the funds to the Lenders and the Organizer. Granting the Recipient’s of the Credit authorization to the Organizer to allocate funds in Deposit account is a material term of this Use Agreement and of the Credit Contract without which the Organizer would not have concluded this and / or the Credit Contract and which is needed for the Organizer to ensure that the User shall properly perform the obligations undertaken by him/her. If the User cancels the authorization, the Organizer shall not have the possibility to deduct the Recipient’s of the Credit payments automatically and the Organizer shall consider that a material violation of the Credit Contract and of this Use Agreement. In such a case, the Organizer may terminate the Credit Contract at any time (including but not limited to the case when there is no delayed payment) or request the Borrower to pay a Fine corresponding to the amount of the Credit which shall be considered minimum losses of the Organizer and the Lenders as well as to compensate the Organizer and the Lenders all direct and indirect losses if they are not covered by the fine.

7.7.                The Borrower must transfer the funds to Deposit account in such a manner that the money is credited to the account not later than on the day of deduction of payments (i.e. on the day of payment of the Credit and other payments).

7.8.                In case the Organizer does not find all or some of the funds of the Recipient’s designed for the payments in Deposit account, this shall mean that the Borrower has missed the payment period and, in such a case, the Borrower must pay a penalty for delay and / or other payments as stipulated in this Use Agreement, in the pricing section of the Portal or in the Special Terms of the Credit Contract.

7.9.                The income from the Interest earned by the Lenders by lending funds via the Portal shall be taxable and declared in line with the legislation of the residential location of the Lender. The Organizer is not and may not be liable for proper execution of the liabilities related to taxation of income.

7.10.              The Borrower shall have the right to pay the remaining Credit, the Administration fee and other applicable fees and the Interest at any time without any restrictions whatsoever having notified the Organizer about that in writing and received an approved amount payable in advance.

7.11.              The amounts deducted from the Recipient shall be distributed in the following order: first of all, monthly administration fee and other Operator fees; secondly, the Interest and the amount of repayment of the Credit.

7.12.              If a third party attempts to pay for the Borrower, the Organizer shall not be able to identify the Borrower properly, the Borrower shall be considered as having fulfilled his/her duty to fulfill his/her obligations improperly and shall have to pay interest and other fees for missing the period of fulfillment of his/her monetary liabilities for a respective period of time.

7.13.              The Borrower shall have the right to submit a bill of exchange to the Organizer in order to secure proper fulfillment of the obligations.

7.14.              The Borrower may not transfer his/her obligations to any third party without the consent of the Organizer.

7.15.              The Organizer shall have the right to terminate this Contract unilaterally and immediately and request to pay the whole amount of the Credit, the interest, the Administration fee and other delayed payments (fines, penalties for delay) on the grounds stipulated in the Civil Code of the Republic of Lithuania and in article 19 of the Law on User Credit as well as if the Borrower declares that he/she shall not fulfill the obligations or if the Borrower maliciously avoids payment as well as in the cases when there are any signs of deception or fraud in the Recipient’s of the Credit behavior and the Organizer may state that the Borrower has severely violated the Credit Contract (a material violation of the Contract), and the Organizer shall have the right to terminate the Credit Contract and take over the Rights of claim. The Organizer shall send a notification to the Borrower regarding (i) the delayed payment and (ii) termination of the Contract by e-mail or registered mail at the Recipient’s of the Credit e-mail or the address of the residential location specified in the Special Terms of the Contract not later than 14 days before the planned day of termination of the Contract. The notification shall be considered duly delivered after five days from sending it.

 

 

 

 1. PAYMENT SYSTEM OF THE PORTAL

 

8.1.                The Portal shall perform all payments and crediting of the funds via Deposit account. Monetary funds shall be directly debited from one User and directly credited to another User. Monetary funds shall be credited to the Organizer only in case they belong to the Organizer – the fee for conclusion of the Contract, the fee for inspection of the person in “Creditinfo Lietuva” UAB, the Administration fee and other payments.

8.2.                The Organizer shall perform the crediting and debiting of funds by User’s acts in Portal.

8.3.                The Organizer is merely a mediator liable for the performance of functional instructions of the Users but not for the making of specific decisions.

8.4.                The Organizer shall not be liable for any losses of the User caused due to an improper decision made by the User and / or false information provided by the Borrower, and / or in the cases when the User gave away and / or lost unique login to the Portal data, and / or in the cases when functional crediting and / or debiting of monetary funds are performed improperly due to the activities of a third party, which is not related to the Organizer, in case of a violation of the system.

8.5.                The Organizer shall not have any rights of ownership to the funds available in the User’s account for which the legal obligations under the valid Credit Contracts and this Use Agreement have not yet matured.

8.6.                All Users transfers made in the Deposit accounts shall be recorded in the User’s account in the Portal.

8.7.                User is obliged to immediately notify the Organizer about any funds that are unduly credited or debited from Deposit account.

 

 1. THE USER’S DEBT

 

9.1.                The failure of the Borrower to transfer the funds following the schedule of the Credit on time shall mean that the Borrower shall have to additionally pay the following:

9.1.1.             from the first day of delay of the payment: 0,05 proc. The penalty interest from the delayed Credit – for each day delayed – it shall be considered the ownership of the Lenders. The penalty interest could not be calculated for more than 180 days;

9.1.2.             from the first day of delay of the payment: the Interests for delay from the delayed administrative fee – for each day delayed – it shall be considered the ownership of the Organizer;

9.1.3.             in case the payment is delayed for one day: for one delayed payment pay a one-off Debt administration fee which shall be considered the ownership of the Organizer. A penalty for delay shall not be calculated from the unpaid Debt administration fee;

9.2.                The Borrower shall be notified about the fact that he/she is late to pay by e-mail and / or a notification. Failure to notify about that shall not exempt the Borrower from the fulfillment of his/her all obligations.

9.3.                The Organizer shall have the right to transfer exaction from the Borrower to debt exaction companies and, in this case, the Borrower shall have to compensate the applicable exaction fee and / or cover all other costs of the Organizer or the debt exaction company related to such exaction.

9.4.                The Credit Contract may be terminated by a unilateral statement of the Organizer in the cases stipulated in the General Terms and Conditions of the Credit Contract and in this Use Agreement.

9.5.                The Organizer shall not be liable for the User’s failure to fulfill his/her obligations, including the delay of the payments of the Borrower or of the Lender.

9.6.                The Lender and the Borrower agree and confirm that the Organizer can take over the Lenders’ Rights of claim in the cases stipulated in this Contract or the Credit or User Credit Contract as well as when necessary to ensure the performance of the Credit Contract and exaction of debt for the purpose for the Organizer to perform all actions necessary in order to represent the Lender’s interests properly and administer repayment of the debt. Automatic transfer of the Lender’s Right of claim (with the right to transfer it to any third party) shall take place when the Organizer sends a notification about automatic taking over of the Right of claim to the Lender at the e-mail saved in the data base of the Portal. The Organizer shall send a notification about termination of the Credit (User Credit) Contract and of transfer of the Right of claim to the Borrower at the e-mail saved in the data base of the Portal or at the last known address of the residential location of the Borrower. Automatic transfer of the Right of claim shall be applicable together with a deferred payment and the Organizer shall repay the funds of the Right of claim to the Lender which it shall recover during exaction of debts after the Organizer deducts the fees stipulated in the rates of the Services. The Borrower confirms that the personality of the Lender is of no material significance to him/her.

9.7.                The Lender confirms that the personality of the Borrower is of no material significance to him/her.

9.8.                Having taken over the Right of claim, the Organizer shall act as a reasonable creditor and shall make the efforts attempting to recover the debt; however, it shall not be liable before the Lender individually, jointly or subsidiary with the Borrower for successful recovery of the debt and for the scope of such success. The Lender agrees with and confirms that.

9.9.                The Borrower shall have the right to address the Organizer in writing and the latter shall have the right to correct the payment schedule in the cases and in line with the procedure stipulated in the Credit Contract.

9.10.              In case the Borrower delays any payments, the liabilities of the Borrower shall be set off in the following order when monetary funds are received from the Borrower:

9.10.1.          first line: a penalty for delay owed to the Lenders, a penalty for delay owed to the Organizer from the administration fee and the Interest owed to the Lenders from the unpaid amount;

9.10.2.          second line: the Debt administration fee owed to the Organizer due to the failure of the Borrower to fulfill his/her obligations;

9.10.3.          third line: the administration fee owed to the Organizer;

9.10.4.          fourth line: the amount of the Credit and the Interest owed to the Lenders;

9.10.5.          in the cases when exaction of the obligations has been transferred forcedly, the first line of compensation deals with the costs related to such exaction incurred by the Organizer (stamp duty, costs of the executive letter, court, correspondence, costs of debt exaction companies, the Organizer’s fee, etc.)

 

 1. PRICING

 

10.1.              The fees applicable by the financial institutions chosen by the User for transferring monetary funds between the User’s bank account and the Deposit account shall be covered by the User.

10.2.              The fee for inspection of the User in the data base of “Creditinfo Lietuva” UAB shall be applicable to the Borrower in line with the rates of the Services of the Portal applicable at that moment.

10.3.              The Borrower shall pay the fees which accrue due to the delay of the Borrower to pay the Credit as stipulated in this Use Agreement and in the terms of the Credit Contract.

10.4.              All fees and costs payable by the User are stipulated in the Portal, in the rates of the Services applicable at that moment.

10.5.              The Borrower shall pay the fee for conclusion of the Contract to the Organizer in line with the rates of the Services applicable at the moment of conclusion of the Credit Contract.

10.6.              The Borrower shall pay the Administration fee to the Organizer for each month until the day on which the Credit Contract comes to an end in line with the rates of the Services applicable at the moment of conclusion of the Credit Contract.

10.7.              If the day of payment of the repayments of the Credit and of other payments payable by the Borrower coincides with an official holiday or a festival, the following business day shall be considered the day of payment.

 

 1. THE USER’S PERSONAL INFORMATION

 

11.1.              By confirming this Use Agreement for the purpose to use the Portal and the Organizer’s services, the User agrees that the Organizer shall handle his/her personal information under this Use Agreement and the Credit or User Credit Contracts. The User grants the Organizer the right to handle his/her personal information for the purposes and within the scope stipulated in the Use Agreement and in the Credit or User Credit Contract as well as on the ground and in the manners stipulated in the legislation. The Users who are natural persons shall have the right to request at any time to terminate the handling of personal information and to destroy the collected personal information or to make it unavailable if the User does not have any valid legal relationship or Contracts with the Portal or other Users and if the Organizer does not have the duty to preserve this data.

11.2.              The Organizer shall have the right to handle all User’s data which the User submitted to the Organizer while providing the services to the User under this Use Agreement and the User’s Credit or User Credit Contract. The Organizer shall also have the right to search for or to collect information about the User from publicly available sources.

11.3.              The User agrees that the Organizer shall present the User’s personal identification number as well as receive and handle his/her personal information and information about the User for the following purposes: determination of the identity of the person, inspection of the correctness of personal information, provision of the Credit, User credit or financial services and conclusion, performance and control of other transactions, accounting of contracts and customers (financial, bookkeeping, statistical), prevention of financial losses, protection and defense of the Organizer’s rights and legitimate interests, assessment of solvency, management of debts, proper provision of services and for any other purposes. The User agrees that the Organizer shall obtain all User’s data which it is entitled to obtain under the laws from the public registers via “Creditinfo Lietuva” UAB, code: 111689163, or directly from the registers. The User agrees that the Organizer will apply to https://www.manocreditinfo.lt/ in the name of the User and te Organizer will receive User’s data.

11.4.              The Organizer shall have the right to handle all User’s data inasmuch as needed in order to provide the services to the User under this Use Agreement and the User’s Credit or Credit Contracts, including but not limited to data which is reasonably necessary for the performance and assurance of the Credit or User Credit Contracts concluded via the Portal. This data is as follows (including but not limited to):

11.4.1.          the User’s personal information, e.g. name, surname, date of birth, personal identification number, marital status, data of the personal identification documents, etc.;

11.4.2.          the User’s contact information, e.g. residence place address, e-mail address, telephone number, etc.;

11.4.3.          the User’s profession, education, e.g. education, employment, job position, profession, etc.;

11.4.4.          the User’s financial status, e.g. income, expenses, property, liabilities, owned real estate, existing liabilities in the Portal, etc.;

11.4.5.          the User’s general information, e.g. data concerning the punctuality of payments, frequency of visits to the Portal, his/her participation in the forum of the Portal, his/her involvement in the activities of the Portal, etc.;

11.4.6.          the User’s personal information in social networks in the cases when and within the scope on which the User gives his consent via social networks (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) for the purpose of conclusion of the User’s Credit or User Credit Contracts.

11.5.              The Organizer shall handle and use the User’s data for the purpose to assess whether a specific User is able to assume new liabilities and to fulfill them properly thus aiming to minimize the possibility of unrepaid Credits. The data shall also be used for the Organizer to be able to provide the services of the Portal properly to the Users and to supervise the state of performance of the Credit Contracts.

11.6.              The Organizer shall have the right to use the depersonalized User’s data for the purpose to analyze the data at various statistical sections aiming to perform statistical and financial analyses, to improve the quality of the services, aiming to reduce risks, etc. The Organizer shall have the right to publish the depersonalized statistical analyses of such data and to use it for marketing and other purposes.

11.7.              The User agrees that the Organizer shall have the right to disclose the User’s data (in the cases when it is impossible not to disclose it or when it is reasonably necessary to do so):

11.7.1.          to the providers of the Organizer’s services who are not able not to become aware of the User’s data due to the specifics of their services (companies providing accounting services, providers of IT services, lawyers, courts, bailiffs, debt exaction companies, managers of data bases, etc.);

11.7.2.          when the Organizer is obliged to do that by the applicable legislation.

11.8.              The Organizer shall have the right to use the contact information provided by the User for the purpose of contacting the User regarding specification of the information and / or regarding other necessary issues as well as for the purpose to offer new services to the User, i.e. for direct marketing purposes. The User shall have the possibility to inform the Organizer when he/she disagrees that his/her data be handled for direct marketing purposes. The Organizer shall have the right to transfer the User’s telephone number, name and surname, the amount of the Credit and the property owned to the partners of the Organizer who shall be able to contact the User and present an alternative Bid for a Credit or a User credit to the User.

11.9.              The Organizer shall have the right to record the data which it obtains additionally from the User during the contact with the User (by mail, telephone, e-mail, etc.).

11.10.           The Organizer shall handle the data for 1 year from full implementation day of the contract between the data controller, the borrower and the lender or 1 year from the refusal to grant a loan.

11.11.           The User guarantees that all data submitted by him/her to the Organizer while using the services of the Portal is correct.

11.12.           The User who has submitted erroneous information shall be liable for the damage suffered by the Organizer and / or other Users due to such information, including but not limited to the cases when other Users conclude a contract with such User who has submitted erroneous information on the grounds of the presumption that such information is accurate.

11.13.           The User must notify the Organizer about the following in writing not later than within 5 calendar days:

11.13.1.        any changes of personal information, especially those of contact information;

11.13.2.        sudden worsening of the economic state and each circumstance due to which the solvency of the Borrower is or can be reduced;

11.13.3.        usage of the amount of the Credit for the purpose other than stated in the Application;

11.13.4.        each circumstance due to which the possibilities of the Borrower to duly fulfill the assumed obligations worsen or may worsen; each circumstance due to which the financial status of the Borrower worsens or may worsen in the future (e.g. newly assumed debt liabilities (new User contracts, leasing, etc.));

11.13.5.        about any arbitrage, court and / or other proceedings (execution, etc.) which is initiated by the Borrower or is initiated against the Borrower if that could worsen the status of the Borrower.

11.14.           In case the User does not submit the information stipulated in clause 11.13, the Organizer, having become aware of the existence of such circumstances and the User’s failure to inform about them, shall have the right to consider that a material violation of this Use Agreement and to assume respective actions, including but not limited to termination of the Credit or the User Credit Contract, suspension of the User and / or elimination thereof from the Portal, etc.

11.15.           The User agrees that the depersonalized information thereof be disclosed in the Portal during the Auction after he/she completes and confirms the Application.

11.16.           The User is informed that:

11.16.1.        the Organizer shall have the right to obtain the User’s personal data from the third parties to which the User failed to duly fulfill his/her financial or property obligations as well as from the data managers handling joint files of debtors’ data in the cases and in line with the procedure established by the laws;

11.16.2.        if the Borrower fails to fulfill his/her obligations under the Credit Contract properly, the Organizer shall have the right, having duly notified the Borrower about that, to submit the User’s personal data to “Creditinfo Lietuva” UAB, code: 111689163, other data managers handling joint files of debtors’ data and all other third parties who have a legitimate interest as well as in case the Borrower is late to fulfill his/her obligations for 35 days;

11.16.3.        The Organizer shall obtain the User’s data during his/her registration, determination of identity, submission of the Applications and the Bid, investment, discussions and the whole time during which he/she is a User of the Portal.

11.17.           The Organizer is registered in the State Data Protection Inspectorate and information about the data being handled can be found at: https://www.ada.lt.

 1. 18. It is clear to the User and he/she understands that the Credit or the User Credit Contract is concluded between the Organizer, the Borrower and the Lender. On the grounds of this provision, the Lender can see the person (name and surname) to whom the funds were transferred and the Borrower can see the person (name and surname) who transferred the funds and to whom he/she must repay these funds. The Lender shall also have the possibility to obtain the name, surname and personal identification code of the Borrower. The Users agree and do not object to the fact that this data is public to the parties of the Credit or the User Credit Contract.

11.19. The User undertakes not to disclose the information which he/she has received under the Credit or the User Credit Contract, including but not limited to the information regarding the other party of the Credit Contract (name, surname, personal identification code, amount of the Credit, amount of the Interest, period of the Credit, amount of the monetary sum transferred by the specific Lender, failure of the Borrower to fulfill his/her obligations on time, schedule of payment of the Credit, forced exaction of the Credit that is taking place, etc.) to any third parties. The person violating this duty of confidentiality shall have to pay a fine equaling to the amount of the Credit to the suffering party, pay a fine equaling to the amount of the Credit to the Organizer (which shall be considered minimum losses of the Organizer and the Lenders by the Parties) as well as compensate all direct and indirect losses if they are not covered by the fine.

11.20.           Neither the Lender nor the Borrower shall have the right to use the information stipulated in clauses 11.15 and 11.18 in order to satisfy other needs thereof, including but not limited to the aim to obtain a postponement or premature repayment of a certain part of the Credit, offer other services, etc.

 

 1. THE ORGANIZER’S INSOLVENCY

 

12.1.              In case the Organizer’s bankruptcy case is initiated, all Auctions shall be terminated and no new Credit or User Credit Contracts shall be concluded.

12.2.              All information shall be transferred to the bankruptcy administrator or another authorized person in order to properly perform the Credit Contracts in force and ensure the continuity of the existing exactions and other activities necessary for the assurance of normal legal relationship.

12.3.              The Organizer’s bankruptcy shall not have any influence whatsoever on the Credit or User Credit Contracts concluded between the Users and the said Contracts shall continue to be in force. No exaction under the Organizer’s liabilities may be directed at the Credits.

 

 1. LIMITATION OF THE ORGANIZER’S LIABILITY

 

13.1.              The Organizer shall not be liable for:

13.1.1.          the correctness and authenticity of the data submitted to the Organizer and other Users by the User;

13.1.2.          illegal behavior of the User and / or violation of the Use Agreement, fulfillment of the liabilities and obligations under the Credit or the User Credit Contract;

13.1.3.          validity and legitimacy of the Credit and other Contracts concluded in the Portal;

13.1.4.          losses if they were caused due to force majeure circumstances, including the actions of any third parties as well as failures of communication transmission, electronic data exchange and payment systems.

13.2.              The Users shall conclude the Credit or the User Credit Contracts in the Portal directly with other Users at their own will and risk and they themselves personally shall be the parties to the Contracts.

13.3.              The Organizer is a party to the Credit or the User Credit Contract under the terms thereof.

13.4.              The Users shall accept the risk and liability using the contract forms offered in the Portal and must notify the Organizer if they notice any inaccuracies or discrepancies.

13.5.              The Organizer shall not be liable for any obligations which may arise on the part of the Borrower (User Credit) under the applicable legislation and / or of the Lender who concludes and / or performs the Credit or the Customer Credit Contracts via the Portal.

 

 1. TRANSFER OF THE RIGHT OF CLAIM

 

14.1.              The User shall have the right to transfer (assign) his/her Right of claim in the Portal to another User in line with the procedure established in this section. The User shall be able to freely dispose of his/her Right of claim acquired either under the Credit or the User Credit Contract.

14.2.              In order to transfer the Right of claim, the User must mark the Right of claim which he/she wishes to transfer in the self-service system and confirm the Bid (Offer) regarding transfer of the Right of claim.

14.3.              The User shall have the right to sell the Right of claim for a price higher or lower than the value of the Right of claim. This amount shall be considered the price which one User must pay to another User for the Right of claim.

14.4.              The User’s Bid (Offer) to transfer the Right of claim shall be considered a public and binding Bid to acquire the Right of claim from the moment it is confirmed and the Bid may be accepted by other Users.

14.5.              At the time of transferring the Right of claim, the Users shall have the right to familiarize themselves with the depersonalized information regarding the Borrower stated in clause 5.15 of this Use Agreement; however, the Organizer shall not disclose the User’s personal information during the transfer.

14.6.              The User shall have the right to acquire the Rights of claim for the amount which is the amount of the free funds at the disposal (non-reserved) of the User in the Deposit account.

14.7.              In order to acquire a Right of claim, the User must choose the desired Right of claim from the list in the Portal and click the confirmation. Having done that, the User shall have to confirm the terms of the Consent (Acceptance) and, in such a case, he/she shall become the owner of the Right of claim.

14.8.              Concluded contract for the transfer of the Right of claim shall be performed by debiting monetary funds from the User who buys the Right of claim funds in Deposit account and crediting them to the funds of the User who sells the Right of claim in Deposit account.

14.9. The owner of the Right of claim shall be changed in the Portal from the date of performance of the contract for the transfer of the Right of claim and the new owner shall be entitled to all existing and future payments and rights under the Right of claim acquired.

14.10.           The User who has acquired a Right of claim shall become a party of the legal relationship with the Organizer and the Borrower in the scope of the User who sold the Right of claim and shall acquire all rights and duties which the User who sold the Right of claim had.

14.11.           In the case when the Right of claim is secured by mortgage or another security of the liability, the User who transfers the Right of claim shall also transfer his/her rights to the security to the User who buys the Right of claim at the time of transfer of the Right of claim.

14.12.           The Borrower agrees that the Lender may transfer the Right of claim to his/her credit debt under the Credit or the User Credit Contract to another User (6.109 of the Civil Code of the Republic of Lithuania (CC). After the transfer of the Right of claim takes place, the Organizer shall notify the Borrower that the owner of the Right of claim thereof has changed at the e-mail recorded in the data base of the Portal or by a notification and that shall be considered a proper notification of the transfer of the Right of claim under article 6.109 of CC.

14.13.           The Organizer shall have the right not to permit the Users to transfer the Rights of claim if the Borrower is late to perform his/her payments in line with the schedule of repayment of the Credit.

14.14.           The transfer of the Right of claim shall not be permitted from the moment when the Organizer takes over the Right of claim from the User because of insolvency of the Borrower.

 

 1. AUTOMATIC INVESTMENT TOOL

 

15.1.              The automatic investment tool is a way for the Lenders to pre-set prior investment parameters and to take part in the Auctions, automatically invest in the Applications and submit Bids on the basis of such prior setting. The User may change the parameters of the automatic investment tool.

15.2.              The Lender’s Bid submitted using the automatic investment tool shall be equal to the Bid submitted by the User personally and shall have the same rights and duties as established by this Use Agreement.

15.3.              The Users shall accept the risk and be liable for using the automatic investment tool, selecting the parameters as well as credit risk of the Applications in which they invest and potential failure to fulfill obligations.

 

 1. PERSONAL INCOME TAX

 

16.1.              When registering in the Portal, the Lender must provide accurate information about the country of Permanent place of residence according to the Law on Personal Income Tax of the Republic of Lithuania.

16.2.              The Lender must inform the Organizer of the changes until the moment of change of his country of Permanent place of residence (until becoming a resident of other country for the taxation purpose) by updating his data in the Portal.

16.3.              If the Lender has not informed the Organizer about the change of the country of Permanent place of residence (after becoming a resident of other country for the taxation purpose) on time set in this Agreement, the Organizer shall be entitled to unilaterally write off funds from the Deposit account needed to cover all tax obligations arising due to the Lender's failure to timely inform about the changed country of Permanent place of residence, i.e. Personal Income Tax, Personal Income Tax default interest, fines and/or any other tax and/or administrative obligations established under the applicable legal acts of the Republic of Lithuania and/or the requirements of the tax authority.

16.4.              Based on the Law of Personal Income Tax of the Republic of Lithuania, the Organizer shall be entitled to write off the Personal Income Tax from the Interest or any other amounts payable to the Lender and pay it to the budget of the Republic of Lithuania, if required so by the legal acts of the Republic of Lithuania.

16.5.              If the Personal Income Tax, other charges, taxes, or any other amounts had to be, but had not been deducted due to whatever reasons from the Interest or any other amounts payable to the Lender, the Organizer shall have a right to unilaterally and without a prior notice write off funds from the Deposit account and transfer them to the budget of the Republic of Lithuania.

16.6.              Within 90 (ninety) days after the end of the calendar year the Organizer undertakes to provide in the Portal information about the amounts of money which, during the preceding calendar year, have been deducted from the amounts payable to the Lenders and paid to the budget of the Republic of Lithuania.

 

 1. FINAL PROVISIONS

 

17.1.              The Organizer shall have the right to amend this Use Agreement unilaterally and to announce about that in the Portal. Any amendment to the Use Agreement shall come into force as of the day it is announced in the Portal and shall be applicable to all Users who are using the Portal as well as to all transactions concluded via the Portal.

17.2.              The User shall have the right to disagree with the amendments and shall have the right to terminate this Use Agreement. Such termination shall have no influence whatsoever on his/her rights and duties under the Credit or the User Credit Contract(s) concluded via the Portal the party whereof he/she is.

17.3.              The User may terminate this Use Agreement by e-mail at any time after his/her liabilities and obligations arising from the Credit Contracts concluded in the Portal in respect of other Users and the Organizer have been completely fulfilled and he/she does not intend to use the Portal any more.

17.4.              The Organizer may terminate the Use Agreement at any time if the User materially violates this Use Agreement and / or in any other cases when such termination is necessary (through no fault of the User). In such a case, the Organizer may limit the User’s possibility to use the Portal.

17.5.              The Use Agreement shall come into force as of the moment when the User confirms it electronically by indicating it by a click in the Portal and shall be in force together with all amendments and supplements thereto until complete fulfillment of the rights and duties under the Credit Contract and / or as long as the User uses the Portal.

17.6.              The law of the Republic of Lithuania shall be applicable to this Contract. The law of another country may be applicable to the Credit or the User Credit Contracts upon the agreement of the Parties.

17.7.              All disputes arising between the Users and the Organizer shall be settled by negotiations. In case of the failure to achieve an agreement, the dispute shall be settled in a competent court of the Republic of Lithuania.

17.8.              The rights and duties of the Organizer and the Recipients of the User Credit regulated by LCC are defined in the General Terms and Conditions of the User Credit Contract of the Portal.

17.9.              The Parties agree that the Organizer shall be considered a party to this Use Agreement and the Credit Contract on the grounds that it performs the actions of administration of the Portal and / or the Credit Contract.

17.10.     This Use Agreement is concluded in Lithuanian and English. In a conflict of Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

 

This revision of the Use Agreement is announced in June 28, 2017.

 

 

GENERAL TERMS OF THE CREDIT (CONSUMER) AGREEMENT OF WWW.FINBEE.LT

 

This Credit (CONSUMER) agreement (hereinafter reffered as Agreement) is signed on the day indicated in Special Conditions between:

 

 1. Definitions

 

1.1.                The concepts used in these General Terms are defined as presented below. Other definitions of the concepts used are presented in the Contract for Usage, the Application, the Bid or the Acceptance and are applicable in these General Terms mutatis mutandis. The concepts defined in LCC have the same meanings in the General Terms unless clearly stipulated otherwise herein.

Administration fee shall mean the monthly administration fee stipulated in the Special Terms which the Borrower shall pay to the Organizer for administration of the Credit and the Portas under this Contract and the Contract for Usage;

Application shall mean a public proposal to conclude a User credit contract submitted by the Borrower in the Website, drawn up in line with the form completed by the Borrower in the Website and based on written documents and the User’s personal information; the application shall be confirmed electronically by the Borrower and the Organizer;

Borrower shall mean the Borrower stipulated in the Special Terms of this Agreement;

CC shall mean the Civil Code of the Republic of Lithuania, including all supplements or amendments thereto;

Deposit account shall mean Organizer’s Deposit account LT857290000000141859 opened with AB “Citadele” bank, company code: 112021619, K. Kalinausko g. 13, Vilnius;

Debt administration fee shall mean debt administration fee stipulated in Special Terms, which the defaulting Borrower shall pay to the Organizer due to Organizer’s action to the Borrower to comply with the Credit obligations.

Contract for Usage shall mean the document which stipulates the terms of the Website to which the person who wishes to use the Website https://finbee.lt/ and the Organizer’s services must agree. This Contract for Usage is designed to regulate the rules for the usage of the Website and the legal relationship established in the Website as well as between the Organizer and the Users;

Cooling off period shall mean the period of two calendar days within which the Borrower has the right without giving any reason to abandon Credit (consumer credit) contract and to repay the Credit (consumer credit) without paying any interest, fees, costs or compensation.

Credit shall mean the special and general terms which constitute the User credit contract, including all supplements or amendments thereto;

Fee for conclusion of the contract shall mean the fee for conclusion of this Contract stipulated in the Special Terms payable to the Organizer;

General Terms shall mean these General Terms of Credit, including all supplements or amendments thereto; Terms and under which the parties shall agree on the procedure and terms of provision of the User credit;

LCC shall mean the Law on Consumer Credit of the Republic of Lithuania.

Lender shall mean a natural person who has submitted a Bid for a Credit or a User credit via the Portal who is at least 18 years old and is a citizen of the countries of the European Economic Area, a permanent resident of the countries of the European Economic Area who is at least 18 years old or a natural person or a legal entity who has been appropriately registered in the Portal; an issuer of a User credit is also considered a lender.

Organizer shall mean UAB “Finansų bitė“, company code: 304051511, registered office address: Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, Lithuania;

Permanent place of residence shall mean any place where a natural person has a possibility to reside and which is established, maintained and used by him;

Right of claim shall mean the right of claim (credit claim) of the Lender to the Borrower under the credit (User) contract the amount of which shall be stated in the Acceptance (in the Special Part), including all rights related to or arising from it;

Rules shall mean the Organizer’s rules for assessment of solvency and responsible lending, including the supplements or amendments thereto;

Standard Information shall mean the information which the Organizer presents to the Borrower in the form of a standard table established in appendix 1 to LCC in order for the Borrower to be able to compare different proposals aiming to make a reasonable decision regarding conclusion of the credit contract;

Special Terms shall mean the Application submitted by the Borrower and approved by the Organizer as well as the Bid (Offer) of the Lender and Acceptance by the Borrower;

User shall mean a member of the Website – a natural person or a legal entity – who is either a Lender or a Recipient of a User Credit who has agreed with the Contract for Usage, registered in the Website in line with its terms and has been appropriately confirmed by the Organizer;

User’s self-service system shall mean the User’s individual account protected by a unique password designed for the User to perform various actions in the Website, i.e. submit Applications, lend money, sign Contracts, view the whole history of the actions performed by the User, receive various notifications and manage one’s account in any other manner;

Website shall mean the mutual lending system operating at the address https://finbee.lt/ supervised and administered by the Organizer with the help of which the Recipients of the Credit, having completed the Applications properly and received the confirmation from the Organizer, may borrow or invest in loans by taking part in auctions. The activities of the Website shall be administered by the Organizer;

 

 1. Statements and confirmations of the Borrower

 

2.1. The Borrower states and confirms that:

2.1.1.             the data and confirmations submitted by the Borrower are correct, accurate and comprehensive;

2.1.2.             the Borrower has carefully read the received Standard Information published on https://finbee.lt/ before the moment of conclusion of this Contract;

2.1.3.             the Borrower has carefully familiarized himself/herself and agreed with the Contract for Usage published on https://finbee.lt/ before the moment of conclusion of this Contract;

2.1.4.             the Borrower agrees to pay the fee for conclusion of the Contract and the Administration fee to the Organizer under the Special Terms until complete fulfillment of the liability under this Contract;

2.1.5.             the Borrower confirms that he/she agrees to pay all other fees to the Organizer as stipulated in the Organizer’s rates published in the Website (penalties for delay, a fee for inspection of the person in “Creditinfo Lietuva” UAB, etc.);

2.1.6.             the Borrower confirms that he/she consents and permits the Organizer to handle his/her personal data in line with the procedure and terms established in the Contract for Usage;

2.1.7.             the Borrower has familiarized himself/herself with the terms of the Contract, understands them and, by performing the actions stipulated in this Contract, he/she clearly states that he/she agrees with the terms of the Contract on his/her free will, understands his/her duties and undertakes to fulfill them;

2.1.8.             the Borrower has made the decision to conclude the Contract in a calm, considerate and responsible manner and states that he/she had and could use the consultations of independent legal and financial advisors regarding conclusion of the Contract and fulfillment of the obligations stated therein;

2.1.9.             the Borrower is able to accept a specific financial obligation established in this contract which the Borrower is able to fulfill together with his/her already existing financial obligations;

2.1.10.          the Borrower is solvent and he/she is not aware of any other circumstances which could affect his/her solvency negatively so that he/she would not be able to fulfill the obligations assumed under this Contract;

2.1.11.          at the time of conclusion of this contract, the Borrower is an able and legally capable natural person permanently residing in the Republic of Lithuania who understands the consequences of his/her actions;

2.1.12.          the obligations accepted by the Borrower under the Contract do not infringe the rights or legitimate interests of any third parties, do not contradict the law, the terms of the transaction, a party to which the Borrower is, or any judgment of any court, arbitrage or any other competent body which is applicable to the Borrower, whereas this contract is concluded having received the consents or permissions of the spouse or other consents or permissions required by the legislation;

2.1.13.          the Borrower undertakes to notify the Organizer in writing about the following within 5 calendar days: (i) any changes of contact information and personal information; (ii) sudden worsening of the economic status and each circumstance due to which solvency of the Borrower is or can be reduced; (iii) usage of the amount of the Credit for the purpose other than stated in the Application by the Borrower; (iv) each circumstance due to which the possibilities of the Borrower to fulfill the assumed obligations properly worsen or may worsen; each circumstance due to which the financial status of the Borrower worsens or may worsen in the future (e.g. newly assumed debt liabilities (new User contracts, leasing, etc.)); (v) about any arbitrage, court and / or other proceedings (execution, etc.) which is initiated against the Borrower if that could worsen the status of the Borrower;

2.1.14. The Borrower confirms and undertakes to use the received Loan and/ or Loan exclusively for the purpose which he indicated when submitting the Application and / or Offer to receive specific Loan and / or Loan.

2.2.                When granting the credit, the Lender and, when approving the Application, the Organizer reasonably invoked the confirmations and statements of the Borrower presented in this term and considered them a material term of this Contract. In such a case, the Organizer shall have the right to terminate this Contract, suspend the Borrower and / or eliminate him/her from the Website in case of a material violation of the Contract.

2.3.                The issues that are not discussed in this Contract shall be settled following the Contract for Usage.

 

 

 

 

 1. Auction and conclusion of the User Credit Contract

 

3.1. This Agreement consists of an Application, Bids submitted by the Lender during the Auction, Borrower's Acceptance (Special Conditions), and these General Terms and Conditions and is considered a multilateral Loan transaction, if more than one Lender lends funds to the Borrower according to this Application.

3.2. AUCTION: The Auction is won by those Lenders who first before the deadline expiration date or Borrower's accept are likely to submit their bid at a lower Interest than other Lenders, provided that the Borrower will be generally offered the full Loan amount and they will be accepted by Borrower.

3.3.                Any person who is the User of the Website shall have the right to submit an Application.

3.4.                In order to obtain the Credit, the Borrower must submit the Application (request) to receive the Credit in line with the procedure and terms stipulated in this Contract and the Contract for Usage, whereas the Organizer may approve or reject the Application when assessing solvency of the Borrower. Having approved the Application, the Organizer shall transfer it to the Auction.

3.5.                Based on the provisions for responsible lending, the Organizer may approve the Application only if the average payments of the Borrower calculated by dividing the amount of the repayment and interest of all Credits by the duration of the credits in respect of all liabilities to any financial institutions amounts to not more than 40 percent of sustainable income of the Borrower when concluding the User credit contract.

3.6.                The Borrower may submit the Application only having familiarized himself/herself with the Standard Information in the Website prior to the submission. By submitting the Application, the Borrower confirms that he/she has attentively and carefully read the Standard Information and understood it before submission of the Application. The Application may be submitted electronically by completing and submitting the Application presented in the Website.

3.7.                The Parties agree that the actions performed and the data provided by the Borrower when submitting the Application (confirmed by the breakdown of SMS texts, the User’s number, the data available in the self-service system of the Borrower,, the User’s or the Website’s e-mails or voice recording of a telephone conversation, or an extract of the Website concerning the Borrower’s actions in the User’s self-service system in his/her account in the Website) shall be considered the Borrower’s signature having the legal power established in article 8 (1) of the Law on Electronic Signature, whereas the Application on the basis of which the User Credit contract was concluded under which the amount of the Credit is transferred to the Borrower and the very User Credit Contract shall be equal to a document drawn up in a written form and shall entail the same legal consequences as a document confirmed by the Borrower’s signature on each page.

3.8.                Having received the Application, the Organizer shall assess solvency of the Borrower and other relevant circumstances following the Rules and shall either (i) approve the Application and transfer it to the Auction, or (ii) reject the Application. If the Application is rejected because of the results obtained during the inspection of solvency, the Organizer shall notify the Borrower about that. If needed, on the Organizer’s request, the Borrower must submit all data and documents necessary in order to properly assess solvency of the Borrower or to check the information submitted by the Borrower.

3.9.                The amount and period of the Credit shall be determined in line with the wishes of the Borrower set out in the Application, the Organizer’s Rules, the minimum and maximum limits published in the Website and other sources as well as taking into account the results of assessment of solvency and of the Auction.

3.10.          The Borrower may turn to the Organizer regarding extension of the Credit. If the Organizer satisfies the request of the Borrower regarding extension of the Credit, the amended special terms of the Contract and the schedule of repayment of the Credit contained therein shall be submitted to the Borrower.

3.11.        The Borrower may submit an additional Application for the Auction and an additional Credit may be granted to him/her using the Website; however, this shall be considered a separate Credit Contract and the Organizer shall perform a separate assessment of solvency. Extension of the period in line with the procedure and time limits established in this Contract shall not be considered an additional Credit.

3.12.           The Lender shall have the right to refuse to consider the additional Application or the request regarding extension of the Period submitted by the Borrower if the Borrower has violated the terms of this Contract or of other transactions concluded with the Lenders of the Credit or the Organizer.

3.13.              After the Auction takes place, and the Borrower accepts the Bid of Lender/s, the automatically concluded Loan Agreement shall be binding and mandatory to the Borrower, Lenders of the Credit, and the Organizer. The Organizer shall assign a unique identification number to the Credit Agreement and shall send it to the e-mail address of the Borrower registered in the Organizer’s data base. The Organizer shall pay the funds of the Credit (upon an automatic deduction of the collateral referred to in Clause 5.2.3 of the Agreement, if applicable) to the Borrower’s bank account immediately (not later than within 12 hours) after the Auction takes place and the Borrower confirms the fact of the Agreement.

3.14.              The Organizer shall notify the Borrower about the decisions made to approve / not to approve the Application or the decision to extend the period of repayment of the Credit by sending a short textual message (SMS), by e-mail, by calling the mobile telephone number of the Borrower registered in the Organizer’s data base and / or by submitting a notification in the individual account of the Borrower.

3.15.              The Borrower shall pay the commission and other type of fees (if any) to the Credit institution for crediting the amount of the Credit to the Deposit account.

3.16.              The Parties may amend or supplement this Contract by an individual agreement. The Organizer may also amend this Contract unilaterally if (i) that is necessary in line with the instructions of the supervising institution; (ii) when the technological solutions of the Website are changed; or (iii) in case of any other sufficient basis if such amendments do not aggravate the legal status of the Borrower. In any case, the Borrower who disagrees with the amendments shall have the right to cancel this Contract.

3.17.              At the end of Auction, the Borrower has 48 (forty eight) hours to accept Lender’s Proposal. If during this period the Borrower does not accept Bids of Lenders, then regarded that the Borrower rejected Bid of Lenders and Auction didn’t happen. The Acceptance could be provided in the Portal or by the phone.

 

 1. Repayment of the Credit

 

4.1.                The Borrower shall repay the amount of the Credit and pay the Interest in line with the schedule of repayment of the Credit established in the Special Terms following the instructions presented in the Organizer’s payment order. The Borrower shall have the right to receive the schedule of the payments free of charge at any time during the period of this Contract.

4.2.                The schedule of repayment of the Credit shall constitute an integral part of this Contract; the Organizer shall generate the schedule after the end of the Auction and the payments and periods of the Borrower shall be stated therein. Any individual agreements concluded with the Organizer to secure performance of the Contract and to represent the interests of the Issuer(s) of the Credit, including but not limited to a new schedule of repayment of the Credit or a peaceful settlement agreement, shall also constitute an integral part of the Contract.

4.3.                The Borrower shall have the right to fulfill all his/her obligations under the Contract at any time. The Borrower shall fulfill the liability in line with the procedure established in clause 4.5 of the Contract by repaying the amount of the Credit received and the Interest under the Contract having notified the Organizer and received the amount payable before that.

4.4.                The Borrower may implement the right stipulated in clause 4.3 of this Agreement  by submitting a written notification specifying the number of the Credit Contract, the date stipulated in the Special Terms of the Contract as well as the date of repayment of the whole Credit and the Interest at the Organizer’s e-mail address. The Organizer and the Lenders state that they shall not claim any compensation for early repayment of the Credit from the Borrower, unless such right may be available under the Law on Consumer Credit, and the related fees are published in the Website.

4.5.                The payment liability of the Borrower shall be considered fulfilled at the moment when the payable amount is credited to the Deposit account of the Organizer. The Organizer’s system of the Website shall automatically debit the funds from the Deposit account and shall distribute them to the Lenders of the Credit on the day of the payment schedule.

4.6.                The amounts deducted from the Borrower shall be distributed in the following order: first of all, monthly administration fee and other Organizer fees; secondly, the Interest and the amount of repayment of the Loan. In case the Borrower delays any payments, the liabilities of the Borrower shall be set off in the following order when monetary funds are received from the Borrower: (i) first line: a penalty for delay owed to the Lenders of the Credit, a penalty for delay owed to the Organizer from the administration fee and the Interest owed to the Lenders of the Credit from the unpaid amount; (ii) second line: the fines owed to the Organizer due to the failure of the Borrower to fulfill his/her obligations; (iii) third line: the administration fee owed to the Organizer; (iv) fourth line: the amount of the Loan and the Interest owed to the Lenders of the Credit. In the cases when exaction of the obligations has been transferred forcedly, the first line of compensation deals with the costs related to such exaction incurred by the Organizer (stamp duty, costs of the executive letter, court, correspondence, costs of debt exaction companies, the Organizer’s fee, etc.).

4.7. The Borrower undertakes to compensate for all the debt recovery expenses incurred by the Organizer (related to charges of debt recovery companies, stamp duty, court proceedings, fees of attorneys-at-law and assistant attorneys-at-law, experts, specialists, expenses for correspondence, enforcement of court decisions, etc.) in the event the Agreement is terminated due to the Borrower’s non-performance, and the Organizer shall take over the Right of Claim.

4.8. Compensation for the expenses referred to in Clause 4.7 of the Agreement to the Organizer shall be secured by pledging the amount of money stipulated in Clause 5 of the Agreement, which shall be transferred to the Organizer as collateral.

4.9. The Borrower’s obligation specified in Clause 4.7 of the Agreement shall expire provided the Organizer’s pledge right expires under the provisions of Clause 5 of the Agreement. After expiry of the pledge right the Organizer is further entitled to request to compensate litigation costs and other costs and/or losses in accordance with Lithuanian laws.

4.10.              All payments under this Contract shall be made in Euros.

4.11.              With the Organizer’s consent, the Borrower may secure repayment of the Credit, the Interest and other amounts payable under this Contract by issuing an ordinary unprotested bill of exchange in a simple written form or by giving mortgage.

4.12.              the total amount of Borrower’s obligations under this Contract and issued bill of exchange can in no case be higher than the amount of received and outstanding Credit (including accrued interest and /or forfeit).

4.13.              The Organizer shall have the right to submit the bill of exchange of the Borrower for payment only in such a case where the Borrower does not fulfill his/her obligations under this Contract. The Organizer shall have the right to request payment under the bill of exchange only within a scope at which the Borrower has not fulfilled his/her liabilities under this Contract.

4.14.              A payment of the Borrower under the bill of exchange submitted shall be considered a payment under this Contract and vice versa – a payment under this Contract shall also mean a payment under the bill of exchange submitted for execution.

 

 1. Pledge

 

5.1. To secure performance of the Borrower’s obligations under Clause 4.7 hereof, the Lender and Organizer agree on pledge of the Borrower’s funds in favour of the Organizer.

5.2. The Borrower and Organizer agree as follows:

5.2.1. the Borrower is the collateral provider and debtor;

5.2.2. the Organizer is the creditor and the person given the collateral;

5.2.3. the collateral is the amount of money indicated on the Organiser’s website  (https://finbee.lt/) (the Collateral);

5.2.4. the obligation secured by the pledge is the Borrower’s commitment to compensate for the debt recovery expenses incurred by the Organizer. This obligation of the Borrower is indicated and specified in detail in Clause 4.7 hereof;

5.2.5. the amount of the obligation secured by the pledge is the amount of money indicated on the Organiser’s website  (https://finbee.lt/);

5.2.6. the time limit for performance of the obligation secured by the pledge is the due date of the last payment specified in the Credit Repayment Schedule.

5.3. The Collateral shall be considered pledged from the moment of entering into the Agreement.

5.4. The Collateral shall be transferred to the Organizer until disbursement of the Credit to the Borrower. The Collateral shall be transferred to the Organizer in the following manner: the amount of the obligation secured by the pledge referred to in Clause 5.2.5 of the Agreement shall be deducted from the Lenders’ funds intended as the Credit for the Borrower and kept at the Deposit Account, and shall be credited to the Organizer. The Borrower may also transfer the Collateral to the Organizer until disbursement of the Credit to the Borrower by transferring the Collateral (amount of money) to the Organizer’s settlement account.

5.5. The Borrower and Organizer agree that the Organizer shall be entitled to use the Collateral.

5.6. The Organizer shall gain the right to direct a recovery to the Collateral if the Agreement is terminated due to non-performance of the Borrower’s obligations, and the Organizer shall take over the Right of Claim from Lenders.

5.7. The Borrower and Organizer agree that when the Organizer gains right to direct a recovery to the Collateral, the Collateral shall pass into ownership of the Organizer.

5.8. If the Organizer takes over the Right of Claim, but the amount of debt recovery expenses incurred by the Organizer is lower than the Collateral value (Clause 5.2.3 of the Agreement), as agreed between the Organizer and Borrower, the remaining (unused) part of the Collateral value shall be applied for performance of the Borrower’s obligations arising out of the Agreement. For the avoidance of any doubt it should be noted that under no circumstances the Organizer shall keep the Collateral. The Collateral must be used exclusively for covering the debt recovery expenses or performance of the Borrower’s obligations under the Agreement in the sequence stipulated therein. 

5.9. The pledge of the Borrower’s funds shall end on the grounds provided for in the CC and this Agreement.

5.10. It shall be considered that the pledge has ended, and the Collateral (money) shall be transferred by the Organizer to perform the Borrower’s obligations under the Agreement if:

5.10.1. on termination of the Agreement due to non-performance of the Borrower’s obligations, the Organizer does not take over the Right of Claim;

5.10.2. the Agreement is terminated without the Borrower’s fault;

5.10.3. the Borrower cancels the Agreement during the Cooling Off Period;

5.10.4. the Borrower discharges its obligations prior the established due date.

5.11. If the Borrower duly makes periodical payments under the Agreement, the Collateral shall be reduced. As agreed between the Borrower and the Organizer, each reduced part of the Collateral (money) shall be applied to make periodical payments in accordance with the Credit Repayment Schedule. Accordingly, the Credit Repayment Schedule shall contain specific periodical payments distinguishing between the part of periodical payments to be settled by the Borrower and the part of periodical payments to be covered from the reduction of the Collateral value.

5.12. The Borrower and Organizer agree that after the Borrower pays the part of the periodical payment to be settled by the Borrower, the other part of the periodical payment shall be covered from the reduction of the Collateral value. If the Borrower fails to pay a corresponding part of the periodical payment, the remaining part of the periodical payment shall not be covered from the reduction of the Collateral until the Borrower pays the part of the periodical payment to be covered by the Borrower. When the Collateral is reduced to EUR 0.00, the pledge ends.

5.13. The Organizer shall have no right to alienate either the claim secured by the pledge or the Right of Claim to the third parties.

5.14. The Collateral shall not be encumbered by a subsequent pledge, it shall not be transferred into ownership or possession of the third parties and the Organizer’s rights to the Collateral shall not be restricted otherwise without a prior written consent of the Organizer.

5.15. The Parties acknowledge their awareness that the amount of the Collateral most often may be insufficient to cover the incurred debt recovery expenses (related to charges of debt recovery companies, stamp duty, court proceedings, fees of attorneys-at-law and assistant attorneys-at-law, experts, specialists, expenses for correspondence, enforcement of court decisions, etc.). For the avoidance of doubt, the Parties are aware and understand that the debt recovery expenses incurred by the Organizer (related to charges of debt recovery companies, stamp duty, court proceedings, fees of attorneys-at-law and assistant attorneys-at-law, experts, specialists, expenses for correspondence, enforcement of court decisions, etc.) may exceed the Collateral value several times, a dozen or dozens of times. The expenses of debt recovery from the Borrower shall depend on specific circumstances, duration and stages of recovery procedure, the Borrower’s cooperation, and other circumstances.

 

 1. Interest rate

 

6.1.                The Borrower must pay the interest expressed in the General Rate which shall be calculated and presented in percent in the Special Terms of this Contract by the Organizer for using the Credit.

6.2.                The Organizer shall calculate the Interest and state it in the Special Terms of the Contract assuming that the Borrower shall repay the Credit and the Interest as well as shall pay the Administration fee in line with the schedule of repayment of the Credit established in the Special Part of this Contract.

6.3.                The Interest shall be calculated from the day of conclusion of the Credit to the Borrower (inclusive) to the day when the whole credit is actually repaid to the Lenders of the Credit and the all Organizer fees are paid.

 

 1. Calculation of the General Rate and the amount

 

7.1.                Total amount payable by the Borrower (hereinafter – “Total Amount”) shall be calculated by adding total cost of the User Credit (General Rate) and the amount of the Credit stipulated in the Application of the Borrower and in the Special Terms of the Contract.

7.2.                The Organizer’s costs incurred by it while aiming to defend, preserve and / or implement one’s and / or the Lenders’ of the Credit infringed rights under the Contract (including but not limited to the costs of sending reminder messages and letters to the Borrower, the costs of the services of any third parties, litigation and exaction costs) which are unknown to the Lender in advance shall not be included into the General Rate and, if the Lender incurs such costs, they must be compensated in line with the procedure established in the legislation. The Organizer shall have the right to transfer exaction from the Borrower to any debt exaction companies and, in such a case, the Borrower shall have to pay the applicable exaction fee and / or cover all other costs of the Organizer or of the debt exaction company related to such exaction.

7.3.                The costs of the Borrower incurred by him/her due to the fees applicable by credit institutions accepting and / or performing respective payments of the Borrower under this Contract shall not be included in the General Rate.

7.4.                The Organizer shall calculate the General Rate and the Total Amount from the amount of the Credit stipulated in the Application of the Borrower and the period of repayment of the Credit as well as assuming that the Borrower shall repay the Credit and the Interest in line with the schedule of repayment of the Credit established in the Special Part of this Contract.

 

 1. Cancellation and termination of the Contract

 

8.1.                The Borrower may cancel the Contract without specifying the cause within 14 calendar days from the day of conclusion of the Contract or from the day stipulated in 15(1)(2) of LCC if such a day is later than the day of conclusion of the Contract. The Borrower may send a signed notification about cancellation of the Contract at the Organizer’s e-mail address specified in the Special Terms or send a letter at the address of the Organizer’s registered office.

8.2.                The Borrower shall also have the right to cancel the Contract in line with the conditions of 11(7) of LCC.

8.3.                Having used the right of cancellation, the Borrower undertakes to repay the whole Credit to the Lenders of the Credit as well as to pay the Interest and fee for inspection of the Borrower in “Creditinfo Lietuva”, the Administration fee to the Organizer as well as other payments (fines, penalties for delay) accumulated before the day of repayment of the User Credit not later than within 30 (thirty) calendar days from the day of sending the e-mail concerning cancellation of the Contract to the Organizer.

8.4.                The Organizer shall have the right to terminate this Contract unilaterally and immediately and to request to pay the whole amount of the Credit, the Interest, the Administration fee and other delayed payments (fines, penalties for delay) on the grounds stipulated in the Civil Code of the Republic of Lithuania and in article 19 of the Law on User Credit as well as if the Borrower declares that he/she shall not fulfill the obligations or if the Borrower maliciously avoids payment as well as in the cases when there are any signs of deception or fraud in the Borrower’s behavior and the Organizer may state that the Borrower has severely violated the Credit Contract (a material violation of the Contract), and the Organizer shall have the right to terminate the Credit Contract and take over the Rights of claim. The Organizer shall send a notification to the Borrower regarding (i) the delayed payment and (ii) termination of the Contract by an e-mail or registered mail at the Borrower’s e-mail or the address of the residential location specified in the Special Terms of the Contract not later than 14 days before the planned day of termination of the Contract. The notification shall be considered duly delivered after five days from sending it.

8.5.                Termination of the Contract shall not stop the calculation of the Credit and / or the Interest, the Administration and other Organizer fees, fines, penalties for delay or other payments stipulated in the Contract as well as shall not revoke the liability of the Borrower to pay the amounts payable to Lenders and Organizer under the Contract to the Lender until the Borrower repays the whole Credit, the Interest, the Administration fee and other Organizer fees, fines and penalties for delay.

8.6                 The Borrower has the right at the cooling off period to abandon the Contract and to repay all the Credit without paying any charges, costs or compensation. Cooling-off period starts from funds drawn date under the Contract to the Borrower.

 

 1. Violation of the Contract

 

9.1.                In case the Borrower fails to transfer the funds to Deposit account on time following the schedule of repayment of the Credit and the payment order, the Borrower shall be considered as fulfilling his/her obligations improperly and shall have to additionally pay the following:

9.1.1.         from the first day of delay of the payment: 0,05 % the penalties from the delayed Credit – for each day delayed – it shall be considered the funds of the Lenders of the Credit. The penalties Interest shall not be calculated for more than 180 days;

9.1.2.         from the first day of delay of the payment: a penalty for delay from the delayed Administration fee – for each day delayed – it shall be considered the funds of the Organizer;

9.1.3.         in case the payment is delayed for one day – for each delayed payment pay a one-off Debt administration fee which shall be considered the ownership of the Organizer. A penalty for delay shall not be calculated from the unpaid Debt administration fee;

9.2.                The Borrower agrees that if he/she is late to pay under this Contract for 35 days, the Organizer shall have the right to submit the personal data of the Borrower to “Creditinfo Lietuva” UAB, code: 111689163, other data managers handling joint files of debtors’ data and all other third parties who have a legitimate interest having duly notified the Borrower about that at the e-mail address of the Borrower registered in the Website’s data base;

9.3.                If the Borrower misses the period of payment of the Credit and / or the Interest, the General Rate (including the Administration fee) shall be calculated from the whole amount payment of which is delayed for the whole duration of the delay in line with the rules established in 6.874(1) of the Civil Code of the Republic of Lithuania, LCC and this Contract.

9.4.                The Organizer and the Lender shall not be liable for any failure to fulfill the obligations under this Contract as well as shall not be liable for any losses if they were caused due to force majeure circumstances, including the actions of any third parties as well as failures of communication transmission, electronic data exchange and payment systems, including the banking and online banking systems that were caused through no fault of the Organizer or of the Lender, whereas the third parties due to the actions of which the violation of the Contract took place are not related to the Lender whatsoever and the Lender could not foresee or control their actions.

 

 1. Jurisdiction and settlement of disputes

 

10.1.              The law of the Republic of Lithuania shall be applicable to the Credit Contract and a competent court of Lithuania shall have exclusive jurisdiction to settle the disputes of the parties arising from this Contract or related to it. This Contract is concluded in Lithuanian and English. In a conflict of Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

10.2.              Any disputes of the Recipients of the Credit and the Organizer shall be settled in line with the rules for settling the complaints of the Recipients of the User Credit, including the amendments and supplements thereto which the Organizer shall publish in the Website.

 

 

 

 1. Confidentiality

 

11.1.              The Organizer confirms that any information concerning the Borrower related to this Contract shall be considered confidential. The Organizer undertakes to properly and carefully supervise that the confidential information of the Borrower does not become known to any third parties. The Borrower must use safe electronic communication and data transmission measures and devices only.

 1. Transfer of the Right of claim

 

 

 1. Personal income tax