Sutartis dėl naudojimosi portalu

Ši www.finbeeverslui.lt portalo naudojimosi sutartis (toliau – Naudojimosi sutartis) sudaryta tarp:

(1)    UAB „Finansų bitė verslui“, juridinio asmens kodas 304175555, veiklos adresas Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau - Operatorius);

ir

(2)    vartotojo, kuris elektroniniu būdu sudarė šią Naudojimosi Sutartį, patvirtino, kad sutinka su jos sąlygomis ir naudojasi Portalu (toliau - Vartotojas);

Lankydamiesi Portale www.finbeeverslui.lt ir/arba naudodamiesi jame esančia informacija ir/arba paslaugomis, Jūs (Vartotojas) pripažįstate ir patvirtinate, kad nuodugniai ir įdėmiai susipažinote su šia Naudojimosi sutartimi, ją supratote ir sutinkate jos laikytis. Taip pat Jūs patvirtinate, kad ši Naudojimosi sutartis atitinka Jūsų tikrąją valią, ją sudarėte nebūdamas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų, bei turėjote galimybę pasinaudoti ir pasinaudojote nepriklausomų teisės ir/arba finansų patarėjų konsultacijomis įvertinant šią Naudojimosi sutartį. Jei nesutinkate su šia Naudojimosi sutartimi, Jūs negalite naudotis Portalu ir Operatoriaus paslaugomis.

Ši Naudojimosi sutartis reglamentuoja naudojimosi Portalu sąlygas, teisinius santykius tarp Portalo Vartotojų ir Operatoriaus, o taip pat tarp Vartotojų.

Visas Portalas, Portalo tinklalapis bei jų turinio intelektinės nuosavybės teisės priklauso Operatoriui. Vartotojas neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Portalo puslapių turinio.

Portale Operatorius padeda Vartotojams pasiskolinti vieniems iš kitų. Portalas veikia kaip tarpininkas tarp asmenų, kurie nori pasiskolinti, ir asmenų, kurie nori paskolinti. Portalas nėra Paskolos sutarties, kuri sudaroma Paskolos gavėjo ir Kreditoriaus, šalis.

Informacija apie Vartotojus yra pateikiama pačių Vartotojų, todėl kaip tinklalapį administruojanti įmonė, Operatorius nėra atsakingas už šios informacijos teisingumą, atitikimą tikrovei ir už jokius nuostolius, žalą ar kitokius netekimus, kurie atsitiko ar gali atsitikti dėl sprendimų, priimtų naudojantis informacija, pateikta šiame Portale.

Operatorius nesuteikia Vartotojams garantijos, kad suteikta Paskola bus grąžinta Paskolos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Operatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir nuolat tobulina taikomą Rizikos modelį Paraiškoms atrinkti, tačiau neduoda garantijos dėl Rizikos Modelio kokybės, ir neprisiima atsakomybės dėl Vartotojų patirtų nuostolių, jei Paskola arba jos dalis nebus grąžinta. Vartotojai kredito riziką prisiima patys laisva valia suteikdami Paskolas. Vartotojų patiriami nuostoliai atlyginami Paskolos sutartyse nurodytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais (netesybomis – bauda, delspinigiais, laidavimu, garantija, įkeitimu, hipoteka ir bet kokiomis kitomis teisėtomis užtikrinimo priemonėmis).

Skyrių ir straipsnių pavadinimai neturi įtakos šių Naudojimosi sutarties sąlygų taikymui.

 

 1. SĄVOKOS

1.1.   Administravimo mokestis – Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas mėnesinis administravimo mokestis, kurį Paskolos gavėjas moka Operatoriui už Portalo administravimą pagal šią Naudojimosi sutartį, bei Paskolos sutarties administravimą iki visiško įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo;

1.2.   Aukciono tvarka – Paskolos sutarties tarp Portalo Vartotojų sudarymo būdas, kai Paskolos sutartis sudaroma tarp Paskolos gavėjo, kuris pateikė Paraišką, kurią Operatorius patvirtino, bei inicijavo konkretų aukcioną, ir Kreditoriaus (-ų), kuris (-ie) pagal Aukciono sąlygas greičiausiai pateikė geriausią Siūlymą (-us), o Paskolos gavėjas jį akceptavo;

1.3.   Akceptas - Paskolos gavėjo sutikimas su Kreditoriaus (-ų) Siūlymu sudaryti Paskolos sutartį, kai sutartis sudaroma Aukciono tvarka arba Kreditoriaus sutikimas su Paskolos gavėjo Siūlymu sudaryti Paskolos sutartį, pateiktas sutartį sudarant Alternatyvia tvarka;

1.4.   Alternatyvi tvarka – Paskolos sutarties tarp Portalo Vartotojų sudarymo būdas, kai Paskolos sutartis sudaroma tarp Paskolos gavėjo, kuris pateikė anketą, kurią Operatorius patvirtino, bei inicijavo konkretų Siūlymą Paskolos sutarčiai sudaryti, ir Kreditoriaus (-ių), kuris (-ie) pagal Alternatyvios tvarkos sąlygas greičiausiai pateikė Akceptą.

1.5.   Bendrosios sąlygos – Paskolos sutarties Bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais;

1.6.   Depozitinė sąskaita – Partnerio depozitinė sąskaita Nr. LT857290000000141859, atidaryta AB „Citadele“ bankas.

1.7.   Finansavimo skiltis – Portalo dalis, kurioje vykdomi Aukcionai ir skolinimas Alternatyvia tvarka bei skelbiama informacija apie Operatoriaus patvirtintus ir vykdomus Aukcionus ir skolinimą Alternatyvia tvarka bei sudarytas Paskolų sutartis.

1.8.   Naudojimosi sutartis – šis dokumentas, kuriame yra nurodytos Portalo  sąlygos, su kuriomis sutinka asmuo, norintis naudotis Portalu https://finbeeverslui.lt/ bei Operatoriaus paslaugomis. Ši Naudojimosi sutartis skirta reglamentuoti Portalo naudojimosi taisykles ir teisinius santykius, susiklostančius Vartotojams naudojantis Portalu, bei tarp Operatoriaus ir Vartotojų;

1.9.   Operatorius – UAB Finansų bitė verslui, j.a.k. 304175555, veikianti adresu Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, Lietuva;

1.10. Palūkanos – metinė palūkanų norma, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti Kreditoriui už suteiktą ir negrąžintą Paskolos sumą ir kurią Paskolos gavėjas yra nurodęs Paraiškoje prieš Aukcioną;

1.11. Padidintos palūkanos – metinė palūkanų norma, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti Kreditoriui už suteiktą ir negrąžintą Paskolos sumą, kai Paskolos gavėjas pažeidžia Palūkanų mokėjimo terminą, kurios nėra laikomos netesybomis, o atspindi išaugusią Paskolos gavėjo riziką. Padidintų palūkanų  norma yra lygi paskolos Palūkanų normai ir skaičiuojama nuo visos pradelstos mokėti pinigų sumos (įskaitant pradelstą paskolos grąžinimą ir pradelstas mokėti palūkanas);

1.12. Partneris - UAB Finansų bitė, j.a.k. 304051511, veikianti adresu Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, Lietuva.

1.13. Portalas  – Operatoriaus prižiūrima ir administruojama sistema, patalpinta adresu www.finbeeverslui.lt,  kurios pagalba Paskolos gavėjai ir Kreditoriai, tinkamai užpildę Paraiškas ir gavę patvirtinimą iš Operatoriaus, dalyvaudami Aukcione ar Alternatyvia tvarka gali skolintis arba skolinti pinigus, taip sukurdami Paskolos teisinius santykius. Operatorius savo veiklą vykdo kaip Portalo administratorius ir/ar tarpininkas tarp Vartotojų;

1.14. Paraiška – Portale Paskolos gavėjo pateiktas kvietimas pateikti Siūlymą paskolos sutarčiai sudaryti, parengtas pagal Paskolos gavėjo Portale užpildytą formą, bei paremtas rašytiniais dokumentais ir Vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Paskolos gavėjas ir Operatorius;

1.15. Paskolos sutartis arba Sutartis – per Portalą tarp Paskolos gavėjo ir Kreditoriaus (-ų) sudarytas susitarimas, kurio pagrindu: Kreditorius (-ai) suteikia paskolos sumą pagal susitarimo sąlygas Paskolos gavėjui, o Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą paskolą  ir sumokėti Palūkanas ir visus kitus susijusius mokėjimus (Paslaugų įkainiai ir kt.). Vartotojams yra žinoma, kad visi bendru Vartotojų sutarimu padaryti Sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Sutarties Šalims turi privalomą galią. Paskolos sutartį sudaro Specialiosios sąlygos  bei Bendrosios sąlygos;

1.16. Paskolos gavėjas – pelno siekiantis fizinis ar privatus juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikoje, kuris per Portalą tinkamai pasirašė bei pateikė Paraišką arba inicijavo skolinimąsi Alternatyvia tvarka, kuriuos patvirtino Operatorius;

1.17. Paskola arba Paskolos suma – Kreditoriaus (-ų) per Portalą paskolinta paskolos pinigų suma Paskolos gavėjui, kuri atitinka Paskolos gavėjo užpildytą paraišką ir kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Kreditoriui (-ams);

1.18. Paslaugų įkainiai – Vartotojams taikomi mokesčiai, kaip tai nurodyta Portale, įskaitant bet neapsiribojant Naudojimosi sutarties sudarymo ir Administravimo mokesčius;

1.19. Reikalavimo teisė – Kreditoriaus reikalavimo teisė į Paskolos gavėją pagal Paskolos sutartį, kurios dydis nurodomas Specialiojoje dalyje su visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis teisėmis, įskaitant, bet neapsiribojant šalutinėmis ir savarankiškomis užtikrinimo priemonėmis;

1.20. Rezervacijos mokestis – po Paskolos gavėjo akceptuoto Kreditoriaus (-ų) Siūlymo (-ų) arba Akcepto pateikimo (skolinantis Alternatyvia tvarka) iki Paskolos  sumos išmokėjimo Paskolos gavėjo sumokamas mokestis, skirtas užtikrinti Paskolos gavėjo veiksmams Paskolai išmokėti. Rezervavimo mokestis taikomas tik Paskoloms su užtikrinimo priemonėmis. Rezervavimo mokestis turi būti sumokamas jeigu užtikrinimo priemonės nepateikiamos ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų nuo Akcepto pateikimo, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

1.21. Rizikos modelis – Operatoriaus naudojamas ir kuriamas kredito rizikos vertinimo modelis, statistiniai duomenys, duomenis apdorojantys algoritmai ir kitos priemonės, kuriomis Operatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir kurio pagrindu Operatorius atrenka Paraiškas ir pateikia jas Aukcionui. Rizikos modelis yra nevieša sistema, kurios veikimas yra komercinė paslaptis;

1.22. Siūlymas - Kreditoriaus (-ų) pateiktos Paskolos sutarties su Paskolos gavėju sudarymo sąlygos, kai sutartis sudaroma Aukciono tvarka arba Paskolos gavėjo pateiktos reikiamo finansavimo sąlygos, siekiant Paskolos sutartį sudaryti Alternatyvia tvarka;

1.23. Skolos administravimo mokestis - Specialiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo Operatoriui mokamas mokestis už Operatoriaus veiksmus, raginant laiku Paskolos sumos ir/ar kitų su Paskolos suma susijusių mokėjimų negrąžinantį Paskolos gavėją laikytis Paskolos sutarties įsipareigojimų.

1.24. Kreditorius – Paskolos Siūlymą arba Akceptą per Portalą pateikęs ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių pilietis arba nuolatinis gyventojas, ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kurie tinkamai užsiregistravo Portale;

1.25. Specialiosios sąlygos – Paskolos sutarties sudėtinė dalis ir visos sąlygos, nurodytos Paraiškoje, Siūlyme ir Akcepte Paskolos sutartį sudarius Aukciono tvarka arba  Siūlymas ir Akceptas – Paskolos sutartį sudarius Alternatyvia tvarka;

1.26. Sutarties sudarymo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas Paskolos sutarties sudarymo mokestis, Vartotojo mokamas Operatoriui;

1.27. Vartotojas – Portalo narys fizinis ar juridinis asmuo, atitinkantis Kreditoriui ir Paskolos gavėjui keliamus reikalavimus, sudaręs šią Naudojimosi sutartį, pagal jos sąlygas užsiregistravęs Portale ir atitinkamai patvirtintas Operatoriaus;

1.28. Vartotojo savitarnos sistema – Vartotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Portale, t.y. teikti Paraiškas, Siūlymus ir Akceptus, skolinti pinigus, sudaryti Paskolos sutartis, matyti Vartotojo atliktų veiksmų istoriją, gauti Operatoriaus pranešimus ir kt. būdais valdyti savo paskyrą;

 

 1. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1.   Vartotojas įsipareigoja:

2.1.1.      nevykdyti neteisėtų veikų Portale (įskaitant, bet neapsiribojant, pinigų plovimą, neteisėtai įgytų lėšų legalizavimą ir kt.), su Operatoriumi ir kitais Vartotojais bendrauti pagal visuotinai priimtus moralės principus;

2.1.2.      registravimosi Portale metu, skolinant ar skolinantis, taip pat bendraujant su kitais Portalo vartotojais, pateikti tik teisingą informaciją;

2.1.3.      laikyti paslaptyje Vartotojo savitarnos sistemos prisijungimo duomenis ir jokiais būdais jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Vartotojas atsako už bet kokius nuostolius, praradimus ar žalą, kurie atsirado dėl to, kad prisijungimo prie Vartotojo savitarnos sistemos duomenys tapo žinomi trečiajam asmeniui ir dėl šios priežasties buvo sukurti teisiniai santykiai. Vartotojas patvirtina, kad visi sandoriai, sudaryti per Vartotojo savitarnos sistemą išreikš tikrąją Vartotojo valią ir bus privalomi Vartotojui bet kokiu atveju (įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos atvejus, kai tretieji asmenys galimai neteisėtai gavę duomenis sudarė sandorius Vartotojo vardu – paskolino ir/arba pasiskolino pinigus, kai Vartotojas savo noru atskleidė prisijungimo duomenis trečiajam asmeniui arba elgėsi su šiais duomenimis nerūpestingai bei naudodamasis internetu nesilaikė visuotinai pripažįstamų ir naudojamų saugumo reikalavimų (naudojosi kompiuteriu, kuriame nėra atnaujintos antivirusinės programinės įrangos ir pan.);

2.1.4.      pranešti Operatoriui apie pasikeitusią anksčiau pateiktą informaciją;

2.1.5.      pranešti Operatoriui, jei pašaliniai asmenys gavo prieigą prie 2.1.3 punkte nurodytos informacijos ir priemonių. Vartotojas atsako už žalą ir praradimus, kylančius dėl to, kad pašaliniai asmenys gavo prieigą prie 2.1.3 punkte nurodytos informacijos ir priemonių, bei Vartotojas supranta, kad pašaliniai asmenys, pasinaudoję tokia informacija, gali Vartotojo vardu prisiimti teisiškai privalomų įsipareigojimų, kuriuos Vartotojas privalės įvykdyti;

2.1.6.      Pakeisti prisijungimo prie Portalo duomenis, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys;

2.1.7.      Nerinkti kontaktinės informacijos, elektroninio pašto adresų ar kitų asmens duomenų apie Portalo Vartotojus, išskyrus kiek tai susiję su Paskolos sutartimi;

2.1.8.      Nesusisiekti ir nebandyti susisiekti su Vartotojais už Portalo ribų tikslu pasiskolinti arba paskolinti pinigų;

2.1.9.      Be raštiško Operatoriaus sutikimo Portale nereklamuoti ir neskatinti kitų verslų, produktų ar paslaugų;

2.1.10.    Neperduoti arba neįvesti duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų ar bet kokių kitų kodų, failų, ar programų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti Portalo arba jo įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas;

2.1.11.    Be raštiško Operatoriaus sutikimo neįtraukti į Portalą kitos (-ų) svetainės (-ių) nuorodos (-ų);

2.1.12.    Nepažeisti Operatoriaus Depozitinės sąskaitos banko keliamų reikalavimų;

2.1.13.    Laikytis Operatoriaus nustatytos Portale skelbiamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarkos bei kitų teisėtų reikalavimų;

2.2.   Operatorius turi teisę apriboti Vartotojo teisę naudotis Portalu, įskaitant ir visišką Vartotojo pašalinimą iš Portalo, ir imtis kitų veiksmų, kuriuos Operatorius mano esant būtina, įskaitant, bet neapsiribojant savo, kaip Operatoriaus teisių ir pareigų sustabdymu ar nevykdymu, jeigu toks Operatoriaus veikimas ar neveikimas yra būtinas užtikrinant Portalo besąlyginį funkcinį veikimą ir (arba) kitų Vartotojų teises ir pareigas.

2.3.   Visais atvejais, Operatorius turi teisę sustabdyti Vartotojo registraciją Portale ir/arba jį pašalinti iš Portalo, jeigu:

2.3.1.      Vartotojas nevykdo savo pareigų ir/arba įsipareigojimų, pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir/arba nepilną informaciją;

2.3.2.      Vartotojo elgesys su kitais Vartotojais neatitinka visuotinai priimtų moralės principų;

2.3.3.      Yra pagrįstas įtarimas, kad Vartotojo veikla yra nesuderinama su teisės aktų reikalavimais.

2.4.   Visais atvejais, kai Operatorius turi pagrindo manyti, kad Vartotojas pateikia neteisingą informaciją apie save ir/arba neteisėtai naudojasi ne jam priklausančio asmens duomenimis, Operatorius turi teisę apie tokią situaciją pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijoms.

 1. NAUDOJIMASIS PORTALU IR SKOLINIMAS

3.1.   Asmuo, norintis naudotis Portalo paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Registracija yra nemokama. Užsiregistravęs asmuo tampa Portalo Vartotoju ir turi teisę laisvai skolinti ir skolintis, teikti Siūlymus ir Paraiškas, Akceptus. Atliekant pirminę registraciją, Operatorius Vartotojui sukuria Vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį pirmo prijungimo prie Portalo metu Vartotojas įsipareigoja jį iš karto pakeisti.

3.2.   Portalo teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik tie registruoti vartotojai, kurie patvirtino, kad sutinka su šia Naudojimosi sutartimi.

3.3.   Kiekvieną kartą, kai Vartotojas nori vykdyti veiksmus Portale, jis privalo prisijungti įvedant savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.

3.4.   Vartotojui elektroniniu būdu patvirtinus, kad jis sutinka su šios Naudojimosi  sutarties sąlygomis, ji laikoma sudaryta. Šalys susitaria, kad Vartotojo atlikti veiksmai registruojantis Portale ir patvirtinant sutikimą su šios Naudojimosi sutarties sąlygomis, Paskolos sutarčių Specialiosiomis sąlygomis (Siūlymu, Paraiška, Akceptu), Bendrosiomis sąlygomis, bei registruojantis Portale nurodyti asmens duomenys (kuriuos patvirtina Vartotojo paspaudimas ant „varnelės“ ar mygtuko „sutinku“, Vartotojo numeris, SMS žinutės išklotinė, Vartotojo pavedimas į Operatoriaus Depozitinę sąskaitą, nurodant specialų kodą, Vartotojo ar Portalo elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Portalo išrašas apie Vartotojo veiksmus Vartotojo savitarnos sistemoje Portale) yra laikomi Vartotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška, Siūlymas bei Akceptas, kurių pagrindu sudaryta Paskolos sutartis, pagal kurią Kreditoriaus (-ų) Paskolos gavėjams yra pervedama Paskolos suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Vartotojo parašu kiekviename jo lape.

3.5.   Vartotojui užsiregistravus Portale, Operatorius visus pranešimus, skirtus Vartotojui, siunčia Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu. Vartotojas patvirtina, kad jis sutinka, kad pranešimas yra laikomas tinkamai įteiktu praėjus 24 valandoms po išsiuntimo. Vartotojas įsipareigoja kiekvieną dieną reguliariai tikrinti Operatoriui nurodytą savo elektroninio pašto adresą ir prisiima visas rizikas susijusias su tuo, kad ne dėl Operatoriaus kaltės Operatoriaus išsiųsti pranešimai laiku nepateks į Vartotojo nurodytą elektroninio pašto dėžutę ir Vartotojas dėl bet kokių kitų priežasčių jų negaus ir/ar neperskaitys.

 

 1. VARTOTOJO IDENTIFIKACIJA IR TAPATYBĖS NUSTATYMAS

4.1.   Vartotojas, norintis gauti Paskolą ir/ar suteikti Paskolą pirmiausia identifikuojamas.

4.2.   Vartotojus fizinius asmenis identifikuoja ir jų tapatybę nustato  Partneris.

4.3.   Vartotojas – juridinis asmuo pirmiausiai identifikuojamas gavus banko sąskaitos išrašą ir telefoninio pokalbio metu, o esant poreikiui, ir fiziškai pasirašant sutartį. Identifikacijos metu vartotojas – juridinis asmuo be kita ko užpildo anketą.

4.4.   Vartotojas, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę gauti Paskolą ir/ar suteikti Paskolą ir/arba vykdyti kitas leistinas operacijas Portale.

4.5.   Operatorius turi teisę Vartotojo identifikaciją ir tapatybės nustatymą atlikti ir kitais būdais.

4.6.   Operatorius neatsako už tai, kad asmenys, siekiantys naudotis Portalu, pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją bei duomenis, neteisėtai veikia ir naudoja kitų asmenų identifikacinius duomenis. Su tokiais neteisėtais asmenų veiksmais susijusi teisinė rizika tenka Vartotojams.

 

 

 1. PASKOLOS SĄLYGOS IR PARAIŠKA

5.1.   Paskolos sutartys Portale sudaromos Aukciono arba Alternatyvia tvarka.

5.2.   Aukciono tvarka: Vartotojas, norintis gauti paskolą ir sudaryti Paskolos sutartį,  pateikia Paraišką, kurią patvirtinus  Operatoriui, yra skelbiamas Aukcionas; Aukciono metu Kreditorius pateikia Operatoriaus patvirtintą Siūlymą (Ofertą); Paskolos gavėjui akceptavus momentinį greičiausiai pateiktą geriausią Siūlymą (-us) (Akceptas) bei Vartotojams sutikus su Bendrosiomis sąlygomis yra sudaroma Paskolos sutartis. Esminės Paskolos sąlygos yra Paskolos suma, Palūkanos, Paskolos grąžinimo terminas, Grąžinimo grafikas ir įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonės.

5.3.   Alternatyvi tvarka: Vartotojas, norintis gauti paskolą ir sudaryti Paskolos sutartį, pateikia Operatoriaus patvirtintą Paraišką bei Siūlymą (Ofertą); Kreditoriui (-ams)  greičiausiai akceptavusiam (-iems) Siūlymą (-us) (Akceptas) bei Vartotojams sutikus su Bendrosiomis sąlygomis yra sudaroma Paskolos sutartis. Esminės Paskolos sąlygos yra Paskolos suma, Palūkanos, Terminas, Grąžinimo grafikas ir įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonės.

5.4.   Vartotojas, norintis pateikti Siūlymą, privalo nurodyti pageidaujamą Paskolos sumą, Palūkanas, Paskolos panaudojimo tikslą ir terminą, kuriam nori skolintis, pasirinkti grąžinimo grafiką, nurodyti siūlomas Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemones, bei pateikti visą Operatoriui reikalingą informaciją, padedančią tinkamai vertinti Vartotojo kredito riziką.

5.5.   Paskolos sumai taikomi šie reikalavimai:

5.5.1.      Paskolos sumos per Portalą yra suteikiamos ir gaunamos valiuta, kuri nurodyta Paraiškoje. Operatorius turi teisę nuspręsti dėl kitos negu Paraiškoje nurodytos Paskolos sumos valiutos;

5.5.2.      Operatorius turi teisę rekomenduoti Vartotojui sumažinti Paskolos sumą ir (ar) pasiūlyti Paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemones ar atsisakyti tvirtinti Paraišką ar Siūlymą, bei neleisti  tolimesnių veiksmų Paskolos sutarčiai sudaryti. Jeigu Vartotojas nesumažina savo nurodytos Paskolos sumos ir (ar) nepasiūlo Paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių, Operatorius taip pat turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ar Siūlymo ir neleisti  tolimesnių veiksmų Paskolos sutarčiai sudaryti;

5.6.   Palūkanoms taikomi reikalavimai:

5.6.1.      Kreditorius (-ai), teikdamas Paraiškos siūlymus Aukciono tvarka, skolina tokiomis Palūkanomis, kokias Operatoriaus nustatytų limitų ribose nurodo pats;

5.6.2.      Paskolos gavėjui praleidus Paskolos grąžinimo terminą Paskolos gavėjas už kiekvieną pažeidimo dieną moka Padidintas palūkanas. Padidintos palūkanos mokamos iki Sutarties pažeidimo pašalinimo dienos. Paskolos gavėjas įsipareigoja Palūkanas, Padidintas palūkanas ir Administravimo mokestį mokėti iki visų savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo;

5.7.   Vartotojas turi teisę nurodyti tokį savo norimą Paskolos grąžinimo terminą, kuris negali būti trumpesnis ir/arba ilgesnis negu Operatoriaus Paraiškos pildymo metu patvirtintas trumpiausias ir ilgiausias Paskolos grąžinimo terminai.

5.8.   Vartotojui bus sugeneruotas unikalus dokumentas, kuriame, pagal Vartotojo nurodytą Paskolos sumą, Palūkanas ir Terminą, bus sudarytas preliminarus Paskolos grąžinimo grafikas, visi mokesčiai, kuriuos turėtų mokėti Vartotojas ir kita svarbi informacija.

5.9.   Vartotojas, kuris nori pagal preliminarią informaciją formuoti Paraišką, privalo Portale užpildyti formą ir pateikti:

5.9.1.      Finansinės atskaitomybės dokumentus, patvirtintus Vartotojo vadovo ir finansininko parašais, Operatoriaus pasirinkimu už  praėjusius finansinius metus, paskutinius 12 mėnesių ar kitokį laikotarpį;

5.9.2.      Banko sąskaitų išrašus už paskutinius 12 mėnesių ar atskiru Operatoriaus pritarimu kitokį laikotarpį;

5.9.3.      Nustatyta tvarka išreikštą sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis.

5.9.4.      Nustatyta tvarka išreikštą sutikimą dėl Vartotojo, jo vadovų, kitų organų narių ir dalyvių asmens duomenų tvarkymo;

5.9.5.      Vartotojo kontaktinę informaciją (vardas ir pavardė arba pavadinimas, adresas, kontaktai, kt.);

5.9.6.      Duomenis apie planuojamą įkeisti turtą;

5.9.7.      Duomenis apie paskolą suteikti rekomenduojančius asmenis;

5.10. Vartotojas, kuris nori pagal preliminarią informaciją formuoti Paraišką, atskiru Operatoriaus paklausimu, privalo Portale pateikti:

5.10.1.    Duomenis apie turimą turtą;

5.10.2.    Duomenis apie Vartotojo akcininkus ir jų turimas akcijų dalis;

5.10.3.    Kitus Operatoriaus prašomus pateikti duomenis.

5.11. Operatorius, gavęs Paraišką ir/ar Siūlymą, ją / jį vertina ir turi teisę:

5.11.1.    Patvirtinti Paraišką ir (ar) Siūlymą ir perkelti į Finansavimo skiltį;

5.11.2.    Tais atvejais, kai Vartotojo pateikta informacija nėra tiksli ir/arba jeigu Operatorius siekia gauti papildomos informacijos iš Paskolos gavėjo, Operatorius turi teisę susisiekti su Paskolos gavėju jo nurodytais kontaktais ir gauti trūkstamą informaciją;

5.11.3.    Tais atvejais, kai Paskolos gavėjas su Paraiška ir (ar) Siūlymu pateikė melagingą, neteisingą ir/arba nepilną informaciją ir/arba Paskolos gavėjas pagal pateiktus duomenis neatitinka Operatoriaus patvirtintų Projektų savininkų reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijų ir/arba visais kitais atvejais Operatorius savo nuožiūra gali nepatvirtinti Paraiškos ir (ar) Siūlymo ir neperkelti jos ir (ar) jo į Finansavimo skiltį;

5.11.4.    Tais atvejais, kai pagal Paskolos gavėjo pateiktą informaciją Operatorius nusprendžia, kad yra keistina Paskolos suma ir/arba Palūkanos ir/arba Terminas ir/arba Paskolos užtikrinimo priemonės ir/arba Grąžinimo grafikas, Operatoriaus iniciatyva yra sugeneruojama nauja Paraiška ir (ar) Siūlymas ir Vartotojas yra atskirai informuojamas apie šią situaciją. Vartotojas turi teisę naujos Paraiškos ir (ar) Siūlymo nepatvirtinti. Tokiu atveju, Operatorius turi teisę nepatvirtinti senos Paraiškos ir (ar) Siūlymo ir nepatalpinti jos ir (ar) jo į Finansavimo skiltį.

5.12. Kai Operatorius patvirtina Paraišką, Paraiška yra perkeliama į Finansavimo skiltį ne ilgesniam negu 2 dienų terminui.

5.13. Kai Operatorius patvirtina Paskolos gavėjo Siūlymą, Siūlymas yra perkeliamas į Finansavimo skiltį ne ilgesniam negu 2 dienų terminui.

5.14. Jeigu Paraiška visu šimtu procentų yra užpildoma greičiau nei per terminą, kuriam Paraiška buvo perkelta į finansavimo skiltį, Paskolos gavėjas turi teisę akceptuoti Kreditoriaus (-ų) Siūlymus nelaukdamas Aukciono pabaigos.

5.15. Tik Siūlymą užpildžius visu šimtu procentų, laikoma, kad Paskolos sutartis yra sudaryta.

5.16. Jeigu Paraiška visu šimtu procentų nėra užpildoma per 2 dienas, Aukcionas laikomas neįvykusiu ir nesukuria teisinių santykių nei Paskolos gavėjui, nei Kreditoriui (-ams),  nei Operatoriui.

5.17. Jeigu Paskolos gavėjo Siūlymas visu šimtu procentų nėra užpildomas per 2 dienas, laikoma, kad Paskolos sutartis nėra sudaryta ir šios procedūros baigimas nesukūrė teisinių santykių nei Paskolos gavėjui, nei Kreditoriui (-ams), nei Operatoriui.

5.18. Kreditorių ir Paskolos gavėjo paraiškos, siūlymai (ofertos) bei sutikimai (akceptai) yra neatšaukiami ir nekeičiami.

5.19. Operatorius nelaikomas atsakingu ir/arba pažeidusiu savo pareigas, jeigu Aukcionas neįvyksta ir (ar) Paskolos gavėjo Siūlymas nebuvo užpildytas visu šimtu procentų.

5.20. Patalpinęs Paraišką į finansavimo skiltį  Operatorius turi teisę atskleisti informaciją apie Paskolos gavėją – registracijos adresas, veiklos adresas, veiklos sritis, finansines ataskaitas, darbuotojų skaičių, duomenis apie Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonę, bei kitą informaciją, kurios protingai reikia Paskolos gavėjams įvertinti Paraišką pagal jos sąlygas ir pateikti savo Siūlymus ir (ar) Akceptus.

5.21. Kreditorius (-iai) turi galimybę užduoti Paskolos gavėjui (-ams) klausimus, kurie kartu su atsakymais matomi visiems Vartotojams. Paskolos gavėjas taip pat gali atskleisti Portale savo asmens ar įmonės kodą ir vardą, pavardę ar pavadinimą.

5.22. Kreditoriaus (-ų) Siūlymų ir (ar) Akceptų teikimo metu kiekvienas Vartotojas turi galimybę realiu laiku peržiūrėti pateiktus Siūlymus ir (ar) Akceptus.

5.23. Aukciono metu Kreditoriai gali teikti Siūlymus nustatydami siūlomos Paskolos sumos dydį ir/arba Palūkanas, tačiau negali siūlyti kitokio Paskolos termino, nei Paraiškoje nurodė Paskolos gavėjas. Kreditoriaus (-ų) siūloma Paskolos dalis turi būti ne mažesnė nei EUR 5, o siūloma visa suma lygiai dalintis iš 20 (dvidešimties) gaunant sveiką skaičių. Kreditoriaus (-ų) siūloma Paskolos sumos dalis negali viršyti konkrečiame Aukcione Paskolos gavėjo nustatytos Paskolos sumos. Aukcioną laimės tas Kreditorius (-ai), kuris iki nustatyto termino pabaigos arba Paskolos gavėjo akceptavimo greičiausiai pateiks savo Siūlymą mažesnėmis Palūkanomis nei kiti Kreditoriai, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa prašoma suteikti Paskolos suma.

5.24. Paskolos sumos suteikimo procesui vykstant Alternatyvia tvarka, Kreditoriai gali teikti Akceptus nustatydami siūlomos Paskolos sumos dydį, tačiau negali siūlyti kitokio Paskolos termino ir (ar) Palūkanų, nei Siūlyme nurodė Paskolos gavėjas. Kreditoriaus (-ų) akceptuojama pagrindinė Paskolos sumos dalis turi būti ne mažesnė nei 5 EUR;  Kreditoriaus (-ų) siūloma Paskolos sumos dalis negali viršyti konkrečiame Siūlyme Paskolos gavėjo nustatytos Paskolos sumos. Paskolos sutartis laikoma sudaryta tarp Paskolos gavėjo ir to (tų) Kreditoriaus (-ių), kuris greičiausiai pateikė geriausią pasiūlymą, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa prašoma suteikti Paskolos suma.

5.25. Pasibaigus Aukciono terminui, Paskolos gavėjas turi 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas Kreditoriaus (-ų) Siūlymams akceptuoti. Jeigu per šį perminą Paskolos gavėjas Kreditoriaus (-ų) Siūlymų neakceptuoja, laikoma, kad Kreditoriaus (-ų) Siūlymai yra atmesti ir Aukcionas neįvyko.

5.26. Kreditorius negali siūlyti skolinti daugiau negu jis turi laisvų lėšų Partnerio Depozitinėje sąskaitoje. Kreditoriui Aukciono metu patvirtinus konkrečią pinigų sumą skolinamą Paskolos gavėjui, atitinkama jo lėšų suma, esanti Partnerio Depozitinėje sąskaitoje, yra rezervuojama šiai konkrečiai Paskolai.

5.27. Kreditorius, pateikęs Siūlymą Aukcione, elektroniniu būdu patvirtina jį, paspausdamas mygtuką „sutinku“. Šie veiksmai laikomi oficialiu pasiūlymu Paskolos sutarčiai sudaryti (oferta). Siūlymas yra neatšaukiamas ir nekeičiamas. Siūlymas galioja iki to kol, jį šiose Sąlygose numatyta tvarka atmes arba patvirtins Paskolos gavėjas, arba Aukcioną laimės kitas (-ti)  Kreditoriui, pasiūlę geresnes Paskolos sąlygas.

5.28. Kreditorius, pateikęs Akceptą pagal Alternatyvią tvarką, elektroniniu būdu patvirtina jį, paspausdamas mygtuką „sutinku“. Šie veiksmai laikomi oficialiu sutikimu Paskolos sutarčiai sudaryti (akceptą). Akceptas yra neatšaukiamas ir nekeičiamas.

5.29. Kreditorius, pasirašęs Siūlymą ir/arba Akceptą, negali teikti naujo Siūlymo ir/arba Akcepto iš rezervuotos sumos ir/arba pervesti šios sumos į savo kitą sąskaitą, išskyrus kai Operatorius panaikina rezervaciją.

5.30. Operatorius panaikina Kreditoriaus lėšų rezervavimą, kai (i) Aukcionas neįvyksta, (ii) Paskolos gavėjas neakceptuoja Siūlymų,(iii) kiti Kreditoriai pateikia geresnius Siūlymus, (iv) Paskolos gavėjas laiku neatlieka veiksmų, būtinų Paskolos sumai išmokėti, (v) per nustatytą terminą Paskolos gavėjo Siūlymas nėra užpildomas visu šimtu procentų arba (vi) kitais šių Sąlygų atvejais. Tokiu atveju Vartotojas gali laisvai disponuoti Depozitinėje sąskaitoje esančia anksčiau rezervuota jo lėšų suma.

5.31. Operatorius, prižiūrėdamas Aukcioną ir (arba) Finansavimo skiltį, turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Paskolos gavėjo Paraišką ir/arba Siūlymą ir/arba Kreditoriaus Akceptą ir/arba Pasiūlymą.

 

 1. PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMAS

6.1.   Kreditorius, norintis teikti Siūlymus ir Akceptus, privalo prieš tai būti identifikuotas ir Depozitinėje sąskaitoje turėti būtiną/atitinkamą kiekį piniginių lėšų.

6.2.   Paskolos sutartis yra sudaroma Aukciono arba Alternatyvia tvarka. Aukciono tvarka Paskolos sutartis  laikoma sudaryta, kai Paskolos gavėjas akceptuoja Kreditoriaus (-ų) Siūlymą (-us). Alternatyvia tvarka Paskolos sutartis laikoma sudaryta, kai Kreditorius (-ai) akceptuoja Paskolos gavėjo Siūlymą, su sąlyga, kad visas Siūlymas visu šimtu procentų yra užpildytas.

6.3.   Operatorius fiksuoja ir registruoja visus Aukciono ir Alternatyvia tvarka Kreditorių pateiktus Siūlymus ir/ arba Akceptus chronologine tvarka. Ši tvarka nustatoma pagal Portalo laikmatį.

6.4.   Aukciono tvarka laimi tie Kreditoriai, kurie iki nustatyto termino pabaigos arba Paskolos gavėjo akceptavimo greičiausiai pateiks savo Siūlymą mažesnėmis palūkanomis nei kiti Kreditoriai, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui iš viso bus pasiūlyta visa Paskolos suma. Alternatyvia tvarka laimi tie Kreditoriai, kurie iki nustatyto termino pabaigos arba momento, kuomet Paskolos gavėjo Siūlymas bus užpildytas visu šimtu procentų,  greičiau nei kiti Kreditoriai pateiks savo Siūlymą ir (arba) Akceptą, su sąlyga, kad Paskolos gavėjui bendrai bus pasiūlyta visa Paskolos suma.

6.5.   Kreditorius negali atšaukti Siūlymo ir/arba Akcepto po jo pasirašymo momento.

6.6.   Aukcionas arba finansavimas Alternatyvia tvarka laikomas neįvykusiu, jeigu per jo terminą nėra pateikta Siūlymų ir (ar) Akceptų visai Paskolos gavėjo prašomai Paskolos sumai.

6.7.   Pasibaigus Aukcionui ir Paskolos gavėjui akceptavus Kreditoriaus (-ų) siūlymus ir (arba) finansavimui įvykus Alternatyvia tvarka, Vartotojams išsiunčiami pranešimai apie Aukciono rezultatus, nurodant laimėjusius Vartotojus bei Siūlymus, kurių pagrindu sudarytos Paskolos sutartys.

6.8.   Pasibaigus Aukcionui ir Paskolos gavėjui akceptavus Kreditoriaus (-ų) siūlymus ir (arba) finansavimui įvykus Alternatyvia tvarka, Operatorius atlieka šiuos veiksmus: (i)  priskiria Paskolos sutarčiai unikalų jos identifikacinį numerį ir išsiunčia ją Operatoriaus duomenų bazėje registruotu Paskolos gavėjo elektroninio pašto adresu; (ii) Paruošia rašytinę Paskolos sutartį ir išsiunčia per kurjerį Paskolos gavėjo vadovui pasirašyti, (iii) gavęs Pasirašytą sutartį, su sąlyga, kad yra pateikti visi įrodymai dėl užtikrinimo priemonių galiojimo ir realumo, jei tokios priemonės numatytos Paskolos sutartyje, Depozitinėje sąskaitoje esančias rezervuotas Kreditoriaus (-ų) lėšas priskiria Paskolos gavėjui ir ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo Paskolos gavėjo Paskolos sutarties pasirašymo, perveda jas į Paskolos gavėjo banko sąskaitą.

6.9.   Kreditorius patvirtinta, kad vykdant šiose Sąlygose nurodyta tvarka sudarytą Paskolos sutartį Operatorius turi teisę Depozitinėje sąskaitoje esančias Paskolos gavėjo lėšas, kurių dydis atitinka Siūlyme nurodytą sumą, priskirti Paskolos gavėjo lėšoms Depozitinėje sąskaitoje.

 

 1. MOKĖJIMAI PAGAL PASKOLOS SUTARTĮ

7.1.   Paskolos gavėjas privalo grąžinti Paskolos sumą ir mokėti Palūkanas bei kitus mokesčius pagal patvirtintą Paskolos sutarties grafiką.

7.2.   Palūkanos skaičiuojamos nuo Paskolos sumos išmokėjimo į Paskolos gavėjo banko sąskaitą dienos (imtinai).

7.3.   Paskolos gavėjo mokama suma susidaro iš: Kreditoriams grąžinamos Paskolos sumos, Palūkanų, Padidintų palūkanų ir Operatoriui mokamų Sutarties sudarymo mokesčio, Administravimo mokesčio, Rezervavimo mokesčio, asmenų ir (ar) turto duomenų tikrinimo mokesčių, baudų, pažeidus Paskolos sutarties sąlygas, skolos administravimo mokesčio ir kt. mokėjimų, kurie yra viešai skelbiami Portale.

7.4.   Paskolos gavėjas Sutarties sudarymo mokestį ir asmenų ir (ar) turto tikrinimo mokesčius, kurie yra taip pat nurodyti ir Portale, sumoka tą pačią dieną, kai Operatorius perveda Paskolos sumą į Paskolos gavėjo banko sąskaitą. Operatorius šią sumą nurašo nuo Paskolos gavėjo lėšų Depozitinėje sąskaitoje.

7.5.   Paskolos gavėjas Rezervavimo mokestį, mokamą tuomet kai už Paskolą yra įkeičiamas turtas, sumoka į Operatoriaus sąskaitą, prieš akceptuojant Siūlymą.

7.6.   Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą bei sumoka Palūkanas laikydamasis Specialiosiose sąlygose nustatyto Paskolos  grąžinimo grafiko, pagal Operatoriaus mokėjimo pranešime pateiktus nurodymus. Jeigu mokėjimo pranešime nurodyta informacija skiriasi nuo Paskolos grąžinimo grafiko, kuris yra patalpintas Vartotojo unikalioje paskyroje, Vartotojas turi vykdyti mokėjimus pagal Paskolos grąžinimo grafiką. Kartu Paskolos gavėjas moka Palūkanas,  Administracinį mokestį ir kitus mokėjimus.

7.7.   Paskolos gavėjas kiekvieną einamąjį mokėjimą atlieka į Depozitinę sąskaitą, iš kurios Operatorius paskirsto lėšas Kreditoriui (-ams) ir Operatoriui. Paskolos gavėjas suteikia Operatoriui teisę (paveda) paskirstyti lėšas Depozitinėje sąskaitoje. Šis pavedimas yra esminė šios Naudojimosi sutarties ir Paskolos sutarties sąlyga, be kurios Operatorius nebūtų sudaręs šios sutarties ir tarpininkavęs sudarant Paskolos sutartį, ir reikalingas Operatoriui užtikrini, kad Vartotojas tinkamai vykdys savo prisiimtus įsipareigojimus. Vartotojui atšaukus šią teisę, Operatorius neturės galimybės automatiškai nuskaityti Paskolos gavėjo mokėjimų, ir tai bus laikoma esminiu Paskolos sutarties ir šios Naudojimosi  sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Operatorius įgyja teisę bet kuriuo metu nutraukti Paskolos sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant, kai nėra jokio pradelsto mokėjimo) arba reikalauti iš Paskolos gavėjo Paskolos sumą atitinkančios baudos, kuri laikoma minimaliais Operatoriaus ir Kreditoriaus (-ų) nuostoliais, bei visiško Operatoriaus ir Kreditoriaus (-ų) nuostolių (įskaitant netiesioginių) atlyginimo, kurių nepadengia   aukščiau nurodyta bauda.

7.8.   Lėšas Paskolos gavėjas į Depozitinę sąskaitą privalo pervesti taip, kad pinigai sąskaitoje būtų įskaityti ne vėliau negu mokėjimų nuskaitymo dieną (t.y. Paskolos sumos grąžinimo ir kitų įmokų mokėjimų dieną).

7.9.   Tuo atveju, jeigu Depozitinėje sąskaitoje nebus visų ar dalies mokėjimui skirtų Paskolos gavėjo lėšų, tai reikš, kad Paskolos gavėjas praleido mokėjimo terminą ir tokiu atveju Paskolos gavėjas privalo mokėti delspinigius, baudą ir/arba kitus privalomus mokėjimus, nurodytus šioje Naudojimosi sutartyje, Portale esančioje kainodaros (įkainių) skiltyje ir/ar Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose.

7.10. Palūkanų pajamos, Kreditoriaus (-ių) uždirbtos skolinant lėšas per Portalą, yra apmokestinamos ir deklaruojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Operatorius nėra ir negali būti atsakingas už tinkamą prievolių, susijusių su pajamų apmokestinimu, įvykdymu.

7.11. Paskolos gavėjas turi teisę prieš sutartą terminą grąžinti likusią Paskolos sumą, sumokėti Administravimo mokestį, kitus taikomus mokesčius ir palūkanas Bendrosios sąlygose nustatytomis sąlygomis prieš tai raštu pranešęs Operatoriui ir gavęs patvirtinimą apie mokėtiną sumą.

7.12. Iš Paskolos gavėjo nuskaitomos sumos paskirstomos tokia tvarka: pirmiausia, mėnesinis administravimo mokestis, antra Palūkanos ir Paskolos grąžinimo suma.

7.13. Jei už Paskolos gavėją bandys atsiskaityti trečiasis asmuo ir Operatorius negalės tinkamai identifikuoti Paskolos gavėjo, bus laikoma, kad Paskolos gavėjas  netinkamai įvykdė savo pareigą  vykdyti įsipareigojimus ir privalės už atitinkamą laikotarpį mokėti palūkanas ir kitus mokesčius už piniginių prievolių įvykdymo termino praleidimą.

7.14. Paskolos gavėjas, esant Operatoriaus prašymui, turi pateikti Paskolos užtikrinimo priemones.

7.15. Paskolos gavėjas negali perleisti savo įsipareigojimų trečiajam asmeniui be išankstinio rašytinio Operatoriaus sutikimo.

7.16. Operatorius, veikdamas kaip Kreditoriaus (-ių) įgaliotas atstovas, turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Paskolos sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Paskolos sumą, Palūkanas, Administravimo mokestį, ir kitus pradelstus mokėjimus (baudas, delspinigius) LR Civilinio kodekso numatytais pagrindais, taip pat Paskolos gavėjui deklaruojant kad įsipareigojimų nevykdys, ar piktybiškai vengiant atsiskaityti, taip pat tais atvejais, kai Paskolos gavėjo elgesyje yra apgaulės ar sukčiavimo požymių Operatorius gali konstatuoti, kad Paskolos gavėjas šiurkščiai pažeidė Paskolos sutartį (esminis Sutarties pažeidimas) ir Operatorius turės teisę nutraukti Paskolos sutartį  ir perimti Reikalavimo teises. Operatorius elektroniniu laišku ir registruotu laišku išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytu Paskolos gavėjo el. pašto ir buveinės adresu apie (i) pradelstą mokėjimą, o taip pat apie (ii) Sutarties nutraukimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 24 (dvidešimt keturioms) valandoms po jo išsiuntimo.

 

 1. PORTALO MOKĖJIMO SISTEMA

8.1.   Vartotojai ir Operatorius visus mokėjimus ir įskaitymus vykdo per Depozitinę sąskaitą, kurioje laikomos kiekvieno Vartotojo lėšos. Piniginės lėšos yra tiesiogiai nuskaitomos iš vieno Vartotojo ir priskiriamos kitam Vartotojui tiesiogiai (pvz. iš Kreditoriaus (-ų), pasibaigus sėkmingam Aukcionui, -Paskolos gavėjui arba Paskolos gavėjui, grąžinant lėšas, iš Paskolos gavėjo -  Kreditoriui). Piniginės lėšos yra priskiriamos Operatoriui tik tuo atveju, kai jos yra skirtos apmokėjimui už Operatoriaus paslaugas arba kitu teisiniu pagrindu jam mokėtinos sumos  – Sutarties sudarymo mokestis, mokestis už asmens patikrinimą UAB „Creditinfo Lietuva“, Administravimo mokestis, baudos ir kt. mokėjimai.

8.2.   Operatorius lėšų paskirstymą vykdo pagal Vartotojų Portale atliktus veiksmus.

8.3.   Operatorius yra tik tarpininkas, kuris atsako už Vartotojų funkcinių nurodymų ir jų tarpusavio sudarytų Paskolos sutarčių techninį vykdymą (administravimą), o ne už konkrečių sprendimų priėmimą.

8.4.   Operatorius neatsako už Vartotojo praradimus, kurie atsitiko dėl netinkamo Vartotojo sprendimo priėmimo ir/arba neteisingos Paskolos gavėjo suteiktos informacijos ir/arba tais atvejais, kai Vartotojas atidavė ir/arba prarado unikalius prisijungimo duomenis prie Portalo ir/arba tais atvejais, kai dėl trečiojo asmens, nesusijusio su Operatoriumi, veiklos įvykus sistemos pažeidimui yra netinkamai atlikti funkciniai piniginių lėšų Depozitinėje sąskaitoje paskirstymą.

8.5.   Operatorius neturi nuosavybės teisių į lėšas, kurios yra Vartotojų lėšos Depozitinėje sąskaitoje.

8.6.   Visi Vartotojų Depozitinėje sąskaitoje atlikti pavedimai yra fiksuojami Vartotojo paskyroje Portale.

8.7.   Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Operatoriui apie klaidingai į Depozitinę sąskaitą pervestas arba Depozitinėje sąskaitoje paskirstytas lėšas.

 

 

 

 1. VARTOTOJO ĮSISKOLINIMAS

9.1.   Paskolos gavėjas privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį. Už Paskolos sutarties pažeidimus Paskolos gavėjas papildomai privalo mokėti Paskolos sutarties Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose numatytas netesybas.

9.2.   Apie tai, kad Paskolos gavėjas vėluoja sumokėti, jis yra informuojamas elektroniniu laišku ir/arba SMS pranešimu. Neinformavimas apie tai neatleidžia Paskolos gavėjo nuo savo visų įsipareigojimų vykdymo.

9.3.   Paskolos sutartis galės būti nutraukta vienašaliu Operatoriaus pareiškimu Paskolos sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytais atvejais.

9.4.   Operatorius, perėmęs iš Kreditoriaus Reikalavimo teises arba veikdamas kaip Kreditorių atstovas, turi teisę inicijuoti skolos išieškojimą iš Paskolos gavėjo per skolų išieškojimo bendroves ir šiuo atveju Paskolos gavėjas privalo kompensuoti taikomą išieškojimo mokestį ir/arba padengti visus kitus su tokiu perdavimu susijusius Operatoriaus ar skolų išieškojimo bendrovės kaštus.

9.5.   Operatorius nėra atsakingas už Vartotojo įsipareigojimų nevykdymą, įskaitant Paskolos gavėjo ar Kreditoriaus mokėjimų vėlavimą.

9.6.   Kreditorius ir Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina, kad Operatorius gali savo nuožiūra arba a) perimti Kreditoriaus (-ų) Reikalavimo teises šios Naudojimosi sutarties ir Paskolos sutarties numatytais atvejais, arba b) veikti kaip Kreditorių atstovas, vykdantis išieškojimą pagal Paskolos sutartį, su visomis Sutelktinio finansavimo įstatymo ir/ar kitų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis, bei, kai tai yra būtina, užtikrinti Paskolos sutarties vykdymą ir skolos išieškojimą. Šiuo tikslu Operatoriui taip pat pavedama atlikti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti Kreditoriaus (-ų) interesams ir administruoti skolos grąžinimą. Automatinis Kreditoriaus (-ų) Reikalavimo teisės perėmimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta, kai Operatorius išsiunčia Paskolos gavėjui Portalo duomenų bazėje turimu el. paštu ir paštu Paskolos gavėjo nurodytos buveinės adresu pranešimą apie Paskolos sutarties nutraukimą ir automatinį Reikalavimo teisės perėmimą. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas atliekamas su atidėtu mokėjimu, kuris reiškia, kad Operatorius sumokės Kreditoriui Reikalavimo teisės perėmimo kainą, lygią lėšoms, atgautoms iš Paskolos gavėjo išieškojimo metu, Operatoriui išskaičius mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose. Paskolos gavėjas patvirtina, kad Kreditoriaus asmuo neturi jam esminės reikšmės. Visais atvejais, Operatoriui perimant reikalavimo teises, kartu perduodamos ir visos reikalavimo įvykdymo užtikrinimo priemonės, įskaitant bet neapsiribojant hipotekos / įkeitimo teises.

9.7.   Kreditorius patvirtina, kad Paskolos gavėjo asmuo neturi jam esminės reikšmės.

9.8.   Operatorius, perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis išieškoti skolą, tačiau neatsako Kreditoriui (-ams) nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Paskolos gavėju dėl to, ar pavyks išieškoti skolą, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Kreditorius (-ai) su tuo sutinka ir tai patvirtina.

9.9.   Paskolos gavėjas turi teisę kreiptis į Operatorių raštu ir šis turi teisę koreguoti mokėjimo grafiką Paskolos sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

9.10. Operatorius, veikdamas kaip Kreditorių atstovas, turi visas Sutelktinio finansavimo įstatatymo 6 str. numatytas teises bei pareigas.

 

 1. KAINODARA

10.1. Mokesčiai, kuriuos taiko Vartotojo pasirinktos finansinės institucijos už piniginių lėšų pervedimą tarp Vartotojo banko sąskaitos ir Depozitinės sąskaitos yra dengiami Vartotojo.

10.2. Paskolos gavėjui taikomi Vartotojo, jo dalyvių, vadovų ir turto tikrinimo mokesčiai pagal tuo metu galiojančius Portalo Paslaugų įkainius.

10.3. Paskolos gavėjas moka mokesčius (baudas), kurie atsirado dėl Paskolos gavėjo vėlavimo grąžinti Paskolos sumą kaip yra nurodyta šioje Naudojimosi sutartyje ir Paskolos sutarties sąlygose.

10.4. Visi Vartotojo mokėtini mokesčiai  ir kaštai yra nurodyti Portale tuo metu galiojančiuose Paslaugų įkainiuose. Vartotojas sutinka su netesybų dydžio nustatymu tokiu būdu ir sutinka, kad jis bus prilyginamas Vartotojų ir Operatoriaus rašytiniam susitarimui.

10.5. Paskolos gavėjas moka Sutarties sudarymo mokestį Operatoriui pagal Paskolos sutarties sudarymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.

10.6. Paskolos gavėjas moka Administravimo mokestį Operatoriui už kiekvieną mėnesį iki Paskolos sutarties pasibaigimo (visiško įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo) dienos pagal Paskolos sutarties vykdymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.

10.7. Jei Paskolos gavėjo mokamų paskolos grąžinimo įmokų ir kitų mokėjimų mokėjimo diena sutampa su oficialia nedarbo ar šventine diena, mokėjimo diena laikoma iškart po to einanti darbo diena.

10.8. Paskolos gavėjas moka Rezervavimo mokestį Operatoriui pagal Paskolos sutarties sudarymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.

 

 1. ASMENS DUOMENYS

11.1. Vartotojui patvirtinus (pasirašius) šią Naudojimosi sutartį su tikslu naudotis Portalu bei Operatoriaus paslaugomis, Vartotojas sutinka, kad Operatorius tvarkytų jo/jos asmens duomenis pagal šią Naudojimosi sutartį bei Paskolos sutartis. Vartotojas suteikia Operatoriui teisę tvarkyti savo asmens duomenis Naudojimosi sutartyje ir Vartotojo Paskolos sutartyje nurodytais tikslais ir apimtimi, taip pat teisės aktuose numatytu pagrindu ir būdais. Esant poreikiui, Operatorius gali pareikalauti, jog tokius pačius sutikimus pateiktų Vartotojo vadovai ir (ar) dalyviai. Šių asmenų duomenų tvarkymo taisyklės bus tokios pačios kaip Vartotojų. Vartotojai fiziniai asmenys turi teisę bet kada atšaukti leidimą tvarkyti savo asmens duomenis, reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas, o surinkti asmens duomenys sunaikinti ar padaryti nebeprieinamais, jeigu Vartotojas neturi galiojančių teisinių santykių ar Sutarčių su Operatoriumi  arba kitais Vartotojais ir jeigu Operatorius neturi pareigos išsaugoti šiuos duomenis.

11.2. Operatorius turi teisę tvarkyti visus Vartotojo ir/ar jo vadovų bei dalyvių duomenis, kuriuos Vartotojas pateikė Operatoriui teikiant Vartotojui paslaugas pagal šią Naudojimosi sutartį bei Vartotojo Paskolos sutartį. Operatorius taip pat turi teisę ieškoti ir rinkti informaciją apie Vartotoją iš viešai prieinamų šaltinių.

11.3. Vartotojas sutinka, kad Operatorius teiktų Vartotojo asmens kodą ir gautų bei tvarkytų jo asmens duomenis, duomenis apie Vartotoją šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, duomenų teisingumo patikrinimo, rizikos vertinimo, Paskolos sutarties sudarymo, finansinių paslaugų teikimo bei kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, sutarčių ir klientų apskaitos (finansinės, buhalterinės, statistinės), finansinių nuostolių prevencijos, Operatoriaus teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, tinkamo paslaugų teikimo bei kitais  tikslais. Vartotojas sutinka, kad Operatorius gautų visus Vartotojo duomenis, kuriuos gauti Operatorius turi teisę pagal įstatymus ir/ar sutartis, Vartotojams taip pat yra žinoma, kad šiame straipsnyje numatytais tikslais Operatorius turi teisę perduoti ir keistis visais Vartotojo duomenis su Partneriu ir Vartotojas pasirašydamas šią Naudojimosi sutartį su tuo sutinka.

11.4. Operatorius ir Partneris, atsižvelgiant į tai, kad Depozitinė sąskaita priklauso Partneriui, turi teisę tvarkyti visus Vartotojo duomenis, kiek to reikia teikti paslaugas Vartotojui pagal šią Naudojimosi sutartį, Vartotojo Paskolos sutartis, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenis, kurie pagrįstai būtini per Portalą sudarytų Paskolų sutarčių vykdymui ir užtikrinimui. Šie duomenys yra (įskaitant, bet neapsiribojant):

11.4.1.    Vartotojo asmens duomenys, pvz., vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, šeiminė padėtis, asmens dokumentų duomenys ir kt.;

11.4.2.    Vartotojo kontaktiniai duomenys, pvz., gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.;

11.4.3.    Vartotojo profesiją, išsilavinimą apibūdinantys duomenyspvz., apie išsilavinimą, darbo vietą, darbo pareigas, profesiją ir kt.;

11.4.4.    Vartotojo finansinę padėtį apibūdinantys duomenyspvz., pajamos, išlaidos, turimas turtas, įsipareigojimai, ir kt.;

11.4.5.    Vartotojo bendrieji duomenys, pvz., duomenys apie įsipareigojimų vykdymo tinkamumą, piniginių įmokų periodiškumą, Portalo lankomumą, dalyvavimą Portalo forume, įsitraukimą į Portalo veiklą ir kt.

11.4.6.    Vartotojo asmens duomenys socialiniuose tinkluose tais atvejais kai ir ta apimtimi, kuria per socialinius tinklus duoda Vartotojas sutikimą (Facebook, Twitter, Linkedin ir kt.);

11.5. Operatorius tvarko ir naudoja Vartotojo duomenis su tikslu įvertinti, ar konkretus Vartotojas gali prisiimti naujus įsipareigojimus ir juos tinkamai vykdyti, taip siekiant iki minimumo sumažinti negrąžintinų Paskolų galimybę. Taip pat duomenys naudojami tam, kad Operatorius tinkamai galėtų suteikti Portalo paslaugas Vartotojams, prižiūrėti Paskolos sutarčių vykdymo būklę.

11.6. Operatorius turi teisę naudoti nuasmenintus Vartotojų duomenis analizuojant duomenis įvairiais statistiniais pjūviais su siekiu atlikti statistinę ir finansinę analizes, pagerinti paslaugų kokybę, siekiant sumažinti rizikas ir pan. Operatorius turi teisę viešai skelbti nuasmenintas statistines tokių duomenų analizes, naudoti juos rinkodaros ir kitiems tikslams.

11.7. Vartotojas sutinka, kad Operatorius turi teisę atskleisti Vartotojo duomenis (tais atvejais kai neįmanoma jų neatskleisti ir kai tai yra pagrįstai būtina):

11.7.1.    Operatoriaus paslaugų teikėjams, kurie dėl savo paslaugų teikimo specifikos negali nesužinoti Vartotojo duomenų (buhalterinės paslaugos įmonės, IT paslaugų teikėjai, teisininkai, teismai, antstoliai, skolų išieškojimo įmonės, duomenų bazių valdytojai ir pan.);

11.7.2.    Kai Operatorius yra įpareigotas tai padaryti dėl galiojančių teisės aktų.

11.8. Operatorius turi teisę naudoti Vartotojo suteiktus kontaktinius duomenis susisiekimui su Vartotoju informacijos tikslinimo ir/arba kitais būtinais klausimais, taip pat siūlant Vartotojui naujų paslaugų, t.y. tiesioginės rinkodaros tikslais. Vartotojas turi galimybę pranešti Operatoriui, kad jis nesutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Operatorius turi teisę perduoti Vartotojo telefono numerį, vardą ir pavardę, duomenis apie Paskolos sumą, duomenis apie turimą turtą Operatoriaus partneriams, kurie galės susisiekti su Vartotoju ir pasiūlyti Vartotojui alternatyvų Paskolos suteikimo pasiūlymą.

11.9. Operatoriaus turi teisę fiksuoti duomenis, kuriuos jis papildomai gauna iš Vartotojo kontaktų su Vartotoju metu ( paštu, telefonu, el. paštu, ir kt.).

11.10.     Po Naudojimosi sutarties nutraukimo Operatorius vartotojo duomenis tvarko 10 metų.

11.11.     Vartotojas garantuoja, kad visi jo pateikti duomenys Operatoriui naudojantis Portalo paslaugomis yra teisingi.

11.12.     Klaidingą informaciją pateikęs Vartotojas atsako už dėl tokios informacijos Operatorius ir/arba kitų Vartotojų patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai kiti Vartotojai sudaro su tokią klaidingą informaciją suteikusiu Vartotoju sutartį, remiantis prielaida, kad tokia informacija yra tiksli.

11.13.     Vartotojas privalo ne vėliau negu per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Operatorių apie:

11.13.1. Bet kokius asmens duomenų pasikeitimus, ypatingai kontaktinę informaciją;

11.13.2. Staigų ekonominės būklės pablogėjimą, kiekvieną aplinkybę, dėl kurios sumažėja ar gali sumažėti Paskolos gavėjo mokumas;

11.13.3. Paskolos sumos panaudojimą ne tam tikslui, kuris buvo nurodytas Paraiškoje;

11.13.4. Kiekvieną aplinkybę, dėl kurios pasunkėja ar gali pasunkėti Paskolos gavėjo galimybės tinkamai įvykdyti  prisiimtus įsipareigojimus; kiekvieną aplinkybę, kuri pablogina arba gali pabloginti Paskolos gavėjo finansinę padėtį ateityje (pvz. naujus priimtus skolinius įsipareigojimus (naujos paskolų sutartys, lizingas ir kt.));

11.13.5. Apie  bet kokį arbitražinį, teisminį ir/arba kitą procesą (vykdymo, ir kt.), kuris yra inicijuotas Paskolos gavėjo arba yra inicijuotas prieš Paskolos gavėją, jeigu tai gali pabloginti Paskolos gavėjo turtinę ir/ar finansinę padėtį.

11.14.     Nepranešimas apie Naudojimosi sutarties 11.13 punkte nurodytas aplinkybes laikomas esminiu šios Naudojimosi sutarties pažeidimu. Operatorius, sužinojęs, kad egzistuoja Naudojimosi sutarties 11.13 punkte nurodytos aplinkybės, o Vartotojas apie jas nėra pranešęs, turi teisę imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant bet neapsiribojant, Paskolos sutarties nutraukimu, Vartotojo veiklos Portale suspendavimu ir/arba pašalinimu iš Portalo ir kt.

11.15.     Vartotojas sutinka, kad Portale Aukciono metu būtų atkleista jo nuasmeninta informacija, kai jis užpildo ir patvirtina Paraišką.

11.16.     Paskolos gavėjas įsipareigoja teikti kitą Operatoriaus prašomą teikti informaciją, reikalingą Paskolos gavėjo finansinei būklei nustatyti ir/ar užtikrinimo priemonės vertei nustatyti ir/ar Operatoriaus funkcijoms atlikti;

11.17.     Vartotojas yra informuotas kad:

11.17.1. Operatorius įstatymų nustatyta atvejais bei tvarka turi teisę gauti Vartotojo asmens duomenis iš Trečiųjų asmenų, kuriems Vartotojas tinkamai neįvykdė savo finansinių ar turtinių įsipareigojimų, taip pat iš jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančių duomenų valdytojų;

11.17.2. Paskolos gavėjui netinkamai vykdant savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, ne mažiau kaip 35 dienas, Operatorius turi teisę, informavus Paskolos gavėją,  suteikti Paskolos gavėjo asmens duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“, juridinio asmens kodas 111689163, kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims;

11.17.3. Operatorius Vartotojo duomenis gauna jo užsiregistravimo, tapatybės nustatymo, Paraiškų ir siūlymo pateikimo, investavimo, diskusijų ir viso jo buvimo Portalo Vartotoju metu.

11.18.     Operatorius yra registruotas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir informaciją apie tvarkomus duomenis galima rasti adresu www.ada.lt.

11.19.     Vartotojui yra aišku ir jis supranta, kad Paskolos sutartis yra sudaroma tarp Paskolos gavėjo (-jų) ir Kreditoriaus (-ų). Remiantis šia nuostata, Kreditorius (-ai) galės matyti Paskolos gavėjo (-jų) pavadinimus ir juridinio asmens kodus,  Paskolos gavėjas (-jai) galės matyti Kreditoriaus (-ų) vardus, pavardes ir/ar pavadinimus bei juridinio arba fizinio asmens kodus,. Vartotojai sutinka ir neprieštarauja kad šie duomenys yra vieši ir prieinami Paskolos sutarties šalims.

11.20.     Vartotojas įsipareigoja neatskleisti jokiam trečiam asmeniui informacijos, kurią jis gavo vykdydamas Paskolos sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant informacijos apie kitą Paskolos sutarties šalį – vardą, pavardę, asmens kodą, Paskolos sumos dydį, Palūkanų dydį, Paskolos terminą, konkretaus Kreditoriaus pervestos pinigų sumos dydį, atliktus Paskolos sutarties pažeidimus, Paskolos sumos mokėjimo grafiką, vykstantį priverstinį paskolos išieškojimą ir pan. Šią konfidencialumo pareigą pažeidęs asmuo privalės nukentėjusiai šaliai sumokėti 10 (dešimt) procentų skaičiuojant nuo paskolos sumos dydžio baudą, sumokėti Operatoriui 10 (dešimt) procentų skaičiuojant nuo paskolos sumos  dydžio baudą (kurios Šalių laikomos minimaliais Operatoriaus ir Kreditoriaus (-ų) nuostoliais) ir atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jei šių nepadengia bauda.

11.21.     Kreditorius ir Paskolos gavėjas neturi teisės 11.15 ir 11.18 punktuose nurodytos informacijos naudoti kitiems savo poreikiams tenkinti, įskaitant bet neapsiribojant su tikslu gauti tam tikros Paskolos dalies mokėjimo atidėjimą ar grąžinimą anksčiau laiko, siūlyti kitas paslaugas ir pan.

 

 1. OPERATORIAUS NEMOKUMAS/RESTRUKTŪRIZAVIMAS

12.1. Iškėlus Operatoriaus bankroto/restruktūrizavimo bylą yra nutraukiami visi Aukcionai ir nėra sudaromos naujos Paskolos sutartys.

12.2. Bankroto/restruktūrizavimo administratoriui ar kitam įgaliotam asmeniui yra perduodama visa informacija susijusi su Operatoriaus veikla tam, kad būtų tinkamai vykdomos galiojančios Paskolos sutartys, užtikrintas esamų išieškojimų tęstinumas ir kt. veikla, būtina normaliam teisinių santykių užtikrinimui.

12.3. Operatoriaus bankrotas/restruktūrizavimas neturi įtakos Vartotojų sudarytoms Paskolos sutartims ir jos toliau galioja. Išieškojimas pagal Operatoriaus prievoles negali būti nukreiptas į Paskolas ir Vartotojų lėšas.

 

 1. OPERATORIAUS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

13.1. Operatorius nėra atsakingas už:

13.1.1.    Vartotojo pateiktų Operatoriui ir kitiems Vartotojams duomenų teisingumą ir atitikimą tikrovei;

13.1.2.    Vartotojo neteisėtą elgesį ir/arba Naudojimosi sutarties pažeidimą, netinkamą prievolių ir įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį vykdymą;

13.1.3.    Portale sudarytų Paskolos sutarčių ir kitų sutarčių galiojimą ir teisėtumą;

13.1.4.    Už Vartotojų tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų ar kitų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Operatoriaus valios;

13.1.5.    Portalo turinį ir informaciją, įvestą Portalo Vartotojų.

13.2. Vartotojai sudaro Paskolų sutartis Portale tiesiogiai su kitais Vartotojais, laisva savo valia ir asmeniškai prisiimdami visa su Paskolomis susijusią  riziką. Vartotojai patys asmeniškai yra visų per Portalą sudarytų sutarčių šalys.

13.3. Operatorius yra Paskolos sutarties šalis pagal jos sąlygas, t.y. neatsakinga už pinigų skolinimą ir grąžinimą, bet įgaliota vykdyti tik konkrečias Paskolos sutartyje ir šioje Naudojimosi sutartyje nurodytas funkcijas.

13.4. Vartotojai prisiima riziką ir atsakomybę naudojant Portale siūlomas sutarčių formas ir turi pranešti Operatoriui, jeigu pastebi netikslumus ir neatitikimus.

13.5. Operatorius nėra atsakingas už jokius įpareigojimus, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali kilti Paskolos gavėjui ir/arba Kreditoriui per Portalą sudarant ir/arba vykdant Paskolos sutartis.

 

 1. REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMAS

14.1. Vartotojas turi teisę Portale perleisti (parduoti) savo Reikalavimo teisę  kitam Vartotojui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Vartotojas gali laisvai disponuoti savo Reikalavimo teise į Paskolos gavėją (-jus), įgyta pagal Paskolos sutartį.

14.2. Norėdamas perleisti Reikalavimo teisę, Vartotojas savitarnos sistemoje turi pažymėti Reikalavimo teisę, kurią jis nori perleisti ir patvirtinti Reikalavimo teisės perleidimo siūlymą (ofertą) .

14.3. Vartotojas turi teisę perleisti Reikalavimo teisę už didesnę arba mažesnę kainą, nei Reikalavimo teisės vertė. Ši suma bus laikoma kaina, kurią vienas Vartotojas turi sumokėti kitam Vartotojui už perleidžiamą Reikalavimo teisę.

14.4. Vartotojo siūlymas (oferta) perleisti Reikalavimo teisę yra laikomas viešu ir įpareigojančiu pasiūlymu perleisti Reikalavimo teisę nuo jo patvirtinimo momento ir tokį Siūlymą gali priimti kiti Vartotojai.

14.5. Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojai turi teisę susipažinti su informacija apie Paskolos gavėją, kuri gali būti nuasmeninta, nurodyta šios Naudojimosi sutarties 5.16 sąlygoje.

14.6. Vartotojas turi teisę įsigyti Reikalavimo teisių už sumą, kokia yra laisva jo disponuojamų (nerezervuotų) lėšų suma Depozitinėje sąskaitoje.

14.7. Vartotojas, norėdamas įsigyti Reikalavimo teisę, turi pasirinkti norimą Reikalavimo teisę iš sąrašo Portale ir paspausti patvirtinimą. Tai padaręs Vartotojas turės patvirtinti sutikimo (akcepto) sąlygas ir tokiu atveju jis taps Reikalavimo teisės savininku.

14.8. Sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis įvykdoma pinigines lėšas nuskaitant iš Vartotojo, kuris perka Reikalavimo teisę, lėšų Depozitinėje sąskaitoje ir priskiriant jas Vartotojo, kuris parduoda Reikalavimo teisę, lėšoms Depozitinėje sąskaitoje.

14.9. Nuo Reikalavimo teisės perleidimo sutarties įvykdymo dienos Portale pasikeičia Reikalavimo teisės turėtojas ir jis turi teisę į visas pinigų sumas sumokamas vykdant Paskolos sutartį ir visas kitas teises pagal įgytą Reikalavimo teisę.

14.10.     Vartotojas, įsigijęs Reikalavimo teisę, tampa teisinių santykių šalimi su Operatoriumi ir Paskolos gavėju ta apimtimi, kuria buvo Vartotojas, perleidęs Reikalavimo teisę, ir įgyja visas teises ir pareigas, kurias turėjo Vartotojas, perleidęs Reikalavimo teisę.

14.11.     Tuo atveju, kai Reikalavimo teisė yra užtikrinta hipoteka ar kita prievolės įvykdymo užtikrinimo priemone, Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojas, kuris perleidžia Reikalavimo teisę, taip pat perleidžia ir turimas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones Vartotojui, kuris įgyja Reikalavimo teisę. Visos išlaidos, susijusios su įgytos Reikalavimo teisės užtikrinimo priemonės pakeitimų įforminimu, dengiamos Reikalavimo teisę įgijusio Vartotojo sąskaita.

14.12.     Paskolos gavėjas sutinka, kad Kreditorius be atskiro išankstinio sutikimo ir informavimo perleistų Reikalavimo teisę į Paskolos gavėją pagal Paskolos sutartį kitam Vartotojui (CK 6.109). Įvykus Reikalavimo teisės perleidimui, Operatorius informuoja Paskolos gavėją Portalo duomenų bazėje esančiu elektroniniu paštu ir/arba pranešimu Portalo vartotojo savitarnos sistemoje, kad pasikeitė jo kreditorius ir tai bus laikoma tinkamu pranešimu apie reikalavimo teisės perleidimą pagal LR CK 6.109 straipsnį.

14.13.     Operatorius turi teisę neleisti Vartotojams perleisti turimų Reikalavimo teisių į Paskolos gavėją (-jus), jeigu Paskolos gavėjas (-jai) netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį.

14.14.     Operatoriui perėmus Reikalavimo teisę į Paskolos gavėją (-jus)dėl to, kad Paskolos gavėjas (-jai) netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, , Vartotojas nebegali disponuoti Reikalavimo teise.

 

 1. AUTOMATINIO INVESTAVIMO ĮRANKIS

15.1. Automatinio investavimo įrankis yra būdas Kreditoriui iš anksto nustatyti išankstinio investavimo parametrus ir tokio savo išankstinio nustatymo pagrindu dalyvauti Aukcionuose, automatiškai atsakyti į Paraiškas bei teikti Siūlymus. Vartotojas gali keisti automatinio investavimo įrankio parametrus.

15.2. Automatiniu investavimo įrankiu pateiktas Kreditoriaus Siūlymas prilyginamas Vartotojo asmeniškai pateiktam Siūlymui ir sukuria  tokias pačias teises ir pareigas, kaip nustato ši Naudojimosi sutartis.

15.3. Vartotojai patys prisiima riziką ir atsako už naudojimąsi automatinio investavimo įrankiu, parametrų pasirinkimą, bei Paskolos gavėjo (-jų) kuriems suteikia Paskolas, kredito riziką ir galimą Paskolos gavėjo (-jų) įsipareigojimų nevykdymą.

 

 1. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

16.1. Kreditorius, registruodamasis Portale, privalo tiksliai nurodyti kokios valstybės nuolatinis gyventojas (rezidentas), pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, jis yra.

16.2. Kreditorius, iki to momento, kai pasikeičia jo Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė (iki tapimo kitos valstybės rezidentu mokesčių tikslais), privalo informuoti Operatorių atnaujindamas savo duomenis Portale.

16.3. Jeigu Kreditorius šioje Sutartyje nustatytu laiku neinformavo Operatoriaus apie pasikeitusią jo Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę (tapus kitos valstybės rezidentu mokesčių tikslais), Operatoriaus turi teisę vienašališkai nurašyti iš Depozitinės sąskaitos lėšas, reikalingas padengti visoms mokestinėms prievolėms, kilusioms dėl Kreditoriaus savalaikio nepranešimo apie pasikeitusią Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę, t. y. gyventojų pajamų mokesčiui, gyventojų pajamų mokesčio delspinigiams, baudai ir/arba bet kokioms kitoms mokestinėms ir/arba administracinėms prievolėms, nustatytoms pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus ir/arba mokesčių administratoriaus reikalavimus.

16.4. Remianti Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, nuo Kreditoriui mokėtinų Palūkanų ir/arba bet kokių kitų sumų Operatorius turi teisę išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį ir sumokėti jį į Lietuvos Respublikos biudžetą, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

16.5. Jeigu nuo Kreditoriui mokėtinų Palūkanų ir/arba bet kokių kitų sumų turėjo būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis, kitos įmokos, mokesčiai, ar bet kokios kitos sumos, tačiau dėl bet kokių priežasčių tai nebuvo padaryta, Operatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo nurašyti šias sumas nuo Depozitinės sąskaitos ir pervesti į Lietuvos Respublikos biudžetą.

16.6. Operatorius įsipareigoja per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo kalendorinių metų pasibaigimo pateikti Portale informaciją apie pinigų sumas, kurios per praėjusius kalendorinius metus buvo išskaičiuotos iš Kreditoriui mokėtinų sumų ir sumokėtos į Lietuvos Respublikos biudžetą.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti šią Naudojimo sutartį ir apie tai pranešti Portale. Naudojimosi sutarties Pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Portale dienos ir galioja visiems Vartotojams, kurie po pakeitimų įsigaliojimo naudojasi Portalu ir visiems po pakeitimų įsigaliojimo per Portalą  sudaromiems sandoriams.

17.2. Vartotojas turi teisę nesutikti su Operatoriaus vienašališkais Naudojimosi sutarties pakeitimais, nutraukdamas šią sutartį ir savo veiklą Portale. Toks nutraukimas neturi įtakos jo teisėms ir pareigoms pagal Paskolos sutartį (-is), sudarytas per Portalą iki Naudojimosi sutarties nutraukimo.

17.3. Vartotojas bet kada gali nutraukti šią Naudojimosi sutartį, kai jo iš Portale sudarytų Paskolų sutarčių kylančios prievolės ir įsipareigojimai kitų Vartotojų ir Operatoriaus atžvilgiu yra visiškai įvykdyti ir jis neketina toliau naudotis Portalu.

17.4. Operatorius gali bet kada nutraukti Naudojimosi sutartį su Vartotoju, jei Vartotojas iš esmės pažeidžia šią Naudojimosi sutartį ir/arba kitais atvejais, jeigu toks nutraukimas yra būtinas (be Vartotojo kaltės). Tokiu atveju Operatorius gali riboti Vartotojo galimybę naudotis Portalu. Apie šiame punkte nurodytą Naudojimosi sutarties nutraukimą Vartotojui pranešama Vartotojo savitarnos sistemoje nurodytu elektroniniu paštu.

17.5. Naudojimosi sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Vartotojas ją elektroniniu būdu patvirtina pažymėdamas tai paspaudimu Portale, ir galioja su visais pakeitimais ir papildymais iki Vartotojo visiško teisių ir pareigų pagal Paskolos sutartį įvykdymo ir/ar kol Vartotojas naudojasi Portalu.

17.6. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Paskolos sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jeigu šalių susitarimu nėra nustatytas kitos valstybės teisės taikymas.

17.7. Visi ginčai tarp Vartotojų ir Operatoriaus spendžiami derybų keliu. Nepasiekus sutarimo, ginčas sprendžiamas kompetentingame teisme Vilniaus mieste.

17.8. Šalys susitaria, kad Operatorius dalyvauja šioje Naudojimosi sutartyje bei Paskolos sutartyje ne kaip paskolinės prievolės šalis, o kaip asmuo, atliekantis Portalo ir/ar Paskolos sutarties administravimo veiksmus.

Ši Naudojimosi Sutarties redakcija paskelbta 2017 m. birželio 28 d.

 

 

 

PASKOLOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. SĄVOKOS IR AIŠKINIMAS

Administravimo mokestis reiškia Specialiosiose sąlygose nurodytą mėnesinį administravimo mokestį, kurį Paskolos gavėjas moka Operatoriui už Paskolos ir Portalo administravimą pagal šią Sutartį bei Naudojimosi Sutartį iki visiško įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo;

Akceptas reiškia Paskolos gavėjo sutikimą su Kreditoriaus (-ų) Siūlymu sudaryti Paskolos sutartį, kai Paskolos sutartis sudaroma Aukciono tvarka, arba Kreditoriaus (-ų) sutikimą su Paskolos gavėjo Siūlymu sudaryti Paskolos sutartį, pateiktą Paskolos sutartį sudarant Alternatyvia tvarka;

Alternatyvi tvarka reiškia Paskolos sutarties sudarymo būdą, kai Paskolos sutartis sudaroma tarp Paskolos gavėjo, kuris pateikė Paraišką, kurią Operatorius patvirtino, bei inicijavo konkretų Siūlymą Paskolos sutarčiai sudaryti, ir Kreditoriaus (-ių), kuris (-ie) pagal Alternatyvios tvarkos sąlygas greičiausiai pateikė Akceptą;

Apsunkinimas reiškia bet kurio turto atžvilgiu taikomą įkeitimą, hipoteką, servitutą, uzufruktą, užstatymo teisę, nuomą (įskaitant ilgalaikę nuomą), bendrąją nuosavybę, bet kokias kitas trečiųjų asmenų naudai nustatytas daiktines ar prievolines teises ar trečiųjų asmenų interesus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai daro įtaką turto savininko galimybėms bet kuriuo metu laisvai valdyti, naudotis ir disponuoti turtu ir kiekviena atskirai paimta jo dalimi;

Aukciono tvarka reiškia Paskolos sutarties sudarymo būdą, kai Paskolos sutartis sudaroma tarp Paskolos gavėjo, kuris pateikė Paraišką, kurią Operatorius patvirtino, bei inicijavo konkretų aukcioną, ir Kreditoriaus (-ių), kuris (-ie) pagal Aukciono sąlygas greičiausiai pateikė geriausią Siūlymą (-us), o Paskolos gavėjas jį akceptavo;

AVIETĖ reiškia INVEGOS fondo įgyvendinamą finansų inžinerijos priemonę Sutelktinės paskolos „Avietė“, kuri finansuojama iš į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 791 „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Bendrosios sąlygos reiškia šias Paskolos sutarties Bendrąsias sąlygas kartu su visais papildymais ar pakeitimais;

Depozitinė sąskaita reiškia Partnerio depozitinę sąskaitą Nr. LT857290000000141859, atidarytą AB „Citadele“ banke;

INVEGA reiškia UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, juridinio asmens kodas 110084026, veikiančią adresu Konstitucijos pr. 7, Vinius, su kuria Operatorius yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį dėl AVIETĖS įgyvendinimo;

Kreditorius reiškia ne jaunesnį negu 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių pilietį arba nuolatinį gyventoją, ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje įsteigtą juridinį asmenį, kurie tinkamai užsiregistravo Portale ir pateikė Paskolos Siūlymą arba Akceptą per Portalą. Kreditorius taip pat reiškia ir INVEGĄ, kai paskola yra iš dalies finansuojama AVIETĖS lėšomis;

Naudojimosi Sutartis reiškia dokumentą, kuriame yra nurodytos Portalo  sąlygos, su kuriomis sutinka asmuo, norintis naudotis Portalu https://finbeeverslui.lt/ bei Operatoriaus paslaugomis. Naudojimosi sutartis skirta reglamentuoti Portalo naudojimosi taisykles ir teisinius santykius, susiklostančius Vartotojams naudojantis Portalu, bei tarp Operatoriaus ir Vartotojų;

Operatorius reiškia UAB „Finansų bitė verslui“, juridinio asmens kodas 304175555, veikiančią adresu Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, prižiūrinčią bei administruojančią Portalo veiklą, už atlyginimą teikiančią su Paskolos sutarties sudarymu, vykdymu, Paskolų išieškojimu ir kitų Sutartyje nurodytų veiksmų atlikimu susijusias paslaugas;

Padidintos palūkanos reiškia metinę palūkanų normą, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti Kreditoriui už naudojimąsi Paskolos suma, kai Paskolos gavėjas pažeidžia Palūkanų mokėjimo terminą, kurios nėra laikomos netesybomis, o atspindi išaugusią Paskolos gavėjo riziką. Padidintų palūkanų norma yra lygi paskolos Palūkanų normai ir skaičiuojama nuo visos pradelstos mokėti pinigų sumos (įskaitant pradelstą Paskolos įmokos grąžinimą ir pradelstas mokėti palūkanas);

Palūkanos reiškia metinę palūkanų normą, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti Kreditoriui už naudojimąsi Paskolos suma ir kurią Paskolos gavėjas yra nurodęs Paraiškoje prieš Aukcioną;

Paraiška reiškia Portale Paskolos gavėjo pateiktą kvietimą pateikti Siūlymą Paskolos sutarčiai sudaryti Aukciono tvarka, parengtą pagal Paskolos gavėjo Portale užpildytą formą, bei paremtą rašytiniais dokumentais ir Vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Paskolos gavėjas ir Operatorius;

Partneris reiškia UAB „Finansų bitė”, juridinio asmens kodas 304051511, veikianti adresu Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, Lietuva;

Paskola arba Paskolos suma reiškia Kreditoriaus (-ių) per Portalą Paskolos gavėjui paskolintą pinigų sumą, kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Paskolos Kreditoriui (-ams) ir už naudojimąsi kuria turi mokėti Palūkanas bei kitus mokesčius;

Paskolos gavėjas reiškia šios Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą Vartotoją, kuris yra pelno siekiantis fizinis ar privatus juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikoje, kuris Paskolos sutarties pagrindu per Portalą skolinasi pinigus iš Kreditoriaus (-ų);

Paskolos grąžinimo grafikas reiškia mokėjimų grafiką, kuriame nurodomi Paskolos grąžinimai, Palūkanų mokėjimai bei kiti mokėjimai, kuriuos privalo atlikti Paskolos gavėjas pagal Sutartį;

Paskolos išmokėjimo terminas reiškia Specialiosiose sąlygose nurodytą datą, iki kurios Paskolos gavėjas turi teisę pasinaudoti Paskolos gavėjui suteikiama Paskola;

Paskolos sutartis arba Sutartis reiškia per Portalą tarp Paskolos gavėjo ir Kreditoriaus (-ų) sudarytą susitarimą, kurio pagrindu: Kreditorius (-ai) suteikia paskolos sumą pagal susitarimo sąlygas Paskolos gavėjui, o Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą paskolą ir sumokėti Palūkanas ir visus kitus susijusius mokėjimus (Paslaugų įkainiai ir kt.). Vartotojams yra žinoma, kad visi bendru Vartotojų sutarimu padaryti Sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Sutarties Šalims turi privalomą galią. Paskolos sutartį sudaro Specialiosios sąlygos  bei Bendrosios sąlygos;

Paslaugų įkainiai reiškia Vartotojams taikomus mokesčius, kaip tai nurodyta Portale, įskaitant bet neapsiribojant Naudojimosi sutarties sudarymo ir Administravimo mokesčius;

Portalas reiškia Operatoriaus prižiūrimą ir administruojamą sistemą, patalpintą adresu www.finbeeverslui.lt, kurios pagalba Paskolos gavėjas ir Kreditorius (-ai), tinkamai užpildę Paraiškas ir gavę patvirtinimą iš Operatoriaus, dalyvaudami Aukcione ar Alternatyvia tvarka gali skolintis arba skolinti pinigus, taip sukurdami Paskolos teisinius santykius. Operatorius savo veiklą vykdo kaip Portalo administratorius ir/ar tarpininkas tarp Vartotojų;

Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės reiškia Specialiosiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo prievolių pagal šią Sutartį užtikrinimo priemones: (i) įkeitimą ir/ar hipoteką; (ii) trečiųjų asmenų laidavimus bei garantijas ar (iii) kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones;

Reikalavimo teisė reiškia Kreditoriaus reikalavimo teisę (reikalavimą grąžinti Paskolą, mokėti Palūkanas, delspinigius ir kitus susijusius mokėjimus) Paskolos gavėjui pagal Paskolos sutartį, kurios dydis nurodytas Specialiojoje dalyje, su visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis teisėmis, įskaitant, bet neapsiribojant šalutinėmis ir savarankiškomis Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis;

Rezervavimo mokestis reiškia Paskolos gavėjo prieš Paraiškos paskelbimą Portale mokamą mokestį, skirtą užtikrinti Paskolos gavėjo veiksmams Paskolai išmokėti. Rezervavimo mokestis taikomas tik paskoloms su Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis;

Siūlymas reiškia arba (i) Kreditoriaus pateiktas Paskolos sutarties su Paskolos gavėju sudarymo sąlygas, kai Paskolos sutartis sudaroma Aukciono tvarka; arba (ii) Paskolos gavėjo pateiktas reikiamo finansavimo sąlygas siekiant Paskolos sutartį sudaryti Alternatyvia tvarka;

Skolos ir įkeisto turto vertės santykis reiškia Specialiosiose sąlygose nustatytą santykį procentais tarp Paskolos gavėjo maksimalaus galimo įsiskolinimo pagal šią Sutartį ir Paskolos gavėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimui įkeisto turto rinkos vertės;

Specialiosios sąlygos reiškia Paskolos gavėjo Paraišką, Akceptą ir Kreditoriaus (-ų) Sūlymą (Aukciono tvarka) arba Paskolos gavėjo Siūlymą (oferta) ir Kreditoriaus (-ų) Akceptą (Alternatyvi tvarka), kuriose nurodytos esminės Paskolos suteikimo sąlygos;

Susijęs asmuo reiškia kiekvieną su Paskolos gavėju susijusį asmenį, kuris yra prisiėmęs bet kokius įsipareigojimus Operatoriui ar Kreditoriui (-ams) pagal Sutartį ir/ar Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones;

Sutarties sudarymo mokestis reiškia Specialiosiose sąlygose nurodytą šios Sutarties sudarymo mokestį, mokamą Operatoriui;

Taisyklės reiškia Operatoriaus patvirtintas/naudojamas mokumo vertinimo ir atsakingo skolinimo taisykles su pakeitimais ir papildymais. Taisyklės yra neskelbiamos viešai, kadangi sudaro komercinę paslaptį;

Vartotojas reiškia fizinį ar juridinį asmenį, kuris yra Kreditorius arba fizinį ar juridinį asmenį, kuris yra Paskolos gavėjas, sudaręs Naudojimosi sutartį, pagal jos sąlygas užsiregistravęs Portale, bei atitinkamai patvirtintas Operatoriaus;

Vartotojo savitarnos sistema reiškia Vartotojo individualią paskyrą, kuri apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Portale, t.y. išreikšti savo valią dėl norimo gauti arba suteikti finansavimo kitiems Vartotojams, sudaryti ir vykdyti per Portalą sudarytas paskolos sutartis, matyti visą savo Vartotojo istoriją, gauti įvairius pranešimus ir kitais būdais valdyti savo paskyrą.

 1. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis Kreditoriai per Operatoriaus administruojamą Portalą sutelktinio skolinimosi būdu skolina pinigus Paskolos gavėjui, o Paskolos gavėjas įsipareigoja gautą Paskolą grąžinti šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, mokėti Palūkanas, bei kitus mokėjimus Kreditoriui ir Operatoriui bei vykdyti kitas Paskolos sutartyje nustatytas prievoles.

2.2 Paskolos gavėjas įsipareigoja naudoti Paskolą išimtinai tik Specialiosiose sąlygose nurodytai Paskolos panaudojimo paskirčiai. Panaudojęs Paskolą, Paskolos gavėjas įsipareigoja pateikti Operatoriui Paskolos panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančius dokumentus (išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentus) ir kitus su Paskola susijusius dokumentus

2.3 Operatorius Paskolos išmokėjimo ir kitų šios Sutarties sąlygų įgyvendinimo tikslais turi teisę bet kuriuo metu tikrinti, įskaitant bet neapsiribojant:

2.3.1 Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą;

2.3.2 Paskolos panaudojimą pagal paskirtį;

2.3.3. kitą informaciją, kuri reikšminga Paskolos sutarties vykdymui.

2.4. Tais atvejais, kai Paskola iš dalies finansuojama AVIETĖS lėšomis, ji gali būti derinama su Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba Lietuvos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis teikiamomis negrąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, tačiau kartu sudėjus visas finansavimo formas, konkrečioms išlaidoms finansuoti negali būti skirta daugiau nei 100 (vienas šimtas) proc. šių išlaidų dydžio sumos ir negali būti pažeisti valstybės pagalbos teikimo reikalavimai.

 1. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Ši Sutartis yra susitarimas dėl sutelktinio finansavimo ir susideda iš Specialiųjų sąlygų bei šių Bendrųjų sąlygų bei laikoma daugiašaliu paskolos sandoriu, jei Kreditorių yra daugiau nei vienas asmuo.

3.2. Šis Sutartis sudaryta Aukciono arba Alternatyvia tvarka.

3.3. Aukciono tvarka Sutartis laikoma sudaryta nuo Aukciono pabaigos dienos, kuomet Paskolos gavėjas akceptavo Kreditoriaus (-ų) Siūlymus, pateiktus į Paskolos gavėjo Paraišką. Operatorius turi teisę bet kada atšaukti, keisti ar nutraukti Aukcioną. Tokiu atveju rezervuotos lėšos grąžinamos Kreditoriams, dalyvavusiems Aukcione.

3.4. Alternatyvia tvarka Sutartis laikoma sudaryta nuo dienos, kuomet Kreditorius (-ai) akceptavo Paskolos gavėjo Siūlymą gauti paskolą jame nurodytomis sąlygomis ir yra užpildoma visa Siūlymo suma. Operatorius turi teisę bet kada atšaukti, keisti ar nutraukti Sutarties sudarymo procesą Alternatyvia tvarka. Tokiu atveju rezervuotos lėšos grąžinamos Kreditoriams.

3.5. Šalys susitaria ir pripažįsta, kad Paskolos gavėjo ir Kreditoriaus (-ų) atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė, Vartotojo numeris, Paskolos gavėjo/ Kreditoriaus (-ų) savitarnos sistemos duomenys, Paskolos gavėjo/ Kreditoriaus (-ų) sąskaitų išklotinė, Vartotojo ar Portalo elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Portalo išrašas apie Paskolos gavėjo ar Kreditoriaus (-ų) veiksmus Vartotojo savitarnos sistemoje jo paskyroje Portale), yra laikomi Paskolos gavėjo ir Kreditoriaus (-ų) parašu, turinčiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą teisinę galią, o Paskolos sutartis, pagal kurią Paskolos gavėjui yra išmokama (pervedama) Kreditoriaus (-ų) suteikiama Paskola, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Paskolos gavėjo bei Kreditoriaus (-ų) parašu (-ais) kiekviename jo lape. Sudarydami šią Sutartį Paskolos gavėjas ir Kreditorius (-ai) supranta Portalo veikimo ir skolinimos per Portalą principus bei patvirtina, kad kiekvienas iš jų veikia savo rizika ir atsisako nuo bet  kokių pretenzijų Operatoriui, susijusių su Sutarties sudarymo tvarka, forma ir Paskolos sutarties šalių identifikavimu.

3.6. Tais atvejais, kai Paskola iš dalies finansuojama AVIETĖS lėšomis, Paskolos gavėjas neprieštarauja, kad duomenis apie iš Paskolos lėšų įgyvendinimą ar įgyvendintą verslo projektą INVEGA naudos viešinimo ir informavimo tikslais.

 1. PASKOLOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Pagal šios Sutarties sąlygas Paskola ar jos dalis  pervedama Paskolos gavėjui į jo Vartotojo paskyroje nurodytą banko sąskaitą tik tuomet, kai bus įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos (Operatorius turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro pranešimo atsisakyti reikalauti bet kurios iš žemiau nurodytų sąlygų įvykdymo):

4.1.1. visi Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pareiškimai ir garantijos yra tikslios, teisingos ir galiojančios Sutarties sudarymo dieną bei Paskolos suteikimo dieną;

4.1.2. nėra nei vieno Bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nurodyto pagrindo, neatsižvelgiant į tai, kada jis paaiškėjo, ir, Operatoriaus nuomone, nėra pagrindo manyti, kad bet kuris toks pagrindas gali atsirasti ateityje;

4.1.3. tinkamai pasirašytos, patvirtintos ir įregistruotos (kai tai būtina) visos Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės ir Operatoriui pateikti tai patvirtinantys dokumentai, kurie savo turiniu ir forma jam yra priimtini ir atitinka įstatymus bei kitus teisės aktus;

4.1.4. Paskolos gavėjas sudarė Operatoriaus reikalaujamas draudimo sutartis ir pateikė jam dokumentus ir įrodymus, kad draudimo sutartyse nurodytas draudimas yra galiojantis bei atitinka Paskolos sutartyje nurodytus reikalavimus;

4.1.5. Paskolos gavėjas pateikė Operatoriui įkeičiamo nekilnojamojo turto įsigijimo dokumentų bei VĮ Registrų centro išduotų dokumentų, patvirtinančių Paskolos gavėjo ir/ar įkaito davėjo teises į įkeičiamą nekilnojamąjį turtą, kopijas (gali būti elektroniniu būdu, nebent Operatorius prašo kitaip);

4.1.6. Paskolos gavėjas pateikė Operatorių tenkinančius dokumentus, patvirtinančius pilną ir išsamią informaciją apie pajamų, reikalingų mokėjimams pagal Sutartį vykdyti, šaltinius;

4.1.7. Paskolos gavėjas pateikė Operatoriui įkeičiamo turto vertinimą, jeigu Operatorius to paprašo;

4.1.8. po Paskolos suteikimo Skolos ir įkeisto turto vertės santykis netaps didesnis nei nurodytasis Sutartyje, ir Operatoriaus nuomone nėra pagrįstų prielaidų manyti, kad šis santykis gali tokiu tapti ateityje;

4.1.9. įkeičiamo turto atžvilgiu nėra jokių galiojančių ar ateityje galinčių įsigalioti Apsunkinimų, nebent kitaip numatyta šioje Sutartyje;

4.1.10. tinkamai vykdomi kiti Paskolos gavėjo įsipareigojimai pagal šią Sutartį, Naudojimosi sutartį, ir kitas tarp Operatoriaus, Kreditoriaus (-ų) ir Paskolos gavėjo sudarytas sutartis.

4.2. Paskolos lėšos, skirtos kitos paskolos/kredito refinansavimui, gali būti išmokamos vienu ar keliais mokėjimais pervedant jas į Paskolos gavėjo refinansuojamos paskolos kreditoriaus nurodytą sąskaitą arba Paskolos gavėjo banko sąskaitą, įvykdžius visas žemiau nurodytas sąlygas:

4.2.1. yra tinkamai atsiskaityta su įkeičiamo nekilnojamojo daikto pardavėju už nekilnojamojo daikto įsigijimą bei pateikti Operatoriui tai patvirtinantys dokumentai;

4.2.2. Paskolos gavėjas pateikė Operatoriui refinansuojamos paskolos kreditoriaus, kuriam buvo įkeistas nekilnojamas turtas užtikrinant įsipareigojimų pagal refinansuojamą paskolą/kreditą įvykdymą, raštišką sutikimą dėl nekilnojamojo turto įkeitimo Operatoriui paskesniu įkeitimu, kuriame nurodomas refinansuojamos paskolos/kredito ir kitų įsipareigojimų likutis bei sąskaitos numeris, į kurią pervedus minėto įsiskolinimo likučio dydžio pinigų sumą, Paskolos gavėjo refinansuojamos paskolos/kredito kreditorius atsisakys pirminio nekilnojamojo daikto įkeitimo;

4.2.3. Paskolos gavėjas padengė refinansuojamos paskolos kreditoriui skirtumą tarp įsiskolinimo pastarajam likučio ir Paskolos sumos, skirtos paskolos refinansavimui, bei pateikė Operatoriui tai patvirtinančius dokumentus.

4.3. Jei bet kuri iš šioje Sutartyje nurodytų sąlygų Orgaizatoriui tinkamu būdu neįvykdoma iki Paskolos išmokėjimo, Paskola yra neišmokama, šios Sutarties galiojimas baigiasi pranešant apie tai Paskolos gavėjui ir Kreditoriui (-ams) raštu arba elektroniniu paštu.

 1. PASKOLOS GRĄŽINIMAS

5.1. Paskolos gavėjas grąžina Paskolą ir moka Palūkanas bei kitus mokėjimus (įskaitant Administravimo mokestį) tokia tvarka, kaip nurodyta Paskolos grąžinimo grafike. Visą Paskolą Paskolos gavėjas pradeda grąžinti Paskolos grąžinimo grafike nurodytą pirmąją mokėjimo dieną, pasibaigus Paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui, jei jis nustatytas, ir grąžina iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos periodiniais mokėjimais mokėjimo dienomis pagal Paskolos grąžinimo grafiką. Visa Paskola turi būti grąžinta iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos.

5.2. Paskolos gavėjas privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį. Paskolos gavėjui pradelsus mokėjimo pagal Paskolos sutarties sąlygas terminą (įskaitant Administravimo mokestį), Paskolos gavėjas už kiekvieną pažeidimo dieną moka Palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo visos pradelstos sumos iki Sutarties pažeidimo pašalinimo dienos. Paskolos gavėjas įsipareigoja Palūkanas ir Administravimo mokestį mokėti iki visų savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymo. Šiame Bendrųjų sąlygų punkte nurodytų Paskolos gavėjo prievolių įvykdymui reikiamos lėšos Depozitinėje sąskaitoje automatiškai bus laikomos Kreditoriaus (-ių) ir Operatoriaus  nuosavybe (priklausomai nuo to, kam laikantis Sutartyje nustatytos lėšų paskirstymo tvarkos Pakolos gavėjo prievolės turi būti įvykdytos).

5.3. Už Paskolos sutarties pažeidimus Paskolos gavėjas papildomai privalo mokėti Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose numatytas netesybas. Paskolos gavėjas, pradelsęs mokėti bent vieną dieną, privalo papildomai sumokėti vienkartinį skolos administravimo mokestį. Šioms Paskolos gavėjo prievolėms įvykdyti reikiamos lėšos Depozitinėje sąskaitoje automatiškai bus laikomos Operatoriaus nuosavybe. Delspinigiai nuo nesumokėto skolos administravimo mokesčio nebus skaičiuojami. Operatorius turi teisę Kreditorių vardu iš Paskolos gavėjo išsieškoti nuostolius, kylančius dėl netinkamo Sutarties vykdymo.

5.4. Operatorius paskirsto Paskolos gavėjo įmokas tokia tvarka ir eiliškumu: (1) mėnesinis Administravimo mokestis, (2) Palūkanos ir Paskolos suma ar jos dalis.

5.5. Paskolos gavėjo, pradelsusio mokėti Paskolos grąžinimo grafike nurodytas sumas, Operatoriui pervestos piniginės lėšos, yra paskirstomos tokia tvarka ir eiliškumu: (i) pirma eile – Kreditoriui (-ams) priklausančios Palūkanos, Operatoriui priklausančios Palūkanos už laiku nesumokėtą Administravimo mokestį; (ii) antra eile – Operatoriui priklausančios baudos dėl Paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo; (iii) trečia eile – Operatoriui priklausantis Administravimo mokestis; (iv) Ketvirta eile – Kreditoriui (-ams) priklausanti Paskolos suma. Tais atvejais, jeigu buvo pradėtas Paskolos gavėjo skolos išieškojimas priverstine tvarka – pirma eile yra kompensuojamos su tokiu išieškojimu susijusios Operatoriaus patirtos išlaidos (žyminis mokestis, notaro, teismo, advokato, korespondencijos, skolų išieškojimo įmonių išlaidos, Operatoriaus mokestis ir pan.).

5.6. Tais atvejais, kai Sutartis nutraukiama prieš terminą, Paskolos gavėjas privalo grąžinti Paskolą (likusią Paskolos sumą) bei įvykdyti visus kitus mokėjimus ir prievoles, atsiradusius iki Sutarties nutraukimo.

5.7. Jeigu visos Paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, o Paskola negrąžinta, Paskolos gavėjas privalo iki visiško Paskolos sumos grąžinimo momento mokėti Palūkanas, Palūkanas nuo nesumokėtų Palūkanų, Administravimo mokestį ir kitas įmokas pagal Paskolos sutartį.

 1. IŠANKSTINIS PASKOLOS GRĄŽINIMAS

6.1. Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti Paskolą ar jos dalį prieš Sutatyje nustatytus Paskolos ar jos dalies grąžinimo terminus. Paskola ar jos dalis gali būti grąžinama prieš Sutatyje nustatytus Paskolos ar jos dalies grąžinimo terminus tik Paskolos grąžinimo grafike nurodytomis mokėjimo dienomis. Visos Paskolos grąžinimo prieš terminą atveju, Paskolos gavėjas privalo sumokėti Palūkanas ir Administravimo mokestį bei visas kitas įmokas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki visos Paskolos grąžinimo momento. Dalies Paskolos grąžinimo atveju, Operatorius perskaičiuoja Paskolos grąžinimo grafiką ir el. būdu pateikia jį Paskolos gavėjui.

6.2. Pageidaudamas grąžinti Paskolą prieš Sutartyje nustatytus Paskolos ar jos dalies grąžinimo terminus, Paskolos gavėjas privalo prieš 5 (penkias) darbo dienas iki atitinkamos mokėjimo dienos el. paštu informuoti Operatorių apie ketinimą prieš terminą grąžinti Paskolą ar jos dalį. Paskolos gavėjas pranešime apie išankstinį Paskolos ar jos dalies grąžinimą privalo nurodyti Sutarties rekvizitus (datą ir numerį), prieš terminą grąžinamos Paskolos ar jos dalies sumos dydį ir mokėjimo dieną, kurią bus grąžinama Paskola ar jos dalis. Paskolos gavėjas, pateikęs šioje dalyje nurodytą pranešimą, be atskiro rašytinio Operatoriaus sutikimo neturi teisės jo atšaukti ir laikomas besąlygiškai įsipareigojusiu grąžinti pranešime nurodytą sumą nurodytu terminu. Jei Paskolos gavėjas pažeidžia savo įsipareigojimą, už mokėjimo prievolių pažeidimą taikomos Sutartyje nurodytos sankcijos. Pastaruoju atveju laikoma, kad yra suėjęs Paskolos gavėjo Paskolos (nurodytos dalies) grąžinimo terminas, o už šios prievolės pažeidimą Paskolos gavėjas privalo mokėti Specialiosiose sąlygose nurodytas Palūkanas. Tuo atveju, jei Paskolos gavėjo pranešimas neatitinka minėtų reikalavimų, Operatorius turi teisę nepriimti Paskolos gavėjo lėšų išankstiniam Paskolos grąžinimui. 

 1. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Tinkamas Paskolos gavėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiosiose sąlygose nurodytomis Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, kurios turi būti pateikiamos iki Paskolos išmokėjimo, jeigu šalių nėra susitarta kitaip. Visi dokumentai bei sandoriai, kuriais nustatomos ar sukuriamos Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, turi būti Operatorių tenkinančio turinio ir formos.

7.2. Tuo atveju, jei dėl bet kokių priežasčių iki visiško Paskolos gavėjo prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo neįvykdytų Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir Operatoriui priimtinų turto vertintojų nustatytas Įkeisto turto rinkos vertės santykis tampa didesnis nei Specialiosiose sąlygose nustatytas Skolos ir įkeisto turto vertės santykis, Paskolos gavėjas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, papildomai įkeisti Operatoriui priimtiną nekilnojamąjį ar kitą Operatoriui priimtiną turtą taip, kad neįvykdytų Paskolos gavėjo mokėjimo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir viso Įkeisto turto rinkos vertės santykis taptų ne didesnis nei Skolos ir įkeisto turto vertės santykis, arba grąžinti tokią Paskolos dalį, kad neįvykdytų Paskolos gavėjo mokėjimo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir viso Įkeisto turto rinkos vertės santykis taptų ne didesnis nei Skolos ir įkeisto turto vertės santykis.

 1. PASKOLOS GAVĖJO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

8.1. Šalys patvirtina, kad Operatorius ir Kreditorius (-ai) priėmė sprendimus suteikti Paskolą, pasikliaudami Paskolos gavėjo pateiktos informacijos bei pateiktų dokumentų tikrumu, teisingumu ir išsamumu, bei toliau nurodytų Paskolos gavėjo patvirtinimų ir garantijų tikslumu ir teisingumu tiek iki Sutarties sudarymo, tiek ir visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

8.2. Paskolos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad:

8.2.1. Paskolos gavėjas yra gavęs visus reikalaujamus pritarimus (dalyvių, valdymo organų sprendimus), įgaliojimus bei sutikimus, reikalingus Paraiškos pateikimui, dalyvavimui Aukcione ar Alternatyvia tvarka, šios Sutarties bei Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų sudarymui bei visų sąlygų vykdymui;

8.2.2. šioje Sutartyje bei Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėse prisiimti įsipareigojimai neprieštarauja jokio teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Paskolos gavėjas, sąlygoms, taip pat jokiam teismo, arbitražo, ar kitos institucijos sprendimui, kuris taikomas Paskolos gavėjui;

8.2.3. nevyksta jokie teisminiai, arbitražiniai ar administraciniai ginčai ar procesai, kurių baigtis gali daryti reikšmingą įtaką Paskolos gavėjo gebėjimui ir galėjimui tinkamai vykdyti savo prievoles pagal šią Sutartį, ir nėra pagrindo manyti, kad tokie ginčai ar procesai gali kilti ateityje;

8.2.4 Paskolos gavėjui nėra pateikta pareiškimų dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei nėra gauta kreditorių pranešimų dėl ketinimo pateikti pareiškimus teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo;

8.2.5. Paskolos gavėjas turi ir, kiek jis gali pagrįstai numatyti, turės pakankamas galimybes įvykdyti visas Paskolos, Palūkanų, Administracinio mokesčio mokėjimo prievoles pagal šią Sutartį iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos;

8.2.6. visi draudimo polisai ir sutartys, kurie pagal šios Sutarties sąlygas turėjo būti sudaryti, buvo sudaryti ir yra (bus) pilnai tiek Sutarties sudarymo metu, tiek Sutarties galiojimo metu. Nėra jokių faktų ar aplinkybių dėl kurių draudikai galėtų išvengti ar bet kokiu būdu sumažinti savo atsakomybę pagal tokius draudimo polisus bei sutartis;

8.2.7. visa Paskolos gavėjo ar kitų asmenų Paskolos gavėjo vardu ryšium su šios Sutarties sudarymu Operatoriui ir Kreditoriams pateikta informacija yra tiksli, išsami ir teisinga. Paskolos gavėjas nežino apie faktus ar aplinkybes, kurie ateityje gali iš esmės daryti neigiamą įtaką Paskolos gavėjo finansinei padėčiai ir/arba jo galimybėms laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį;

8.2.8. Sutartį pasirašęs Paskolos gavėjo atstovas veikia jam suteiktų įgalinimų ribose, kurie Paskolos gavėjo suteikti nepažeidžiant teisės aktų, Paskolos gavėjo įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų kompetencijų ir/ar jiems taikytinų reglamentų ir kitų taikytinų reikalavimų;

8.2.9. Sutartis nepažeidžia Paskolos gavėjo kreditorių interesų;.

8.3. Laikoma, kad Bendrųjų sąlygų 8.2 sąlygoje nurodyti Paskolos gavėjo patvirtinimai ir garantijos yra visa apimtimi Paskolos gavėjo pakartojami Specialiosiose sąlygose (Paraiškoje), bei kiekvieną mokėjimo dieną. Paskolos gavėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti Operatoriui, jei šios Sutarties galiojimo metu dėl bet kokių aplinkybių kuris nors Paskolos gavėjo patvirtinimas ir/arba garantija taptų iš esmės netiksli ar neteisinga.

 1. PASKOLOS GAVĖJO PAREIGOS

9.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja:

9.1.1. Įkeisti Specialiosiose sąlygose nurodytą nekilnojamąjį daiktą (-us) ar kitą Operatoriui priimtiną turtą, kaip Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę;

9.1.2. Operatoriui priimtinomis sąlygomis sudaryti įkeičiamo turto draudimo sutartį, pagal kurią naudos gavėju būtų Operatorius (kaip Kreditorių atstovas) ir užtikrinti draudiminės apsaugos galiojimą iki visiško prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo momento. Įkeisto turto draudimo sutartys turi atitikti šias sąlygas:

 1. a) nekilnojamojo turto draudimo suma, numatyta draudimo sutartyje, negali būti mažesnė nei turto atstatomoji vertė;
 2. b) nekilnojamasis turtas turi būti draudžiamas nuo šių draudiminių įvykių – ugnies, vandens, sprogimo, stichinės nelaimės, gamtinių jėgų, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos; kilnojamasis turtas – nuo ugnies, vandens, sprogimo, stichinės nelaimės, autoįvykių, vagystės, gamtinių jėgų, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos;
 3. c) besąlyginės išskaitos (franšizės) dydis negali viršyti 0.5 procento draudžiamo turto vertės;
 4. d) draudimo sutarties sąlygos, įskaitant naudos (draudimo išmokos) gavėją, gali būti keičiamos tik gavus išankstinį raštišką Operatoriaus sutikimą;

9.1.3. gautą Paskolą naudoti tik pagal Specialiosiose sąlygose numatytą tikslinę paskirtį. Operatoriaus reikalavimu per 3 darbo dienas pateikti dokumentus ir ataskaitą apie Paskolos panaudojimą. Paskolos gavėjui Paskolą naudojant (panaudojus) ne pagal tikslinę paskirtį Operatoriaus reikalavimu Paskolos gavėjas privalo prieš terminą grąžinti visą likusią Paskolą, sumokėti Palūkanas ir Administravimo mokestį už visą Paskolos sutartyje numatytą terminą ir kitas pagal šią Sutartį priskaičiuotas sumas;

9.1.31  Tais atvejais, kai Paskola iš dalies finansuojama AVIETĖS lėšomis, Paskolos gavėjas įsipareigoja į savo patalpas įsileisti Audito institucijų atstovus atlikti AVIETĖS auditą ir (arba) patikrinimą ir leisti jiems susipažinti su dokumentais, susijusiais su Paskola ir jos panaudojimu, įgyvendinti Audito institucijų pateiktas rekomendacijas;

9.1.4. Šios Sutarties 5 skirsnio sąlygomis ir tvarka grąžinti Paskolą, mokėti Palūkanas už naudojimąsi Paskola bei Administravimo mokestį už Operatoriaus teikiamas paslaugas, bei atlikti kitus mokėjimus šioje Sutartyje numatyta tvarka;

9.1.5. negrąžinus Paskolos ar jos dalies Paskolos grąžinimo grafike nustatytais terminais, mokėti baudas ir/ar delspinigius, bei kitus mokėjimus Operatoriui ir Kreditoriui (-ams) pagal šios Sutarties 5.3 punkto sąlygą;

9.1.6. iki Paskolos suteikimo pateikti Operatoriui visą informaciją apie visus galiojančius Paskolos gavėjo įsipareigojimus tretiesiems asmenims, gautas bei suteiktas garantijas, sudarytus laidavimo, prievolių įvykdymo užtikrinimo sandorius, taip pat visą kitą informaciją, kuri gali turėti esminės reikšmės Paraiškai, Siūlymui, Aukcionui, šios Sutarties sudarymui, vykdymui, galiojimui ir pasibaigimui;

9.1.7. be Operatoriaus išankstinio rašytinio leidimo negarantuoti, nelaiduoti trečiųjų asmenų naudai, neprisiimti trečiųjų asmenų skolos, nevykdyti trečiųjų asmenų prievolių, neužtikrinti savo turtu jokių trečiųjų asmenų prievolių vykdymo;

9.1.8. iš anksto įspėti Operatorių apie norimas gauti naujas paskolas ir neimti jų be rašytinioOperatoriaus sutikimo, iš anksto įspėti Operatorių apie norimas teikti garantijas ir laidavimus ir neteikti jų be rašytinio Operatoriaus sutikimo;

9.1.9. iškilus grėsmei, kad Paskola nebus laiku ir tinkamai grąžinta, sumažėjus Skolos ir įkeisto turto vertės santykiui ar įkeistam turtui tapus nelikvidžiu, pablogėjus Paskolos gavėjo, laiduotojo ar garanto finansinei – ūkinei būklei, ar Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį, Operatoriaus reikalavimu pateikti papildomą Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę arba grąžinti Paskolą ir visas su ja susijusias ir iš jos kylančias sumas per Operatoriaus nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, nelaukiant Paskolos grąžinimo pagal Paskolos grąžinimo grafiką termino pabaigos;

9.1.10. užtikrinti Operatoriui galimybę patikrinti Paskolos gavėjo veiklą, įkeistą turtą bei, Operatoriui pareikalavus, pateikti Paskolos panaudojimo įrodymus Operatoriui priimtina forma ir sąlygomis;

9.1.11. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo, raštu pranešti Operatoriui, jei:

 1. a) negali laiku ir tinkamai atlikti bet kokių mokėjimų pagal Sutartį bei tinkamai ir laiku vykdyti kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
 2. b) susidaro esminiai ūkiniai-finansiniai sunkumai, numatomi atsiskaitymų uždelsimai ar kitos komplikacijos;
 3. c) įkeistas turtas yra sugadintas ar sunaikintas ar kitokiu būdu sumažėjo jo vertė;
 4. d) priimamas sprendimas dėl Paskolos gavėjo reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, restruktūrizavimo, bankroto bylos Paskolos gavėjui iškėlimo ar neteisminės bankroto procedūros pradėjimo;
 5. e) pakeičiami Paskolos gavėjo steigimo dokumentai; pasikeičia Paskolos gavėjo valdymo organai, ar Paskolos gavėjo dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 proc. kapitalo dalių, sudėtis; miršta (pasibaigia) Paskolos gavėjo prievolių įvykdymą užtikrinęs asmuo;
 6. f) tretieji asmenys pareiškia Paskolos gavėjui ieškinius teisme ar arbitraže, kurių suma viršija pusę Paskolos gavėjo nuosavo kapitalo, ir/arba iškeliamos bylos, kuriose priimtas sprendimas gali turėti esminės neigiamos įtakos Kredito gavėjo prievolių pagal Sutartį vykdymui;
 7. g) įvyksta ir (arba) gresia įvykiai, turintys ar galintys turėti neigiamos įtakos Paskolos gavėjo prievolių pagal Sutartį vykdymui.

9.1.12. iš anksto informuoti Operatorių apie buveinės pakeitimą, ūkinės-finansinės būklės pablogėjimą, pajamų svyravimus, darbo sutarties nutraukimą, asmeninio turto padidėjimus ar sumažėjimus, numatomus atsiskaitymo uždelsimus ir apie visus kitus svarbesnius pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui;

9.1.13. savo lėšomis padengti Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sandorių sudarymo, registravimo, notaro, draudimo ir kitas Sutarties sudarymo išlaidas;

9.1.14. sudaryti sąlygas Operatoriaus atstovams be kliūčių patikrinti Paskolos gavėjo veiklą vietoje, patikrinti įkeistą ar numatytą įkeisti turtą, taip pat turtą, kurio įsigijimui suteikiamas Paskola, ir susipažinti su reikiama dokumentacija;

9.1.15. visu Sutarties galiojimo laikotarpiu teikti privalomai sudaromas Paskolos gavėjo finansines ataskaitas ir Paskolos gavėjo vadovo pasirašytus Operatoriaus nurodytus dokumentus, kurie Operatoriaus nuomone, yra reikalingi Paskolos gavėjo ūkinei-finansinei veiklai įvertinti arba yra susiję su Paskolos gavėjo prievolių pagal Sutartį vykdymu ar Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Metinės finansinės ataskaitos turi būti pateikiamos ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesiu nuo finansinių metų pabaigos, kiti dokumentai – ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo gavimo dienos. Paskolos gavėjas, esant Operatoriaus pageidavimui, taip pat įsipareigoja per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigos pateikti vadovo pasirašytą tokio ketvirčio savo balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą;

9.1.16. visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, esant Operatoriaus prašymui, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo pareiškimo, pateikti ne senesnį kaip 90 (devyniasdešimt) dienų turto, kurio įkeitimu ar hipoteka užtikrinti Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį įvykdymas, vertinimą;

9.1.17. visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, esant Operatoriaus prašymui, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prašymo pareiškimo, pateikti visus bankuose naudojamų sąskaitų išrašus už Operatoriaus nurodytą laikotarpį.

9.1.18. visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, esant Operatoriaus prašymui, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prašymo pareiškimo, pateikti kitą Operatoriaus nurodytą informaciją apie Paskolos gavėją.

9.1.19. nedelsiant ištaisyti Operatoriaus nurodytus neatitikimus, atsiradusius įgyvendinant Paskolos sutartį, ir informuoti Operatorių apie neatitikimų ištaisymą.

 1. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Toliau šiame punkte nurodyti juridiniai faktai laikomi esminiais šios Sutarties pažeidimais ir šios Sutarties nutraukimo pagrindais:

10.1.1. Mokėjimo prievolės pažeidimas: Paskolos gavėjas šioje Sutartyje nustatyta tvarka nesumoka bet kokios pagal šią Sutartį mokėtinos sumos arba jos dalies šioje Sutartyje nustatytu terminu ir neištaiso pažeidimo per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų;

10.1.2. Įsipareigojimų pagal Sutartį pažeidimas: Paskolos gavėjas pažeidžia bent vieną iš Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1. punkte numatytų įsipareigojimų ir tokio pažeidimo neištaiso per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Operatoriaus raštiško pranešimo apie pažeidimą pateikimo;

10.1.3. Įkeisto turto vertės ir skolos santykio nesilaikymas: Paskolos gavėjas nustatyta tvarka neįvykdo Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.2 punkte numatytų įsipareigojimų, susijusių su Įkeisto turto ir skolos santykiu;

10.1.4. Paskolos gavėjo patvirtinimų ir garantijų neteisingumas: paaiškėja, kad bet kuris iš Sutarties Bendrųjų sąlygų 8 straipsnyje numatytų Paskolos gavėjo patvirtinimų bei garantijų yra neteisingas ar klaidinantis ir Operatoriaus pagrįsta nuomone tai turės esminės neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui;

10.1.5. nemokumas: Paskolos gavėjas tampa nemokus arba pagal taikytinus teisės aktus paskelbia apie savo nemokumą;

10.1.6. neteisėtumas: jei (i) dėl teisės aktų pakeitimų ar kitų priežasčių šios Sutarties, Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių ar kitų Specialiosiose sąlygose nurodytų sandorių vykdymas iš Paskolos gavėjo ar Susijusių asmenų pusės tampa neteisėtas, arba (ii) bet kuri šios Sutarties Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ar kitų Specialiosiose Sąlygose nurodytų sandorių nuostata tampa neteisėta ar neįvykdoma.

10.2. Įvykus ar paaiškėjus bent vienam iš Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nurodytų Nutraukimo pagrindų, Operatorius, veikdamas Kreditoriaus (-ių) vardu, turi teisę nutraukti šią Sutartį, raštu įspėdamas apie Sutarties nutraukimą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos, ir pareikalauti, kad Paskolos gavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo  dienos sumokėtų visą negrąžintą Paskolos sumą, mokėtinas Palūkanas, mokėtiną Administravimo mokestį ir visas kitas pagal šią Sutartį mokėtinas sumas.

10.3. Sutarties nutraukimas prieš terminą nenutraukia palūkanų, Administravimo mokesčio ir netesybų skaičiavimo, kuriuos  Paskolos gavėjas privalo mokėti iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos.

10.4. Sutarties nutraukimas prieš terminą yra juridinis faktas ir pagrindas, remiantis kuriuo Operatoriui priėmus atitinkamą sprendimą, įvyksta Kreditoriaus (-ų) Reikalavimo teisių perleidimas Operatoriui Specialiosiose sąlygose numatyta tvarka. Paskolos gavėjas sutinka su tokiu Reikalavimo teisių perėjimu, supranta, kad pranešimas apie Sutarties nutraukimą tuo pačiu reiškia Reikalavimo teisių perėjimą Operatoriui ir atsisako nuo bet kokių pretenzijų dėl tokio Reikalavimo teisių perėjimo.

10.5. Paskolos gavėjas ir Kreditorius sutinka, kad įvykus Reikalavimo teisės perėmimui, Operatorius turės teisę perleisti jį tretiesiems asmenims.

10.6. Šalys susitaria, kad Sutarties 10.4 p. numatytas reikalavimo teisės perėjimas yra alternatyvus sprendimas siekiant palengvinti skolos išieškojimo procedūras ir taikomas Operatoriaus nuožiūra, jei Operatoriui perėmus Reikalavimo teisę būtų operatyviau, ekonomiškiau bei patogiau atliekamos išieškojimo procedūros nei Operatoriui veikiant kaip Kreditorių atstovui, kaip tai numatyta Sutelktinio finansavimo įstatymo 6 str., ir/ar paaiškėja, kad dėl teisinio reglamentavimo Operatorius neturės galimybės visa apimtimi įgyvendinti Kreditorių teisių bei užtikrinti jų teisėtų interesų veikdamas kaip jų atstovas.

 1. PRANEŠIMAI

11.1. Visi pranešimai ir kitoks susirašinėjimas vykdant Sutartį įteikiami asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku, galinėmis ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu, faksu) arba kitu šalių suderintu būdu. Operatorius taip pat turi teisę pateikti Paskolos gavėjui ir/ar Kreditoriui minėtus pranešimus ar kitokį susirašinėjimą Portalo Vartotojo savitarnos sistemoje. Tokiu atveju laikoma, kad Vartotojas gavo pranešimą po 24 val. nuo jo išsiuntimo. Prioritetiniu laikomas pranešimų ir kitokio susirašinėjimo vykdant Sutartį įteikimas Paskolos gavėjui ir/ar Kreditoriui minėtus pranešimus ar kitokį susirašinėjimą pateikiant Portalo Vartotojo savitarnos sistemoje.

11.2. Jeigu keičiasi šalių adresai, bankų sąskaitos ir (arba) kiti rekvizitai, tai šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus, arba Portalo Vartotojo savitarnos sistemoje. 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 3 straipsnį ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos.

12.2. Sutarties sąlygos ir vykdant sutartį gauta informacija yra konfidenciali ir viešai neskelbiama be Operatoriaus sutikimo, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus.

12.3. Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti sudaromi atskiru šalių susitarimu elektroniniu būdu, naudojantis Portalo vartotojo sistema, ar kitu šalių sutartu būdu.

12.4. Visi šios Sutarties papildymai, pakeitimai ar priedai turi tokią pačią teisinę galią ir yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

12.5. Jei kuri nors Sutarties nuostata įstatymų nustatyta tvarka pripažįstama prieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams, ar kitiems teisės aktams, tai neturi įtakos likusių Sutarties sąlygų galiojimui. Tokiu atveju Sutarties šalys gera valia, derybų būdu turi susitarti dėl pripažintos negaliojančia Sutarties nuostatos pakeitimo kita nuostata.

12.6. Valdžios institucijoms, įskaitant Lietuvos banką, priėmus ar pakeitus teisės aktus, privalomus vykdyti sutelktinio finansavimo platformoms, Operatorius turi teisę vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas, ir jie tampa privalomi Sutarties šalims nuo pranešimo Portalo Vartotojo savitarnos sistemoje dienos. Paskolos gavėjas, nesutinkantis su pakeitimu, turi teisę per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti Paskolą ir pilnai atsiskaityti su Kreditoriumi bei Operatoriumi be jokių papildomų sankcijų.

12.7. Ginčai, kylantys vykdant šią Sutartį, sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus, ginčas sprendžiamas kompetentingame teisme Vilniaus mieste.

12.8. Ši Sutartis sudaryta yra lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimams tarp teksto lietuvių ir anglų kalba, tekstas lietuvių kalba turės pirmenybę.

 

_________________________________________________________________

(Paskolos gavėjo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, antspaudas)

 

 

Agreement of Use of the Portal

The present Agreement of Use of the portal www.finbeeverslui.lt (hereinafter referred to as the Agreement of Use) has been concluded between:

and

By visiting the Portal www.finbeeverslui.lt and/or using the information and/or services contained therein, you (the User) acknowledge and confirm that you have carefully read and understood the present Agreement of Use, and that you understand it and agree to be bound by it. You also acknowledge that this Agreement of Use is in accordance with your true will, and you have entered into it while not under the influence of alcohol or other psychotropic substances, and that you have had the opportunity to use and have used the consultations of independent legal and/or financial advisers while assessing this Agreement of Use. If you do not agree with this Agreement of Use, you may not use the Portal and the Operator’s Services.

This Agreement of Use governs the terms of use of the Portal, the legal relationship between the Portal Users and the Operator, as well as that between the Users.

The entire Portal, the website of the Portal and the intellectual property rights to their content belong to the Operator. The User has no right to save, copy, modify, transfer, transmit or disclose the contents of the Portal pages.

In the Portal, the Operator helps the Users to borrow from each other. The Portal acts as an intermediary between individuals who want to borrow and those who want to lend. The Portal is not a party to the Loan Agreement concluded between the Borrower and the Creditor.

User details are provided by the Users, therefore, as the company administering the website, the Operator is not responsible for the accuracy of this information, for its compliance with the reality, or for any loss, damage or other detriment that has occurred or is likely to occur due to decisions taken based on the information provided in this Portal.

The Operator does not provide the Users with a guarantee that the Loan provided will be refunded in accordance with the terms and procedure specified in the Loan Agreement. The Operator seeks to reasonably assess the credit risks and continuously develops the applicable Risk Model for the selection of Applications, but does not guarantee the quality of the Risk Model and assumes no liability for any losses incurred by the Users in the event that the Loan or any part thereof is not repaid. When providing the Loans, the Users take credit risk freely at their own discretion. Losses incurred by the Users are reimbursed by the means of Guarantees of performance of Obligations specified in the Loan Agreements (penalties for delayed payment, interests, suretyships, guarantees, mortgages, hypothecs and any other legitimate collaterals).

The titles of the sections and articles do not affect the application of the terms of the present Agreement of Use.

 1. DEFINITIONS
  • Administration Fee shall mean a monthly administration fee specified in the Special Conditions of the Loan Agreement, and it is paid by the Borrower to the Operator for the administration the Portal in accordance with this Agreement of Use and for the administration of the Loan Agreement until full performance of obligations under the Loan Agreement.
  • Auction Procedureshall mean a method of conclusion of the Loan Agreement between the Portal Users, where the Loan Agreement is concluded between the applying Borrower (where the Operator has approved the Application and has initiated a specific auction) and the Creditor(s) who were quickest in submitting the best Offer under the terms of the Auction, if the Borrower accepts it.
  • Acceptance shall mean the Borrower’s agreement with the Offer by the Creditor(s) to conclude a Loan Agreement, where the agreement is concluded under the Auction Procedure, or the agreement by the Creditor(s) with the Borrower’s Offer to conclude the Loan Agreement, where the agreement is concluded under the Alternative Procedure.
  • Alternative Procedure shall mean a method of conclusion of the Loan Agreement, where the Loan Agreement is concluded between the applying Borrower (where the Operator has approved the Application and has initiated a specific Offer for the conclusion of the Loan Agreement) and the Creditor(s) who were quickest in submitting the Acceptance under the terms of the Alternative Procedure.
  • General Conditions shall mean the General Conditions of the present Loan Agreement as amended and supplemented.
  • Deposit Account shall mean the partner’s deposit account No LT857290000000141859, opened with bank AB “Citadele”.
  • Financing Section shall mean a section of the Portal where Auctions and lending under the Alternative Procedure takes place and where information is published on Auctions approved/ conducted by the Operator, lending under the Alternative Procedure and the concluded Loan Agreements.
  • Agreement of Useshall mean the present document that specifies the Portal operation conditions to be met by anyone wishing to use the Portal https://finbeeverslui.lt/ and the Operator’s services. The Agreement of Use governs the terms of use of the Portal and the legal relationship resulting from the use of the Portal by the Users as well as occurring between the Users and the Operator.
  • Operatorshall mean UAB “Finansų bitė verslui”, legal entity code 304175555, registered address: Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, Lithuania.
  • Interestshall mean the annual interest rate that the Borrower undertakes to pay to the Creditor for the Loan received, but yet to be repaid. The Borrower shall specify such interest rate in the Application before the Auction.
  • Increased Interest shall mean the annual interest rate that the Borrower undertakes to pay to the Creditor for the Loan received, but yet to be repaid, if the Borrower infringes the Interest payment deadline; this is not considered to be a default, but reflects the increased risk borne by the Borrower. The rate of Increased Interest is equal to the interest rate on the Loan and is calculated from the total amount of the late payment (including the repayment of overdue loan instalments and overdue interest).
  • Partner shall mean UAB “Finansų bitė”, legal entity code 304051511, registered address: Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, Lithuania.
  • Portal shall mean the system maintained and administered by the Operator, located at the website address finbeeverslui.lt, through which the Borrower and the Creditors after proper completion of their Applications and receiving the approval from the Operator may borrow or loan money by the means of participation in the Auction or under the Alternative procedure, which results in the legal relationship of the Loan. The Operator acts as the administrator of the Portal and/or the mediator between the Users.
  • Applicationshall mean the Borrower’s invitation submitted via the Portal to submit an Offer for the conclusion of the Loan Agreement, which is prepared according to the form filled-in by the Borrower via the Portal according to the written documents and the User’s personal details, and which is approved electronically by the Borrower and the Operator;
  • Loan Agreement or Agreement shall mean an agreement concluded between the Borrower and the Creditor(s) via the Portal, based on which the Creditor(s) provide to the Borrower the Loan amount according to the contractual conditions, and the Borrower undertakes to repay the Loan received and pay Interest as well as any other associated payments (Services fees, etc.). The Users are aware that any amendments and annexes to the Agreement agreed between all the Users shall become an integral part of the Agreement and shall be binding to the Parties to the Agreement.
  • Borrowershall mean a profit-making natural or private legal entity registered in the Republic of Lithuania, who has properly signed and submitted the Application via the Portal or has initiated the borrowing under the Alternative Procedure, and it is approved by the Operator.
  • Loan or Loan Amountshall mean the amount of money lent by the Creditor(s) via the Portal to the Borrower in compliance with the application completed by the Borrower, which the Borrower undertakes to repay to the Creditor(s).
  • Service Feesshall mean the fees charged to the Users as specified on the Portal, including, but not limited to, the fees of conclusion of the Agreement of Use and the Administration Fees.
  • Right of Claimshall mean the Creditor‘s right of claim against the Borrower according to the Loan Agreement, the amount of which is specified in the Special Conditions with all rights attached thereto or arising from it (including, but not limited to, ancillary and independent guarantees).
  • Reservation Fee shall mean the fee intended to guarantee the repayment of the Loan by the Borrower, which is paid by the Borrower between the submission of the Offer by the Creditor(s) accepted by the Borrower or the submission of the Acceptance (when borrowing under the Alternative Procedure) and the payment of the Loan Amount. The Reservation Fee applies only to Loans with Guarantees of Performance of Obligations. The Reservation Fee must be paid is the guarantees are not provided for more than 10 (ten) days from the date of the Acceptance, unless otherwise agreed between the Parties.
  • Risk Modelshall mean the credit risk assessment model used and developed by the Operator, including the statistical data, data processing algorithms and other tools used by the Operator in order to reasonably assess the credit risk, based on which the Operator selects the Applications and submits them to the Auction. The Risk Model is a non-public system, the operation of which is a commercial secret.
  • Offer shall mean either the Loan Agreement conclusion conditions provided by the Creditor and applicable to the Borrower, where the agreement is concluded according to the Auction Procedure, or the conditions for the required financing provided by the Borrower in order to conclude the Loan Agreement according to the Alternative Procedure.
  • Debt Administration Fee shall mean the fee specified in the Special Conditions and payable to the Operator by the Borrower as reimbursement for the Operator’s actions in urging the Borrower to comply with its obligations under the Loan Agreement, if the Borrower fails to make timely repayments of the Loan Amount and/or other fees related to the Loan Amount.
  • Creditorshall mean the User who is of at least 18 years of age and is a citizen or permanent resident of a state of the European Economic Area, or who is a legal entity established in the state of the European Economic Area, which has properly registered with the Portal and has provided the Loan Offer or the Acceptance via the Portal.
  • Special Conditions shall mean an integral part of the Loan Agreement as well as all the terms and conditions specified in the Application, the Offer and the Acceptance, where the Loan Agreement is concluded under the Auction Procedure, or the Offer and the Acceptance, where the Loan Agreement is concluded under the Alternative Procedure.
  • Fee on Conclusion of the Agreement shall mean the fee payable to the Operator on conclusion of the present Agreement specified in the Special Conditions.
  • User shall mean a natural or legal person registered with the Portal who meets the requirements set to the Creditor and the Borrower, provided that such person has concluded the Agreement of Use, has registered with the Portal according to the conditions of such agreement and has been duly approved by the Operator.
  • User Self-Service Systemshall mean the User’s personal account protected by a unique password, which allows the User to perform different actions on the Portal, i.e. to submit the Applications, the Offers and the Acceptances, to lend money, to conclude the Loan Agreements, to view the User’s history, to receive messages from the Operator and to manage the personal account in other ways.
 1. USER’S OBLIGATIONS
  • The User hereby undertakes:
   • not to commit illegal activities on the Portal (including, but not limited to, money laundering, legalisation of illegally acquired funds, etc.), and to communicate with the Operator and other Users in accordance with universally accepted moral principles;
   • to provide only correct information while registering with the Portal, when lending/ borrowing as well as when communicating with other Users of the Portal;
   • to keep the login details of the User’s Self-Service System secret and not to disclose such details to third parties in any way. The User shall be liable for any loss or damage caused by the fact that the User’s login details of the User Self-Service System have become known to a third party and, as a result, legal relationship have been established. The User hereby confirms that all the transactions concluded through the User Self-Service System express the true User’s will and will be binding on the User under any circumstances (including, but not limited to the cases where third parties, after receipt of the required details, have unlawfully entered into transactions on behalf of the User, i.e. have lent and/or borrowed money, if the User has willingly disclosed the login data to a third person or treated such data carelessly and did not observe the generally accepted and applicable security requirements (e.g. used a computer without an updated antivirus software, etc.) while using the Internet;
   • to inform the Operator on the changes of information previously provided;
   • to inform the Operator in case of unauthorised access to the information and tools referred to in point 2.1.3. The User shall be liable for damages and losses arising from the access to information and tools specified in clause 2.1.3 by unauthorised persons, and the User understands that the unauthorised persons, having used such information, may enter into legally binding obligations on the User’s behalf to be performed by the User;
   • to change the login details to the Portal if there is a threat that such details became known to the third parties;
   • not to collect any information, e-mail addresses or other personal details on the Users of the Portal, except as far as the Loan Agreement is concerned;
   • not to contact and not to attempt to contact the Users outside the Portal fir the purpose of borrowing/ lending the money;
   • not to advertise and promote other businesses, products or services without written permission of the Operator;
   • not to transfer or enter data that may contain software viruses or any other codes, files or software intended to interfere with, restrict or damage the functions of the Portal or its hardware, software or communications equipment;
   • not to include in the Portal link(s) to other website(s) without written permission of the Operator;
   • not to violate the requirements applicable to the Deposit Account of the Operator;
   • to observe the procedure for prevention of money laundering and terrorist financing, as well as other legitimate requirements established by the Operator and published on the Portal;
  • The Operator shall be entitled to restrict the User’s right in using the Portal, including the complete removal of the User from the Portal, and to take other actions that the Operator deems necessary, including, but not limited to, the suspension or non-performance of the Operator’s rights and duties, if such Operator’s operation or failure to act is necessary to ensure the unconditional functioning of the Portal and/or the rights and obligations of other Users.
  • In all cases the Operator shall be entitled to suspend the User’s registration with the Portal and/or to remove the User from the Portal if:
   • the User does not fulfil its duties and/or obligations, has provided or provides incorrect, false, misleading and/or incomplete information;
   • the User’s behaviour with other Users does not comply with the universally accepted moral principles;
   • there is reason to suspect that the User’s activity is incompatible with the requirements of the legislation.
  • In all cases where the Operator has reason to believe that the User is providing incorrect information on itself and/or the User is illegally using personal data of others, the Operator shall be entitled to report this to the responsible law enforcement authorities.

 

 1. USE OF THE PORTAL AND LENDING
  • Anyone wishing to use the Portal services must register. The registration is free. A registered person becomes a User of the Portal and has the right to freely lend and borrow as well as submit Offers, Applications and Acceptances. During the initial registration, the Operator creates for the User a User name and password, which must be changed immediately by the User at first login on the Portal.
  • The services provided by the Portal may only be used by the registered Users who have confirmed that they agree to this Agreement of Use.
  • Each time the User wants to perform actions on Portal, it must log in by entering a unique login name and password.
  • After the User electronically confirms that it accepts the terms of this Agreement of Use, such agreement is deemed to have been concluded. The Parties hereby agree that the actions performed by the User when registering with the Portal and by expressing its consent to the conditions of this Agreement of Use and the Special Conditions of the Loan Agreement (the Offer, the Application, the Acceptance) and the General Conditions, as well as personal details specified by the User during the registration with the Portal (which are approved by the Creditor by clicking on the button “I agree” or by checking the box, the User number, the extract of the SMS, the User’s transfer to the Deposit Account of the Operator by indicating a special code, e-mails from the User or the Portal, the sound recording of the telephone conversation, or the statement of the Portal on the actions by the User in the User’s Self-Service System) are deemed to be the signature of the User, and such signature shall have legal force established in part 1 of article 8 of the Law on E-signatures. Similarly, the Application, the Offer and the Acceptance, which form basis for the Loan Agreement for the Loan Amount to be transferred to the Borrowers by the Creditor(s), equals to a written document approved with the User’s signatures on each page.
  • When the User registers with the Portal, the Operator sends to the User all the relevant messages via e-mail. The User hereby accepts that the notice is deemed to be duly served within 24 hours after sending. The User undertakes to check the email address specified to the Operator every day and assumes all risks associated with failure to receive e-mails sent by the Operator on time (where there is no fault by the Operator) and failure by the User to see and/or read such e-mails for any other reason.
 1. USER IDENTIFICATION AND ESTABLISHMENT OF IDENTITY
  • A User who wants to obtain a Loan and/or to provide a Loan must first be identified.
  • The Partner shall identify the Users who are natural persons.
  • A User who is a legal entity shall first be identified upon receipt of a statement of the bank account and by concluding an agreement during the telephone conversation and, if necessary, by physical signing. During the course of identification, the User who is a legal entity shall have to, among other things, to complete a questionnaire.
  • A User who confirms its identity shall be entitled to receive and/or provide a Loan and/or perform other authorised operations on the Portal.
  • The Operator shall be entitled to identify the User in other ways as well.
  • The Operator shall not be responsible in case persons who seek to use the Portal provide false information and data, operate illegally and use the identifying data of other person. The legal risk associated with such unlawful acts lies with the Users.
 1. LOAN CONDITIONS AND THE APPLICATION
  • Loan Agreements on the Portal shall be concluded under the Auction Procedure of the Alternative Procedure.
  • The Auction Procedure: The User, who wishes to receive a Loan and conclude the Loan Agreement, shall submit the Application, after which the Auction is announced, if the Operator approves the Application. During such Auction, the Creditor submits an Offer approved by the Operator. After the Borrower accepts the instantaneous best Offer(s) which was submitted soonest (the Acceptance) and after the Users agree with the General Conditions, the Loan Agreement is concluded. The principal conditions are the following: the Loan Amount, the Interest, Loan repayment deadlines, the Repayment Schedule, and the Guarantees of Performance of Obligations under the Loan Agreement.
  • Alternative Procedure: The User, who wishes to receive a Loan and conclude the Loan Agreement, shall submit the Application and the Offer approved by the Operator. The Loan Agreement is concluded with the Creditor(s) who have accepted the Offer(s) soonest, after the Users agree with the General Conditions. The principal conditions are the following: the Loan Amount, the Interest, the Deadline, the Repayment Schedule, and the Guarantees of Performance of Obligations under the Loan Agreement.
  • The User, who wishes to submit the Offer, must specify the desired Loan Amount, the Interest, the purpose of the Loan and the term for which the Loan is required, as well as the User must choose the repayment schedule, indicate the proposed guarantees for repayment of the Loan, and provide all information necessary for the Operator to properly assess the User’s credit risk.
  • The following requirements shall be applicable for the Loan Amount:
   • The amounts of the Loan via the Portal are granted and received in the currency specified in the Application. The Operator shall be entitled to decide on a currency of the Loan Amount other than that specified in the Application;
   • The Operator has the right to recommend to the Consumer the reduction of the amount of the Loan and/or to offer the Guarantees of Performance of the Loan Agreement, or the Operator may refuse the approval of the Application/ the Offer and to prevent further steps to conclude the Loan Agreement. If the User does not reduce the amount of the specified Loan Amount and/or does not propose the Guarantees of Performance of the Loan Agreement, the Operator also has the right not to approve the Application or the Offer and to prevent further steps to conclude the Loan Agreement;
  • The following requirements shall be applicable for the Interest:
   • When submitting the Application offers under the Auction Procedure, the Creditor(s) shall lend to such Interest as specified by the Operator within the set limits;
   • In case the Borrower fails to meet the Loan repayment deadline, for each day of delay the Borrower shall have to pay the Increased Interest. The Increased Interest shall be paid until the day of elimination of the breach of the Agreement. The Borrower undertakes to pay the Interest, the Increased Interest and the Administration Fee until full performance of all the obligations under the Loan Agreement;
  • The User shall be entitled to specify a desired term of repayment of the Loan, which may not be shorter and/or longer than the minimum and the maximum term for repayment of the Loan approved by the Operator during the completion of the Application.
  • A unique document shall be generated for the User, in which, according to the Loan Amount, the Interest and the Deadline specified by the User, the Preliminary Loan Repayment Schedule shall be drawn up with all charges to be paid by the User and other relevant information.
  • A User, who wants to generate the Application according to the preliminary information, must complete the form via the Portal as well as submit the following:
   • Financial statements certified by the signatures of the Manager and the Accountant of the User for the period selected by the Operator, i.e. for the previous financial year, for the last 12 months, etc.;
   • Bank account extracts for the last 12 months or different period with the consent of the Operator;
   • Consent as to the General Conditions expressed under the procedure established;
   • Consent as to the processing of personal data of the User, its managers, members of other bodies and participants expressed under the procedure established;
   • Contact details of the User (first name, last name or name, address, contact details, etc.);
   • Details on the assets intended to be pledged;
   • Details on the persons providing recommendations on the provision of the loan;
  • If specifically requested by the Operator, the User, who wants to generate the Application according to the preliminary information, must submit the following via the Portal:
   • Details on available assets;
   • Details on the User’ shareholders and their shareholdings;
   • Other details requested by the Operator.
  • Upon receipt of the Application and/or the Offer, the Operator shall assess it and shall be entitled to act as follows:
   • To approve the Application and/or the Offer and transfer it to the Financing Section;
   • To contact the Borrower with the contact details specified and request for the information missing, in case the information provided by the User is inaccurate and/or where additional information is required from the Borrower;
   • At the Operator’s discretion, to decide not to approve the Application and/or the Offer and not to transfer it to the Financing Section, in case the Borrower provides false, incorrect and/or incomplete information in the Application and/or Offer, or, according to the data submitted, the Borrower does not meet the criteria for the reputation and creditworthiness of the Project Owners as approved by the Operator and/or other grounds for that exist;
   • At the Operator’s initiative, to generate a new Application and/or Offer (informing the User of this separately), in case the Operator decides that, according to the information provided by the Borrower, the Loan Amount and/or the Interest and/or the Deadline and/or the Guarantees of Performance of the Loan and/or the Repayment Schedule must be amended. The User shall be entitled to refuse approving the new Application and/or the Offer. In this case, the Operator shall be entitled to decide not to approve the old Application and/or the Offer and not to transfer it to the Financing Section.
  • After the Operator approved the Application, it is transferred to the Financing Section for a period of no more than 2 days.
  • After the Operator approves the Borrower’s Offer, the Offer is transferred to the Financing Section for a period of no more than 2 days.
  • If the Application is covered by one hundred percent and faster than within the term for which the Application was transferred to the Financing Section, the Borrower has the right to accept the Offers by the Creditor(s) without waiting for the End of the Auction.
  • The Loan Agreement shall be deemed to be concluded only if the Offer is cover by one hundred percent.
  • If the Application is not covered by one hundred percent within 2 days, the Auction shall be deemed to have failed and shall not create a legal relationship between the Borrower, the Creditor(s) and the Operator.
  • If the Borrower’s Offer is not covered by one hundred percent within 2 days, it shall be deemed that the Loan Agreement has not been concluded and the ending of this procedure has not created a legal relationship between the Borrower, the Creditor(s) and the Operator.
  • The Application, Offers and Acceptances by the Creditors and the Borrower shall be irrevocable and unaltered.
  • The Operator shall not be liable and/or in default with regard to its obligations in case of failure of the Auction and/or the Borrower’s Offer is not covered by one hundred percent.
  • After submitting the Application to the Financing Section, the Operator shall be entitled to disclose information on the Borrower, e.g. the registration address, the business address, the areas of activity, the financial statements, the number of employees, the data on the Guarantees on Repayment of the Loan and other information reasonably required by the Borrowers to evaluate the Application in accordance with its conditions as well as to provide their Offers and/or Acceptances.
  • The Creditor(s) shall have the opportunity to ask the Borrower(s) questions that shall visible to all Users along with the replies. The Borrower may also disclose its personal/ company code and full name in the Portal.
  • At the time of submission of the Offers and/or Acceptances by the Creditor(s), each User shall have the opportunity to view the submitted Offers and/or Acceptances in real time.
  • During the Auction, the Creditors may submit Offers by establishing the amount of the offered Loan Amount and/or the Interest, but may not offer a different Loan Deadline than that specified by the Borrower in the Application. The part of the Loan proposed by the Creditor(s) must be at least EUR 5, and the total amount offered must equally divide by 20 (twenty) in order to obtain a healthy number. The portion of the Loan Amount proposed by the Creditor(s) may not exceed the Loan Amount set by the Borrower in a particular Auction. The Auction will be won by the Creditor(s) who, by the end of the set deadline or before the Borrower’s acceptance, will be quickest in submitting their Offer at a lower Interest than other Creditors, if the Borrower is offered the total Loan Amount requested.
  • Where the Loan Amount is provided under the Alternative Procedure, the Creditors may submit Acceptances by establishing the amount of the offered Loan Amount, but may not offer a different Loan Deadline and/or Interest than that specified by the Borrower in the Offer. The principal portion of the Loan Amount accepted by the Creditor(s) must be at least EUR 5. The portion of the Loan Amount proposed by the Creditor(s) may not exceed the Loan Amount set by the Borrower in a particular Offer. The Loan Agreement shall be deemed to have been concluded between the Borrower and the Creditor(s) who were quickest in submitting the best Offer, if the Borrower is offered the total Loan Amount requested.
  • At the end of the Auction term, the Borrower shall have 48 (forty-eight) hours to accept the Offers by the Creditor(s). If during this period the Borrower does not accept the Offers by the Creditor(s), it shall be deemed that the Offers by the Creditor(s) have been rejected and the Auction has not taken place.
  • The Creditor can not offer to lend more than it has available funds in the Partner’s Deposit Account. If during the Auction, the Creditor approves a specific amount of money to be lent to the Borrower, the corresponding amount of funds deposited in the Partner’s Deposit Account is reserved for this particular Loan.
  • After submission of the Offer at the Auction, the Creditor electronically confirms it by clicking on the “I Accept” button. These actions are considered as an official offer to conclude the Loan Agreement. The Offer is irrevocable and unchangeable. The Offer is valid until it is rejected or approved by the Borrower in accordance with these Conditions or until the Auction is won by another Creditor who has offered better conditions of the Loan.
  • After submission of the Acceptance under the Alternative Procedure, the Creditor electronically approves it by clicking on the “I Accept” button. These actions are considered as official consent for the conclusion of the Loan Agreement (Acceptance). The Acceptance shall be irrevocable and unchangeable.
  • After signing the Offer and/or Acceptance, the Creditor cannot submit a new Offer and/or Acceptance from the reserved amount and/or transfer this amount to another account belonging to the Creditor, except when the Operator cancels the reservation.
  • The Operator cancels the reservation of the Creditor’s funds when (i) the Auction fails to take place; (ii) the Borrower does not accept the Offers; (iii) other Creditors submit better Offers; (iv) the Borrower does not take the necessary steps to pay the Loan Amount on time; (v) the Borrower’s Offer is not covered by one hundred percent within the term established; or (vi) in other cases described in the present Conditions. In such case, the User may freely dispose of the funds previously reserved in the Deposit Account.
  • As a manager of the Auction and/or the Financing Section, the Operator is entitled, without a prior notice, to limit the Borrower’s Application and/or the Offer and/or the Creditor’s Acceptance and/or the Offer.

 

 

 1. CONCLUSION OF THE LOAN AGREEMENT
  • The Creditor wishing to submit the Offers and the Acceptances must be identified beforehand and have the necessary/ sufficient amount of funds in the Deposit Account.
  • The Loan Agreement is concluded under the Auction Procedure or the Alternative Procedure. The Loan Agreement is deemed to be concluded under the Auction Procedure when the Borrower accepts the Offer(s) by the Creditor(s). The Loan Agreement is deemed to be concluded under the Alternative Procedure when the Creditor(s) accept the Borrower’s Offer, if the entire Offer is covered at one hundred percent.
  • The Operator shall record and register in chronological order all the Offers and/or Acceptances submitted by Creditors under the Auction Procedure and the Alternative Procedure. This procedure is set according to the timer of the Portal.
  • Under the Auction Procedure, the winners are the Creditors who, by the due date established or until the Acceptance by the Borrower, will be quickest in submitting their Offer at a lower interest than other Creditors, if the Borrower is offered the full Loan Amount. Under the Alternative Procedure, the winners are the Creditors who, by the due date established or until the moment the Borrower’s Offer is covered by one hundred percent, will be quicker than other Creditors in submitting their Offer and/or Acceptance, if the Borrower is offered the full Loan Amount.
  • The Creditor shall not be allowed to cancel the Offer and/or Acceptance after the moment of signing.
  • The Auction or the Financing under the Alternative Procedure is deemed to have failed if not enough Offers and/or Acceptances is submitted to cover the entire Loan Amount requested by the Borrower within the established term.
  • Upon the end of the Auction and after the Borrower accepts the Offers by the Creditor(s) and/or if the financing took place under the Alternative Procedure, the Users are informed on the Auction results, and the winning Users and the Offers on which the Loan Agreements will be concluded are specified.
  • Upon the end of the Auction and after the Borrower accepts the Offers by the Creditor(s) and/or if the financing took place under the Alternative Procedure, the Operator shall: (i) assign a unique identification number to the Loan Agreement and send it to the Borrower’s email address registered at the Operator’s database; (ii) prepare a written Loan Agreement and send it to the Borrower’s Manager via a courier to sign; (iii) upon receipt of the signed Agreement (provided that all evidence regarding the validity and truthfulness of the guarantees is submitted, if such guarantees are provided for in the Loan Agreement), the Operator shall assign the funds of the Creditor(s) reserved in the Deposit Account to the Borrower and, no later than the next business day after the signing of the Loan Agreement by the Borrower, the Operator shall transfer the funds to the Borrower’s bank account.
  • The Creditor hereby confirms that, in the performance of the Loan Agreement concluded in accordance with the present Conditions, the Operator shall be entitled to assign the Borrower’s funds in the Deposit Account, the amount of which corresponds to the amount stated in the Offer, to the Borrower’s funds in the Deposit Account.

 

 1. PAYMENTS ACCORDING TO THE LOAN AGREEMENT
  • The Borrower must repay the Loan Amount and pay the Interest and other fees according to the approved schedule of the Loan Agreement.
  • The Interest shall be calculated from the day of transfer of the Loan Amount to the Borrower’s bank account (inclusive).
  • The amount payable by the Borrower consists of: the Increased Interest and the Fee on Conclusion of the Agreement payable to the Operator, the Administration Fee, the Reservation Fee, the fees on verification of individuals and/or their property data, the penalties on the breach of the Loan Agreement, the debt management fee and other payments publicly posted on the Portal.
  • The Borrower shall pay the Fee on Conclusion of the Agreement and the fees on verification of individuals and/or their property data (which are also specified on the Portal) on the same day that the Operator transfers the Loan Amount to the Borrower’s bank account. The Operator shall debit this amount from Borrower’s funds in the Deposit Account.
  • The Borrower shall pay the Reservation Fee (due when the property is pledged for the Loan) to the Operator’s account before acceptance of the Offer.
  • The Borrower shall repay the Loan Amount and pay the Interest in accordance with the Loan Repayment Schedule specified in the Special Conditions, in accordance with the instructions given by the Operator in the payment notification. If the information specified in the payment notification differs from the Loan Repayment Schedule, which is located at the User’s personal account, the User shall have to make payments in accordance with the Loan Repayment Schedule. At the same time, the Borrower shall pay the Interest, the Administrative Fee and other payments.
  • Any current payments shall be carried out by the Borrower to the Deposit Account, from which the Operator distributes funds to the Creditor(s) and the Operator. The Borrower hereby permits (instructs) the Operator to distribute funds present in the Deposit Account. This instruction is a prerequisite for this Agreement of Use and the Loan Agreement, without which the Operator would not have entered into this Agreement and would not have mediated in the conclusion of the Loan Agreement, and it is necessary for the Operator to ensure that the User duly fulfils its obligations. If the User cancels this instruction, the Operator will not have the ability to automatically deduct the Borrower’s payments, which will be considered a substantial breach of the Loan Agreement and this Agreement of Use. In this case, the Operator shall be entitled to terminate the Loan Agreement at any time (including, but not limited to, when there are no overdue payments), or to demand the Borrower to pay a fine equal to the Loan Amount (which shall be considered a minimum amount of loss incurred by the Operator and the Creditor(s)) as well as to fully reimburse any excess damages (including indirect damages) of the Operator and the Creditor(s) that has not been covered by the above fine.
  • The Borrower must transfer the funds to the Deposit Account in such a way that the money is credited to the account no later than on the day of payment of the amounts (i.e. on the date of repayment of the Loan Amount and payment of other amounts).
  • In the event that the Deposit Account is lacking all or part of the funds intended for the Borrower’s payment, this will mean that the Borrower has missed the payment deadline, in which case the Borrower will be liable for interest, penalty and/or other mandatory payments specified in this Agreement of Use, in the Pricing Section of the Portal and/or the Special Conditions of the Loan Agreement.
  • Any Interest income earned by the Creditor(s) when borrowing funds through the Portal shall be taxed and declared in accordance with the procedure established by legislation. The Operator is not and cannot be held liable for the proper fulfilment of obligations relating to the taxation of income.
  • Upon prior written notification to the Operator and upon receipt of confirmation of the amount due, the Borrower shall be entitled to repay the remaining Loan Amount before the agreed deadline as well as to pay the Administration Fee, other applicable taxes and interest, subject to the conditions set forth in the General Conditions.
  • The amounts deducted from the Borrower are distributed as follows: first, the monthly Administration Fee is covered, then – the Interest, and, lastly, the balance of the Loan Amount.
  • Should any third party attempt to settle on behalf of the Borrower and the Operator is unable to identify the Borrower properly, it shall be deemed that the Borrower has failed to fulfil its obligations and the Borrower shall be required to pay interest and other fees for failure to perform his financial obligations for the relevant period.
  • If requested by the Operator, the Borrower shall provide the Guarantees of Performance of the Loan.
  • The Borrower shall not be allowed to transfer its obligations to any third party without prior written consent from the Operator.
  • As an authorised representative of the Creditor(s), the Operator shall be entitled to terminate the Loan Agreement unilaterally and immediately as well as demand for repayment of the full amount of the Loan, the Interest, the Administration Fee and other overdue payments (fines, default interest) on the grounds provided for in the Civil Code of the Republic of Lithuania. The latter applies also if the Borrower declares an intent to not fulfil its obligations, or if the Borrower maliciously avoids payments, or in case of fraudulent behaviour by the Borrower. Under the abovementioned circumstances, the Operator may state that the Borrower has grossly violated the Loan Agreement (there is a material breach of the Agreement), and the Operator shall be entitled to terminate the Loan Agreement and take over the Rights of Claim. The Operator sends a notification to the Borrower by e-mail and by registered mail to the Borrower’s e-mail and registered address specified in the Special Conditions of the Agreement, with information on the (i) overdue payment, as well as (ii) termination of the Agreement. The notification shall be deemed to have been served in 24 (twenty-four) hours after the date of sending.

 

 1. PAYMENT SYSTEM OF THE PORTAL
  • The Users and the Operator shall execute all payments and settlements through the Deposit Account that holds the funds of each User. Cash funds are directly debited from one User and directly assigned to another User (for example, after a successful Auction, the funds from the Creditor(s) are assigned to the Borrower, or from the Borrower to the Creditor when repaying the funds by the Borrower). Cash funds are assigned to the Operator only if they are intended to pay for the Operator’s services or under other legal basis (such as the Fee on the Conclusion of the Agreement, the fee for checking the personal details with the UAB “Creditinfo Lietuva”, the Administration Fee, the fines and other payments).
  • The Operator allocates the funds according to the actions performed by the Users on the Portal.
  • The Operator is only mediator responsible for the technical execution (administration) of the functional instructions of the Users and the Loan Agreements concluded between the Users, and it is not liable for adoption of specific decisions.
  • The Operator shall not be liable for the User’s losses due to incorrect decisions by the User and/or incorrect information provided by the Borrower and/or in cases where he User has disclosed and/or lost its personal login details of the Portal and/or in cases where functional allocation of funds in the Deposit Account is incorrect due to system breaches as a result of a third party unrelated to the Operator.
  • The Operator does not own the funds of the Users in the Deposit Account in any way.
  • All the transactions carried out by the Users in the Deposit Account are recorded in the User’s Portal account.
  • The User undertakes to inform the Operator immediately on the funds transferred to the Deposit Account incorrectly or the funds mistakenly allocated within the Deposit Account.

 

 1. DEBTS BY THE USER
  • The Borrower must fulfil its obligations under the Loan Agreement in a timely and proper manner. In case of breach of the Loan Agreement, the Borrower shall additionally have to pay default interest specified in the General and Special Conditions of the Loan Agreement.
  • On the late payment, the Borrower is informed by e-mail and/or SMS. Failure to notify does not relieve the Borrower of performance of its obligations in full.
  • The Loan Agreement may be terminated by a unilateral statement by the Operator in cases specified in the General Conditions of the Loan Agreement.
  • In case the Operator has taken over the Rights of Claim from the Creditor or is acting as a representative of the Creditors, the Operator shall be entitled to initiate debt recovery from the Borrower through debt collection companies, in which case the Borrower shall be required to reimburse the applicable recovery fee and/or to cover any other costs incurred by the Operator or the debt collection company associated with such transfer.
  • The Operator shall not be liable for the User’s failure to perform its obligations, including the payment delays from the Borrower/ the Creditor.
  • Both the Creditor and the Borrower hereby agree and confirm that the Operator may, at its discretion: either (a) to take over the Rights of Claim of the Creditor(s) in the cases provided for in this Agreement of Use and the Loan Agreement; or (b) act as a representative of the Creditors who is responsible for the recovery under the Loan Agreement, with opportunity to use all the applicable rights arising from the Law on Crowd-Financing and/or other legislation, and, where necessary, to ensure the execution of the Loan Agreement and the recovery of the debt. To this end, the Operator is also instructed to take all the necessary steps to properly represent the interests of the Creditor(s) and administer the repayment of debt. The automatic takeover of the Rights of Claim of the Creditor(s) (with the right to transfer to a third party) takes place when the Operator sends to the Borrower a notice on termination of the Loan Agreement and automatic transfer of the Rights of Claim via the e-mail and to registered address of the Borrower specified in the database of the Portal. The automatic transfer of Rights of Claim is carried out with the delayed payment, which means that the Operator will pay to the Creditor a takeover price of the Rights of Claim equal to the funds recovered from the Borrower during the course of recovery, less the fees of the Operator specified in the Service Rates. The Borrower hereby confirms that the identity of the Creditor is not essential to the Borrower. In all cases, any associated guarantees of performance of claims (including, but not limited to, the rights of mortgage/hypothec) are transferred when the Operator takes over the Rights of Claim.
  • The Creditor hereby confirms that the identity of the Borrower is not essential to the Creditor.
  • After taking over the Right of Claim, the Operator shall act as a reasonable Creditor and shall make effort to recover the debt, but the Operator shall not liable to the Creditor(s) either individually or jointly and severally with the Borrower as to the success of the debt recovery and to the extent the debt will be recovered. The Creditor hereby agrees to the latter and confirms this.
  • The Borrower shall be entitled to apply to the Operator in writing regarding the adjustment of the payment schedule in the cases and under procedure specified in the Loan Agreement.
  • Acting as a representative of the Creditors, the Operator shall have any rights and obligations provided for in article 6 of the Law on Crowd-Financing.

 

 1. PRICING
  • The fees applied by the financial institutions selected by the User for the transfer of funds between the User’s bank account and the Deposit Account shall be covered by the User.
  • The Borrower shall be subject to the fees of verification of the User, its participants, executives, and property that are currently valid according to the Service Fees of the Portal.
  • The Borrower shall pay the fees (fines) incurred due to Borrower’s delay in repayment of the Loan Amount as specified in the conditions of this Agreement of Use and Loan Agreement.
  • All fees and charges payable by the User are indicated on the Portal under the current Service Fees. The User hereby agrees with the specified method of calculation of default interest and agrees that it will be equal to a written agreement between the User and the Operator.
  • The Borrower shall pay the Fee on Conclusion of the Agreement to the Operator under the Service Rates valid at the time the Loan Agreement is concluded.
  • The Borrower shall pay the Administration Fee to the Operator for each month until the expiry of the Loan Agreement (full settlement of obligations under the Loan Agreement), in accordance with the Service Rates valid during the execution of the Loan Agreement.
  • If the day on which the Borrower has to make the Loan repayment or other payments coincides with an official holiday or a legal rest day, the working day immediately after such holiday day shall be deemed as the due date.
  • The Borrower shall pay the Reservation Fee to the Operator according to the Service Rates valid at the time of conclusion of the Loan Agreement.

 

 1. PERSONAL DATA
  • By endorsing (signing) this Agreement of Use with the purpose of using the Portal and the Services by the Operator, the User hereby consents the Operator to manage his/her personal data in accordance with this Agreement of Use and the Loan Agreement. The User allows the Operator to process its personal data for the purposes and scope of the Agreement of Use and the Loan Agreement of the User, as well as on the basis and in the manner prescribed by law. If required, the Operator may request for the same consent personally by the managers and/or participants of the User. The present data processing regulations applicable to these individuals will be the same as that applicable to the Users. The Users who are natural persons shall be entitled, at any time, to revoke the consent to process their personal data, to demand for termination of the processing of personal data as well as for destruction/unavailability of the personal data collected, if the User has no valid legal relations or Agreements with the Operator or other Users, and if the Operator has no obligation save such data.
  • The Operator shall be entitled to manage all the data of the User and/or its managers and participants, provided by the User to the Operator in rendering the User services under this Agreement of Use and the Loan Agreement of the User. The Operator shall also be entitled to search and collect information on the User from publicly available sources.
  • The User hereby permits to the Operator to disclose the User’s personal code and receive/ process its personal data and User data for the purposes of: identification, validation of data, risk assessment, conclusion of the Loan Agreement, provision/ execution/ control of financial services and other transactions, accounting (financial, accounting, statistical) of agreements and customers, prevention of financial loss, protection and defence of rights and legitimate interests of the Operator, solvency assessment, debt management, proper provision of services, etc. The User hereby permits the Operator to receive any User data that the Operator is entitled to obtain legally and/or under agreements. The Users are also aware that, for the purposes of this Article, the Operator has the right to transfer and exchange all User data with the Partner, and the User agrees to this upon signing this Agreement of Use.
  • The Operator and the Partner, having regard to the fact that the Deposit Account belongs to the Partner, shall be entitled to manage all User data to the extent it is required in provision of services to the User under this Agreement of Use and the Loan Agreement of the User (including, but not limited to, the data that is reasonably necessary for the execution and assurance of Loan Agreements concluded on the Portal). Such data may include (including, but not limited to) the following:
   • User’s personal data, e.g. first/ last name, date of birth, personal code, marital status, details of ID documents, etc.;
   • User’s contact details,g. residence address, e-mail address, telephone number, etc.;
   • User’s occupation, details on educationg. education, work place, job position, profession, etc.;
   • Details on the User’s financial situationg. income, expenses, current assets, obligations, etc.;
   • General information on the User, e.g.data on the proper fulfilment of commitments, periodicity of contributions, number of visits on the Portal, participation on the Portal forum, involvement in the activities of the Portal, etc.
   • User’s personal data on social networks to the extent that the User gives its consent via the social networks (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.);
  • The Operator shall manage and use the User’s data in order to assess whether the User can assume new obligations and properly execute them, which helps to minimise the possibility of non-repaid Loans. The data is also used to enable the Operator to properly provide the Portal services to the Users as well as to supervise the performance of the Loan Agreements.
  • The Operator shall be entitled to use anonymised User data for analysing data in various statistical sections in order to perform statistical and financial analyses, to improve the quality of services, to reduce risks, etc. The Operator shall have the right to publicly disclose the anonymised statistical analyses of such data, use them for marketing and other purposes.
  • The User hereby consents to the Operator to disclose the User data (where it is impossible to refrain from such disclosure and it is reasonably necessary):
   • to the service providers of the Operator who, due to the nature of services they render, must obtain the User’s data (accounting companies, IT service providers, lawyers, courts, bailiffs, debt collection companies, database managers, etc.);
   • where the Operator is obligated to do so due to valid legislation.
  • The Operator shall have the right to use the contact details provided by the User to communicate with the User on the updating of information and/or other necessary matters, as well as when offering the User new services, i.e. for direct marketing purposes. The User has the opportunity to inform the Operator that it does not consent the processing of its data for direct marketing purposes. The Operator shall have the right to transfer the User’s telephone number, first name, last name, data on the amount of the Loan and data on the available assets to the Operator’s Partners who may contact the User and suggest an alternative Loan offer to the User.
  • The Operator shall be entitled to record the data that the Operator additionally obtains from communication with the User (mail, telephone, e-mail, etc.).
  • After the termination of the Agreement of Use, the Operator shall process the User data for 10 years.
  • The User guarantees that all the data provided to the Operator while using the Portal services are correct.
  • Should the User provide false information, it shall be liable for any damages incurred by the Operator and/or other Users because of such damage (including, but not limited to, cases where other Users conclude the agreement with the User who has provided such false information, based on the assumption that such information is accurate).
  • The User must inform the Operator in writing at least 5 calendar days in advance on the following:
   • Any changes in personal data, especially the contact details;
   • Sudden deterioration of the economic situation and any circumstance that impairs or may possibly impair the solvency of the Borrower;
   • Use of the Loan Amount for a purpose other than that specified in the Application;
   • Any circumstance which complicates or may complicate the Borrower’s abilities to properly perform its obligations as well as any circumstance that worsens or may worsen the Borrower’s financial position in the future (for example, new debt obligations (new loan agreements, leasing, etc.));
   • Any arbitration, judicial and/or proceedings (enforcement, etc.) initiated by or against the Borrower, if this could impair the Borrower’s material and/or financial position.
  • Failure to notify about the circumstances described in Clause 11.13 of the Agreement of Use is considered a material breach of this Agreement of Use. The Operator, having learned that the circumstances specified in Clause 11.13 of the Agreement of Use exist and the User has not notified them, is entitled to take appropriate action, including, but not limited to, termination of the Loan Agreement, suspension of the User’s activity on the Portal and/or removal of the User from the Portal, etc.
  • The User agrees that the anonymised information on it is disclosed on the Portal during the Auction when it completes and validates the Application.
  • The Borrower undertakes to provide other information required by the Operator necessary to determine the Borrower’s financial position and/or to determine the value of the guarantee and/or to perform the Operator’s functions;
  • The User is aware of the following:
   • In the cases and in the manner prescribed by laws, the Operator shall have the right to receive personal data of the User from the Third Persons for which the User has failed to fulfil its financial or material obligations, as well as to obtain data from the managers of the joint debtor data files;
   • Should the Borrower fail to perform its obligations under the Loan Agreement for at least 35 days, the Operator shall be entitled, after informing the Borrower, to transfer the personal data of the Borrower to the UAB “Creditinfo Lietuva”, legal entity code 111689163, other managers of joint debtor data files and any other third parties with a legitimate interest;
   • The Operator receives the User details after its registration, identification, submission of the Applications and the Offer, during investment, discussions, and during the entire presence of the User on the Portal.
  • The Operator is registered with the State Data Protection Inspectorate, and information on processed data can be found at ada.lt.
  • The User is aware and understands that the Loan Agreement is concluded between the Borrower(s) and the Creditor(s). Under this provision, the Creditor(s) will be able to see the Borrower(s) name(s) and legal entity code(s), and the Borrower(s) will be able to see the names of the Creditor(s) and/or codes of the natural legal person. The User hereby agrees and does not object that these details are publicly available to the parties of the Loan Agreement.
  • The User undertakes not to disclose to any third person any information obtained during execution of the Loan Agreement, including, but not limited to, information on another party to the Loan Agreement (first name, last name, personal code, the Loan Amount, the Interest rate, the Loan deadline, the amount of money transferred by the particular Creditor, the breaches of the Loan Agreement, the Loan Repayment Schedule, the ongoing enforcement of recovery of the loan, etc. The person who breached this confidentiality obligation will have to pay to the injured party a penalty of 10 (ten) percent on the amount of the Loan as well as to the Operator a penalty of 10 (ten) percent on the amount of the Loan (which is considered by the Parties as the minimum losses of the Operator and the Creditor(s)), including the reimbursement of all direct and indirect damages, if they are not covered by the fines.
  • Neither the Creditor nor the Borrower shall be entitled to use the information specified in Clauses 11.15 and 11.18 to satisfy their own needs, including, but not limited to, in order to delay the payment of a part of the Loan or to achieve early repayment thereof, to offer other services, etc.

 

 1. OPERATOR’S INSOLVENCY/ RESTRUCTURING
  • Upon initiation of the Operator’s bankruptcy/ restructuring proceedings, all Auctions shall be terminated and no new Loan Agreements shall be concluded.
  • The bankruptcy/ restructuring administrator or other authorised person is provided with all information related to the Operator’s activities in order to properly execute the existing Loan Agreements, ensure the continuity of existing recoveries and other activities necessary to ensure normal legal relations.
  • The Operator’s bankruptcy/ restructuring shall not affect the Loan Agreements concluded by the Users, which will remain valid. Recoveries with regard to the obligations of the Operator cannot be directed towards Loans and Consumer Funds.

 

 1. OPERATOR’S DISCLAIMER
  • The Operator shall not be responsible for the following:
   • The accuracy and truthfulness of data provided by the User to the Operator and other Users;
   • The unlawful conduct by the User and/or violations of the Agreement of Use, and improper fulfilment of obligations and duties under the Loan Agreement;
   • The validity and legality of the Loan Agreements and other contacts concluded on the Portal;
   • The direct/ indirect losses of the Users, resulting from the force majeure as well as the actions by third parties, or malfunctions of communication, electronic data exchange and payment systems, or other circumstances beyond the Operator’s control;
   • The contents of the Portal and information entered in the Portal by the User.
  • The Users conclude the Loan Agreement on the Portal directly with other Users, at their free will and their own risk associated with the Loans. The Users themselves are the parties to each of the contracts made through the Portal.
  • The Operator is a party to the Loan Agreement in accordance with its terms, i.e. the Operator is not responsible for lending and repayment of loans, but is authorised to carry out the specific functions specified in the Loan Agreement and the present Agreement of Use.
  • The Users use the model agreements offered by Portal at their own risk and responsibility, and must notify the Operator if they notice any inaccuracies and discrepancies.
  • The Operator shall not be liable for any obligations that may arise for the Borrower and/or the Creditor under the applicable law, when concluding and/or executing the Loan Agreements through the Portal.

 

 1. TRANSFER OF THE RIGHTS OF CLAIM
  • The User shall be entitled to transfer (sell) its Right of Claim through the Portal to other User according to the procedure set out in this section. The User is free to dispose of its Right of Claim towards the Borrower(s) acquired under the Loan Agreement.
  • In order to transfer the Right of Claim, the User must indicate in the system the Right of Claim to be transferred and confirm the Offer for transfer of the Right of Claim.
  • The User shall have the right to transfer the Right of Claim at a higher or lower price than the value of the Right of Claim. This amount will be considered as the price that one User has to pay to another for the transferred Right of Claim.
  • The Offer by the User to transfer the Right of Claim shall be considered a public and binding Offer to transfer the Right of Claim from the moment of approval, and other Users may accept such Offer.
  • During the transfer of the Right of Claim, the Users shall have the right to access the (possibly anonymised) information on the Borrower as specified in clause 5.16 of this Agreement of Use.
  • The User shall have the right to acquire the Rights of the Claim only for available (non-reserved) funds present in the Deposit Account.
  • In order to purchase the Right of Claim, the User must select the desired Right of Claim from the list on the Portal and click on the confirmation. After, the User will have to approve the terms of the Acceptance, thus becoming the owner of the Right of Claim.
  • The concluded agreement on the transfer of the Right of Claim is executed by deducting the funds of the User who purchases the Right of Claim in the Deposit Account and by assigning the funds to the User who is selling the Right of Claim in the Deposit Account.
  • From the date of performance of the agreement on transfer of the Right of Claim, the Portal will show the changed owner of the Right of Claim, who will be entitled to any amounts payable under the Loan Agreement and any other rights according to the acquired Right of Claim.
  • The User who acquires the Right of Claim becomes a party to the legal relationship with the Operator and the Borrower to the same extent as the User who has transferred the Right of Claim, and such new owner acquires all rights and obligations held by the User who has transferred the Right of Claim.
  • In the event that the Right of Claim is secured by a hypothec or other Guarantee of Performance of Obligations, at the time of the transfer of the Right of Claim, the User who transfers the Right of Claim also transfers the existing Guarantees of Performance of Obligations to the User who acquires the Right of Claim. All expenses related to the documentation of changes to the acquired Right of Claim are covered at the expense of the User.
  • The Borrower hereby allows the Creditor to transfer the Right of Claim with regard to the Borrower under the Loan Agreement to another User without prior consent and information (article 6.109 of the CC). In the event of the transfer of the Right of Claim, the Operator informs the Borrower by e-mail specified in the database of the Portal and/or by a notification via the User Self-Service System of the Portal on the change of the Borrower’s Creditor, which will be considered as an appropriate notification of the transfer of the Right of Claim in accordance with Article 6.109 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania.
  • The Operator shall be entitled to prevent the Users from transferring their Rights of Claim towards the Borrower(s), if the Borrower(s) fails to properly meet its obligations under the Loan Agreement.
  • After the Operator overtakes the Right of Claim towards the Borrower(s) because the Borrower(s) fails to properly fulfil its obligations under the Loan Agreement, the User can no longer dispose of its Right of Claim.

 

 1. AUTOMATIC INVESTMENT TOOL
  • The automatic investment tool is a method for the Creditor to pre-determine the advance investment parameters and to participate in the Auctions based on its prior determination, to automatically respond to the Applications and submit its Offers. The User can change the parameters of the automatic investment tool.
  • The Offer by the Creditor submitted by automatic investment tool is equivalent to the Offer submitted by the User personally, and it creates the same rights and obligations described in this Agreement of Use.
  • The Users use this automatic investment tool at their own risk and responsibility, including the selection of parameters, the credit risk of the Borrower(s) receiving the Loans, as well as possible default by the Borrower(s).

 

 1. FINAL PROVISIONS
  • The Operator has the right to unilaterally change this Agreement of Use and report this on the Portal. This revision of the Agreement of Use enters into force on the day it is published on the Portal and applies to all Users who, after the entry into force of the amendments, use the Portal, and to all transactions concluded through the Portal after the changes enter into force.
  • The User has the right to disagree with the changes to the Agreement of Use implemented unilaterally by the Operator by terminating this Agreement and its activities in the Portal. Such termination shall not affect its rights and obligations under the Loan Agreement(s) concluded through the Portal prior to the termination of the Agreement Use.
  • The User may terminate this Agreement of Use at any time when the obligations and liabilities arising from the Loan Agreements concluded via Portal with respect to the other Users and the Operator are fully fulfilled, and the User does not intend to continue using the Portal.
  • The Operator may terminate the Agreement of Use with the User at any time if the User substantially violates this Agreement of Use and/or in other cases, if such termination is necessary (without the fault of the User). In this case, the Operator may restrict the User’s access to the Portal. The termination of the Agreement of Use specified in this clause shall be communicated to the User via the e-mail provided at the User Self-Service System.
  • The Agreement of Use shall come into force from the moment the User confirms it electronically by clicking on the corresponding button of the Portal, and it shall be valid with all amendments and supplements until full performance of the User’s rights and obligations under the Loan Agreement and/or during the entire term of use of the Portal by the User.
  • This Agreement shall be governed by the law of the Republic of Lithuania. The Loan Agreements are governed by the law of the Republic of Lithuania, unless the parties agree on the application of the law of another state.
  • Any disputes between the User and the Operator shall be settled by negotiation. In the absence of consensus, the dispute shall be settled by the competent court in Vilnius.
  • The Parties hereby agree that the Operator shall be the party to this Agreement of Use and the Loan Agreement not as a party to the loan obligation, but as an entity who carries out the administration of the Portal and/or the Loan Agreement.

This revision of the Agreement of Use has been published on 13 February 2017.

 

GENERAL CONDITIONS OF LOAN AGREEMENT

 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

Administration Fee shall mean a monthly administration fee specified in the Special Conditions, paid by the Borrower to the Operator for the administration of the Loan and the Portal in accordance with this Agreement and the Agreement of Use until full performance of obligations under the Loan Agreement;

Acceptance shall mean the Borrower’s assent to the Offer by the Creditor(s) to conclude a Loan Agreement, where the Loan Agreement is concluded under the Auction Procedure, or the assent of the Creditor(s) to the Borrower’s Offer to conclude the Loan Agreement, where such Offer is submitted under the Alternative Procedure;

Alternative Procedure shall mean a method of conclusion of the Loan Agreement, where the Loan Agreement is concluded between the applying Borrower (where the Operator has approved the Application and has initiated a specific Offer for the conclusion of the Loan Agreement) and the Creditor(s) who were the first in submitting the Acceptance under the terms of the Alternative Procedure;

Encumbrance shall mean a pledge, mortgage, servitude, usufruct, right of superficies, lease (including long-term lease (emphyteusis)) and common ownership rights applicable to any property as well as any other proprietary or obligatory rights, or interests of third persons with regard to such property, where the ability of the owner to freely manage, use and dispose of the property or any individual part thereof is directly or indirectly impaired by such burden;

Audit authorities shall mean authorised representatives of INVEGA, Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, Ministry of Economy of the Republic of Lithuania, Financial Crime Investigation Service under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, Special Investigation Service of the Republic of Lithuania, Competition Council of the Republic of Lithuania, that are duly authorised by the national entities and have a right to examine the manner the funds, which are returned to the fund of INVEGA, are used;

Auction Procedure shall mean a method of conclusion of the Loan Agreement, where the Loan Agreement is concluded between the applying Borrower (where the Operator has approved the Application and has initiated a specific auction) and the Creditor(s) who were the first in submitting the most favourable Offer under the terms of the Auction and the Borrower accepts it;

AVIETĖ shall mean the financial engineering instrument implemented by INVEGA – Crowdfunded loans “Avietė” – which is financed by the the funds which are returned and (or) will be returned to the fund of INVEGA, according to the Resolution of the Government of the Republic of Lithuania No. 791 “On the approval of the description of the use of funds which are returned and (or) will be returned while implementing the financial engineering instruments”;

General Conditions shall mean the General Conditions of this Loan Agreement with all amendments and supplements;

Deposit Account shall mean the partner’s deposit account No LT857290000000141859, opened with bank AB “Citadele;

INVEGA shall mean UAB “Investicijų ir verslo garantijos”, legal entity’s code 110084026, registered address Konstitucijos av. 7, Vinius, with which Operator has concluded a cooperation agreement for the implementation of AVIETĖ;

Creditor shall mean a citizen or permanent resident of a state of the European Economic Area of at least 18 years of age, or a legal entity established in the state of the European Economic Area, who/which has properly registered with the Portal and provided the Loan Offer or the Acceptance via the Portal. The Creditor shall also mean INVEGA when the Loan is partially financed from the funds of AVIETĖ;

Agreement of Use shall mean the present document that specifies the Portal operation terms and conditions to be met by anyone wishing to use the Portal https://finbeeverslui.lt/ and the Operator’s services. The Agreement of Use governs the terms of use of the Portal and the legal relationship resulting from the use of the Portal by the Users as well as occurring between the Users and the Operator;

Operator shall mean the UAB “Finansų bitė verslui”, legal entity’s code 304175555, business address: Šv. Ignoto St. 5, Vilnius, which supervises and administers the operation of the Portal as well as provides services related to the conclusion/ implementation of the Loan Agreement, recovery of Loans and performance of other contractual activities;

Increased Interest shall mean the annual interest rate that the Borrower undertakes to pay to the Creditor for use of the Loan, when the Borrower infringes the Interest payment deadline; this is not considered to be a penalty, but reflects the increased risk of the Borrower. The rate of Increased Interest is equal to the interest rate on the Loan and is calculated from the total amount of the late payment (including the repayment of overdue Loan instalments and overdue interest);

Interest shall mean the annual interest rate that the Borrower undertakes to pay to the Creditor for use of the Loan and which is specified in the Application of the Borrower before the Auction;

Application shall mean the Borrower’s invitation submitted via the Portal to submit an Offer for the conclusion of the Loan Agreement under the Auction Procedure, which is prepared according to the form filled-in by the Borrower via the Portal according to the written documents and the User’s personal details, and which is approved by the Borrower and the Operator electronically;

Partner shall mean UAB “Finansų bitė”, legal entity code 304051511, registered address: Šv. Ignoto St. 5, Vilnius, Lithuania;

Loan or Loan Amount shall mean the amount of money lent by the Creditor(s) via the Portal to the Borrower, where the Borrower undertakes to repay the Loan to the Creditor(s) and to pay Interest and other charges for the use of such service;

Borrower shall mean the User specified in the Special Conditions of this Agreement, a profit-making natural or a private legal entity registered in the Republic of Lithuania, borrowing money from the Creditor(s) via the Portal under the Loan Agreement;

Loan Repayment Schedule shall mean the payment schedule indicating the repayment of Loan, the payment of Interest and other payments according to the Agreement that must be made by the Borrower;

Loan Payout Term shall mean a date specified in the Special Conditions until which the Borrower is entitled to use the Loan provided to the Borrower;

Loan Agreement or Agreement shall mean an agreement concluded between the Borrower and the Creditor(s) via the Portal, based on which the Creditor(s) provide to the Borrower the Loan amount according to the contractual terms and conditions, and the Borrower undertakes to repay the Loan received and pay Interest as well as any other related payments (Services fees, etc.). The Users are aware that any amendments and annexes to the Agreement agreed between all the Users shall become an integral part of the Agreement and shall be binding to the Parties to the Agreement;

Service Fees shall mean the fees charged to the Users as specified on the Portal, including, but not limited to, the fees of conclusion of the Agreement of Use and the Administration Fees;

Portal shall mean the system maintained and administered by the Operator, located at the address www.finbeeverslui.lt, where the Borrowers and the Creditors, subject to proper completion of their Applications and the Operator’s approval, may borrow or lend money in the Auction or under the Alternative procedure resulting in establishment of the legal relationship of the Loan. The Operator acts as the administrator of the Portal and/or the mediator between the Users;

Means of Security of Obligations shall mean the following Means of Security of performance of the Borrower’s contractual obligations as specified in the Special Conditions: (i) pledge and/ or mortgage; (ii) third-party suretyship and guarantees, or (iii) other Means of Security of obligations;

Right of Claim shall mean the Creditor‘s right of claim (claim for repayment of the Loan, payment of Interest/ late payment and other related payments) against the Borrower according to the Loan Agreement, the amount of which is specified in the Special Conditions with all rights attached thereto or arising from it (including, but not limited to, ancillary and independent Means of Security of Obligations);

Reservation Fee shall mean a fee paid by the Borrower before a publication of the Application on the Portal, securing a repayment of the Loan by the Borrower. The Reservation Fee applies only to Loans with Menas of Security of Obligations;

Offer shall mean either (i) terms and conditions of the Loan Agreement provided by the Creditor to the Borrower, where the Loan Agreement is concluded according to the Auction Procedure, or (ii) terms and conditions for the required financing provided by the Borrower in order to conclude the Loan Agreement according to the Alternative Procedure;

Loan-to-Value Ratio shall mean the percentage ratio established in the Special Conditions between the maximum possible indebtedness of the Borrower according to this Agreement and the market value of pledged (mortgaged) asset in order to secure the Borrower’s contractual obligations;

Special Conditions shall mean the Application by the Borrower, the Acceptance and the Offer of the Creditor(s) (according to the Auction Procedure,) or the Borrower’s Offer and the Acceptance of the Creditor(s) (according to the Alternative Procedure), which include the essential conditions of the Loan;

Related Person shall mean any person associated with the Borrower, who /which has assumed any obligations to the Operator or the Creditor(s) according to this Agreement and/ or any Means of Security of Obligations;

Fee on Conclusion of the Agreement shall mean a fee specified in the Special Conditions which is payable to the Operator on conclusion of this Agreement;

Rules shall mean rules on solvency assessment and responsible lending approved/ used by the Operator (as amended and supplemented). The Rules shall not be public, since they constitute a commercial secret;

User shall mean a natural or legal person as a Creditor or a natural or legal person as a Borrower, provided that such person has concluded the Agreement of Use, registered with the Portal according to the conditions of such agreement and has been duly approved by the Operator;

User Self-Service System shall mean the User’s personal account secured by a unique password, dedicated to the User to perform different actions on the Portal, i.e. to express the User’s will regarding the receipt or provision of financing to other Users, to conclude the Loan Agreements via the Portal and implement them, to review the User’s history, to receive different messages and to manage the personal account in other ways. 

 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2.1. Under the conditions stipulated in this Agreement, the Creditors shall lend money to the Borrower via the Portal managed by the Operator by a mean of crowd-lending, whereas the Borrower undertakes to repay the disbursed Loan in accordance with terms and conditions specified in this Agreement, to pay Interest and other payments to the Creditor and the Operator as well as fulfil other obligations established in the Loan Agreement.

2.2. The Borrower undertakes to use the Loan solely for a purpose of the Loan specified in the Special Conditions. After using the Loan, the Borrower undertakes to provide the Operator with the documents as a proof of use of the Loan for the intended purpose (justification of expenses and payment documents) and other documents related to the Loan.

2.3. The Operator, for the purpose of disbursement of the Loan and other purposes of implementation of this Agreement, shall b entitled to monitor the following including but not limited to:

2.3.1. the correctness and accuracy of the information provided by the Borrower and the Related Parties;

2.3.2. the use of the Loan according to its purpose; and

2.3.3. other information that is essential to implementation of the Loan Agreement.

2.4 In such cases, when the Loan is partially financed from the funds of AVIETĖ, it can be combined with the non-reimbursable subsidies granted from the structural funds of the European Union or the funds from the state or municipal authorities of the Republic of Lithuania and other financial instruments. After having combined all the forms of financing, the funding of the specific expenditures shall not exceed 100 (one hundred) percent of the sum of these expenditures and the requirements for granting state aid shall not be breached. 

 1. CONCLUSION OF THE AGREEMENT

3.1. This Agreement is an agreement on crowdfunding and consists of the Special Conditions and these General Conditions and shall be considered a multilateral Loan transaction, in case there is more than one Creditor.

3.2. This Agreement is concluded according to the Auction Procedure or the Alternative Procedure.

3.3. The Agreement under to the Auction Procedure shall be deemed to have been concluded from the closing date of the Auction where the Borrower accepts the Creditor’s (Creditors’) Offers which have been submitted in reply to the Borrower’s Application. The Operator is entitled to cancel, modify or terminate the Auction at any time. In this case, the reserved funds shall be returned to the Creditors participated in the Auction.

3.4. The Agreement under the Alternative Procedure shall be deemed to have been concluded from the date on which the Creditor(s) accept(s) the Borrower’s Offer to receive the loan under the conditions specified therein and the entire amount of the Offer is collected. The Operator is entitled to cancel, modify or terminate the process of conclusion of the Agreement according to the Alternative Procedure at any time. In this case, the reserved funds shall be returned to the Creditors.

3.5. The parties hereby agree and acknowledge that actions and provided data (evidenced by the statement of the SMS, User’s number, the data from the self-service system of the Borrower/ Creditor(s), the statement of the accounts of the Borrower/ Creditor(s), the e-mails of the User or the Portal, the sound recording of the telephone conversation, or the statement of the Portal on the actions by the Borrower/ Creditor(s) in the User’s Self-Service System in their personal Portal) provided by the Borrower and the Creditor(s) are deemed to be the signature of the Borrower and the Creditor(s), and such signature shall have legal force established in Article 8(1) of the Law on Electronic Signatures of the Republic of Lithuania. Similarly, the Loan Agreement, under which the Loan provided by the Creditor(s) is paid (transferred) to the Borrower, have equal force to a written document and results in the same legal consequences as a document concluded between the Borrower and the Creditor(s) with their signatures on each page. By concluding this Agreement, the Borrower and the Creditor(s) understand the principles of functioning of/ borrowing via the Portal and they confirm that each of them act at their own risk and waive any claims against the Operator in connection with a procedure of conclusion of the Agreement, the form of the Agreement and identification of the parties to the Loan Agreement.

3.6. When the Loan is partially financed from the funds of AVIETĖ, the Borrower does not contradict to the fact that the INVEGA will use the data of the implementation of the Loan funds or implemented business project for the purposes of the publicity and information.

 1. LOAN DISBURSEMENT PROCEDURE

4.1. Under the terms of this Agreement, the Loan or any part thereof shall be transferred to the Borrower to the bank account specified in it’s User Account only when all of the below conditions are met (the Operator has the right at its own discretion and without separate notice to waive compliance with any of the following conditions):

4.1.1. all representations and warranties of the Borrower and Related Parties are true, accurate and valid on the date of conclusion of this Agreement and on the date of disbursement of the Loan;

4.1.2. there are no circumstances referred to in Clause 10.1 of the General Conditions, irrespective when they became known, and the Operator considers that there is no reason to believe that any such circumstances may arise in future;

4.1.3. all the Means of Security of Obligations are duly signed/ approved and registered (where necessary) and the Operator has received the relevant documents, which, in their substance and form, are acceptable to the Operator and comply with the laws and other legal acts;

4.1.4. the Borrower has concluded the insurance contracts required by the Operator and has provided the Operator with documents and evidence that the insurance specified in such insurance contracts is valid and meets the requirements specified in the Loan Agreement;

4.1.5. the Borrower has provided the Operator with copies of purchase documents of the mortgaged real property and documents issued by the State Enterprise “Centre of Registers” confirming the Borrower’s and/ or collateral provider’s rights to the pledged real property (the copies may be provided electronically, unless otherwise requested by the Operator);

4.1.6. the Borrower has submitted to the Operator satisfactory documentation confirming full and complete information on the sources of income required to execute payments under the Agreement;

4.1.7. the Borrower has provided the Operator with an assessment of the property pledged / mortgaged, if the Operator requests so;

4.1.8. after the Loan has been granted, the Loan-to-Value Ratio will not exceed the amount specified in the Agreement, and, in the opinion of the Operator, there are no valid grounds this ratio would increase in the future;

4.1.9. there are no existing or possible future Encumbrances in relation to the property pledged / mortaged, unless otherwise provided in this Agreement;

4.1.10. other Borrower’s obligations under this Agreement, the Agreement of Use, and other agreements concluded between the Operator, the Creditor(s) and the Borrower are duly fulfilled.

4.2. The Loan for refinancing of other loan/ credit may be disbursed in one or more instalments by transferring them to the account specified by the Creditor of the refinanced Borrower’s loan or the bank account of the Borrower, upon fulfilment of all of the following conditions:

4.2.1. the real property to be mortaged is fully paid and the Operator has been provided with the supporting documents;

4.2.2. the Borrower has provided the Operator with a written confirmation of a creditor of the refinanced loan for the benefit of which the real property had been mortaged in order to secure the performance of obligations under the refinanced loan/ credit, and such a written confirmation must include the creditor’s consent for the subsequent mortgage of the real property to the Operator, a balance of the loan/ credit to be refinanced and other liabilities as well as the account number to which the payment of the said debt balance is to be transferred in order for the Creditor of the refinanced Borrower’s loan/ credit to refuse the first rank mortgage of the real property;

4.2.3. the Borrower covered the difference between the outstanding balance of the debt to the Creditor of the refinanced loan and the Loan amount for the refinancing of the loan, and provided the Operator with supporting documents.

4.3. If any of the conditions specified in this Agreement is not met in a manner acceptable to the Organiser before disbursement of the Loan, this Agreement shall expire by notifying the Borrower and the Creditor(s) in writing or by e-mail.

 1. REPAYMENT OF LOAN

5.1. The Borrower repays the Loan and pays the Interest and other payments (including the Administration Fee) according to the procedure indicated in the Loan Repayment Schedule. The Borrower shall start repaying the full Loan in instalments on the first payment date indicated in the Loan Repayment Schedule after the expiry of the Loan repayment postponement (if such established) and shall fully repay the Loan until the Loan maturity and the payment shall be made on the payment days in accordance with the Loan Repayment Schedule. The full amount of the Loan must be repaid until the Loan maturity.

5.2. The Borrower must fulfil its obligations under the Loan Agreement in a timely and proper manner. Where the Borrower delays payment under the Loan Agreement (including the Administration Fee) the Borrower shall pay Interest for each day of delayed payment, which is calculated from the total overdue amount until the day of elimination of the a respective breach. The Borrower undertakes to pay the Interest and the Administration Fee until full performance of all its obligations under the Loan Agreement. The funds in the Deposit Account for the performance of the Borrower’s obligations described under the present Clause of the General Conditions shall be automatically considered to be the property of the Creditor(s) and the Operator (depending on who / which is the beneficiary of the Borrower’s obligations in accordance with the procedure for allocation of funds specified in the Agreement).

5.3. In case of the breach of the Loan Agreement, the Borrower shall have to additionally pay penalties specified in the Special Conditions of the Loan Agreement. If the payment is overdue more than one day, the Borrower shall additionally pay the single debt administration fee. The funds in the Deposit Account required to perform the said Borrower’s obligations shall be automatically considered to be the Operator’s property. No interest on the overdue debt administration fee shall be calculated. Acting on the behalf of the Creditors, the Operator has a right to claim for losses from the Borrower, which were caused by the inadequate performance of the contract.

5.4. The Operator prioritises the Borrower’s payments in the following order: (1) Monthly Administration Fee, (2) Interest and Loan amount or part thereof.

5.5. In case the Borrower delays payments of amounts specified in the Loan Repayment Schedule, the funds transferred to the Operator shall be allocated in the following order: (i) first priority – Interest on the Creditor(s) and Interest to the Operator for the overdue Administration Fee; (ii) second priority – the Operator’s fines for non-fulfilment of Borrower’s obligations; (iii) third priority – the Administrative Fee due to the Operator; (iv) fourth priority – Loan Amount due to the Creditor(s). In case of forced recovery of the Borrower’s debt is initiated, the costs incurred by the Operator with regard to such recovery (stamp duty, notary/ court/ lawyer/ correspondence/ debt collection company costs, Operator fees, etc.) are compensated first.

5.6. In cases where the Agreement is terminated prematurely, the Borrower must repay the Loan (the remaining Loan Amount) and execute all other payments and obligations arising prior to the termination of the Agreement in full.

5.7. If the full Loan repayment term is expired and the Loan is not been repaid, the Borrower shall be obliged to pay Interest, Interest on unpaid Interest, Administration Fee and other payments under the Loan Agreement until the full repayment of the Loan Amount.

 1. LOAN PREPAYMENT

6.1. The Borrower shall be entitled to prepay the Loan or part thereof before the Loan repayment term or part thereof specified in the Agreement. The Loan or part thereof may be prepaid before the Loan repayment term or part thereof specified in the Agreement on the payment dates specified in the Loan Repayment Schedule. In the case of a prepayment of the Loan in full, the Borrower is required to pay the Interest and the Administration Fee, as well as any other due payments before the full prepayment of the Loan. In case of partial Loan prepayment, the Operator shall recalculate the Loan Repayment Schedule and send it to the Borrower via electronical means.

6.2. In order to repay the Loan before the prepayment deadline of the Loan or part thereof specified in the Agreement, the Borrower must, within 5 (five) business days prior to the respective payment date, inform the Operator by e-mail regarding the intention to repay the Loan or part thereof before the due date. The Borrower’s notice on prepayment of the Loan or part thereof must indicate the Agreement details (date and number), prepaid amount of the Loan or part thereof, and the date on which the Loan or part thereof shall be repaid. Having submitted the notice specified in this section, the Borrower shall have no right to cancel it without a separate written consent of the Operator, and the Borrower shall be deemed to be unconditionally obligated to repay the amount specified in the notice before the specified deadline. If the Borrower breaches this obligation, the Borrower shall be subject to the penalties applicable in case of breach of payment obligations as described in the Agreement. In the latter case, the term of prepayment of the Borrower’s Loan shall be deemed to have fallen due, and Borrower shall have to pay the Interest specified in the Special Conditions for the breach of this obligation. If the Borrower’s notice does not comply with the above-mentioned requirements, the Operator shall be entitled to refuse the Borrower’s funds for early repayment of the Loan.

 1. MEANS OF SECURITY OF OBLIGATIONS

7.1. The proper fulfilment of Borrower’s obligations under the Agreement is ensured by the Means of Security Obligations specified in the Special Conditions, which must be provided before the Loan is paid put, unless otherwise agreed between the parties. All documents and transactions that determine or create Means of Security of Obligations must meet the content and form set by the Operator.

7.2. If, for any reason, before a full performance of the Borrower’s contractual obligations, the ratio of the value of the Borrower’s obligations due and the market value of the pledged/mortaged assets (as assessed by the valuers acceptable to the Operator) becomes higher than the Loan-to-Value Ratio set in the Special Conditions, the Borrower must immediately, but not later than within 10 (ten) business days, mortagage additional real estate or pledge other assets acceptable to the Operator in such a way that the ratio of the Borrower’s payment obligations due under this Agreement and the market value of the total pledged / mortgaged assets would not exceed the Loan-to-Value Ratio; or, alternatively, the Borrower must reimburse the respective part of the Loan in such a way that the ratio of the Borrower’s payment obligations due under this Agreement and the market value of the total pledged assets would not exceed the Loan-to-Value Ratio.

 1. REPRESENTATION AND WARRANTIES OF THE BORROWER

8.1. The Parties represent that the Operator and the Creditor(s) have decided to grant the Loan on the basis of the accuracy, correctness and completeness of the information and documents provided by Borrower, as well as the accuracy and correctness of the Borrower’s representations and warranties below, both before the conclusion of the Agreement and throughout the duration of this Agreement.

8.2. The Borrower hereby represents and warrants the following:

8.2.1. the Borrower has obtained all the required approvals (decisions of the participants and management bodies), authorisations and consents required for a submission of the Application, participation in the Auction or the Alternative Procedure, conclusion and preparation of this Agreement and  Means of Security of Obligations documents as well as execution all the conditions;

8.2.2. the obligations assumed in this Agreement and by Means of Security of Obligations are not in conflict with any provisions of the law, the terms of the transaction to which the Borrower is party to, as well as any judicial decision by a court, arbitration court or other institution that applies to the Borrower;

8.2.3. there are no judicial, arbitrary or administrative disputes/ processes that could result in significant influence on the Borrower’s ability to properly perform its obligations under this Agreement, and there is no reason to expect such disputes or proceedings in the future;

8.2.4. no petition has been presented for institution of the bankruptcy or restructuring proceedings in regard to the Borrower, and no notices have been received from the creditors regarding intention to present a petition to the court regarding institution of the bankruptcy or restructuring proceedings;

8.2.5. the Borrower has and, to the extent the Borrowe can reasonably expect, shall have sufficient possibilities to perform payment obligations related to the Loan, Interest and Administrative Fee under this Agreement until the Loan maturity;

8.2.6. all insurance policies and agreement that were a prerequisite under this Agreement have been concluded and are (will be) fully in force at the time of conclusion and validyti of the Agreement. There are no facts or circumstances in respect of which insurers could waive or in any way limit their liability under such insurance policies and agreements;

8.2.7. all the information provided to the Operator and the Creditors by the Borrower or other persons on behalf of the Borrower in connection with the conclusion of this Agreement is accurate, complete and correct. The Borrower is not aware of any facts or circumstances that may substantially affect Borrower’s financial position in the future and/or its ability to timely/ properly fulfil its obligations under this Agreement;

8.2.8. the undersigning Borrower’s representative acts within the limits of his/her powers granted by the Borrower without prejudice to the laws, the Borrower’s Articles of Association, other incorporation documents, competence and/or applicable regulations of its management bodies and other applicable requirements;

8.2.9. the Agreement does not violate interests of the Borrower’s creditors;

8.3. The Borrower’s representations and warranties as stated in Clause 8.2 of the General Conditions are deemed to be applicable in full to the Special Conditions (Application) and each payment date. The Borrower undertakes to notify the Operator immediately if, in the course of the validity of this Agreement, a particular representation and warranty of the Borrower would become materially inaccurate or incorrect (for whatever reason). 

 1. BORROWER’S OBLIGATIONS

9.1. The Borrower undertakes to:

9.1.1. mortagage the real property(s) specified in the Special Conditions or other assets acceptable to the Operator as the Means of Security of Obligations;

9.1.2. under conditions acceptable to the Operator, the Borrower shall conclude an insurance agreement for the mortgaged / pledged property under which the Operator would be the beneficiary (as the representative of the Creditors) and ensure the validity of the insurance cover until full performance of the contractual obligations. The insurance agreements for the pledged property shall have to fulfil the following conditions:

 1. a) the insurance cover for the real property specified in the insurance agreement shall not be less than the recoverable amount of the property;
 2. b) the real property shall be insured against the following insurable events: fire, water, explosion, natural disasters, natural forces, unlawful actions by third parties, and the movable property against fire, water, explosion, natural disasters, car accidents, theft, natural forces, unlawful actions by third parties;
 3. c) the amount of unconditional deduction (franchise) may not exceed 0.5 percent of the value of the insured property;
 4. d) the terms of the insurance agreement, including the (insurance) beneficiary, may be changed only with the prior written consent of the Operator;

9.1.3. use the received Loan only in accordance with the intended purpose specified in the Special Conditions. Upon a request of the Operator, within 3 business days, the Borrower undertakes to submit documents and a report on the use of the Loan. In case the Borrower uses (has used) the Loan not according to the intended purpose of the Loan, upon the Operator’s request, the Borrower shall repay all the outstanding Loan as well as pay the Interest and the Administration Fee before the maturity of the Loan for the entire term specified in the Loan Agreement, including other amounts due under this Agreement;

9.1.31 In such cases, when the Loan is partially financed from the funds of AVIETĖ, the Borrower undertakes to allow the representatives of the Audit authorities to enter into own premises in order to perform the audit of the AVIETĖ and (or) inspection and to allow them to get introduced with the documents related to the Loan and its use, also to implement the recommendations made by the Audit authorities;

9.1.4. under the conditions and procedure established in Section 5 of the Agreement, the Borrower must repay the Loan, the Interest on the use of the Loan and the Administration Fee for the services provided by the Operator as well as other payments in accordance with the procedure provided for in this Agreement;

9.1.5. in case of failure to repay the Loan or part of the Loan according to the timetable for Loan Repayment Schedule, to pay fines and/ or interest and other payments to the Operator and the Creditor(s) in accordance with Clause 5.3 of this Agreement.

9.1.6. prior to the Loan disbursement, the Borrower must provide the Operator with all information about any existing Borrower’s obligations to third parties, received and provided guarantees, sureties, concluded means of security of obligations as well as all other information that may have the material impact on the Application, the Offer, the Auction, the conclusion/ implementation/ validity/ termination of this Agreement;

9.1.7. not to guarantee performance issue sureties for the benefit of third parties, not to take debt of third parties, not execute third parties’ obligations, not to mortgage/ pledge assest of the Borrower to secure performance of the third parties’ obligations without prior written permission of the Operator;

9.1.8. notify the Operator in advance about the Borrower’s intention to obtain new loans and not to take any loans without a written consent of the Operator as well as to notify the Operator in advance about the guarantees and sureties that the Borrower intends to provide and not to provide them without a written consent of the Operator;

9.1.9. in the event of a risk that the Loan will not be timely and properly repaid, or in case the ratio between the value of the Loan and the value of the pledged/mortgaged property decreases, or the pledged/ mortgaged property becomes illiquid, or the financial/ economic condition of the Borrower/ Surety / Guarantor/ deteriorates, or the Borrower is in default of other obligations under this Agreement, then the Borrower, as per Operator’s request, must provide additional Means of Security of Obligations or repay the Loan and any related/ arising sums within the time limit set by the Operator, which may not be longer than 15 (fifteen) calendar days, this prior to the Loan repayment term under the Loan Repayment Schedule;

9.1.10. provide the Operator with the opportunity to check the Borrower’s activity and the pledged/mortgaged property, and, upon request of the Operator, to provide proof of use of the Loan in a form and terms acceptable to the Operator;

9.1.11. immediately, but not later than within 5 (five) calendar days from the occurrence of the relevant circumstances, the Borrower must notify the Operator in writing of the following:

 1. a) failure to execute any contractual payments as well as inability to meet other contractual obligations in a timely and appropriate manner;
 2. b) material economic-financial difficulties have occurred, overdue payments or other difficulties are anticipated;
 3. c) the pledged/mortgaged property is damaged or destroyed, or the property’s value diminished otherwise;
 4. d) the decision has been taken regarding the Borrower’s reorganisation, rearrangement, liquidation, restructuring, initiation of bankruptcy or extra-judicial bankruptcy proceedings against the Borrower;
 5. e) amendments to the incorporation documents of the Borrower; changes in the management bodies of the Borrower or the composition of the Borrower’s participants with a capital share of at least 10 percent; or the person (entity) that has been a guarantor of performance of the Borrower’s obligations deceases (ends);
 6. f) the third parties bring action against the Borrower in court or arbitration, and the amount of such action exceeds half of the Borrower’s equity capital, and/or a case is brought where the decision may have a material adverse effect on the performance of the Borrower’s contractual obligations;
 7. g) events take place and/or are imminent with (possibly) adverse effect in the performance of the Borrower’s contractual obligations;

9.1.12. inform the Operator in advance about the change of its registered address, deterioration in an economic and financial situation, income fluctuations, termination of employment contract, increases or decreases in personal assets, expected settlement delays and any other significant changes that may affect the performance of its contractual obligations;

9.1.13. the Borrower, at its own expense, must cover the costs of the conclusion of agreements on Means of Security of Obligations, registration, notarisation, insurance and other costs of the Agreement;

9.1.14. the Borrower must facilitate the Operator’s representatives to carry out inspections of the Borrower at a place, inspect the pledged/mortgaged or planned to be pledged/mortgaged assets, as well as the assets for which the Loan is granted, and access the relevant documentation;

9.1.15. during entire validity of the Agreement, the Borrower shall provide the compulsory financial statements and the documents signed by the Borrower’s Manager, which, in the Operator’s opinion, shall be necessary for the assessment of the Borrower’s financial and economic activity or related to the performance of the obligations under this Agrement/ Means of Security. The annual financial statements must be submitted not later than within 4 (four) months from the end of the financial year, whereas other documents – not later than within 10 (ten) calendar days from the date of receipt of the request. Upon a request of the Operator, the Borrower also undertakes to provide, within 20 (twenty) calendar days after the end of each calendar quarter, the balance sheet and the profit (loss) statement signed by the Manager;

9.1.16. during entire validity of the Agreement, upon a request of the Operator, not later than within 30 (thirty) days from the date of the request, the Borrower shall provide the assessment (that shall not be earlied than 90 (ninety) days) of the property pledged or mortgaged to ensure the fulfilment of Borrower’s obligations under the Loan Agreement;

9.1.17. during the entire validity of the Agreement, at the request of the Operator, not later than within 5 (five) days from the date of the request, the Borrower shall provide the statements of all the used bank accounts for the period specified by the Operator;

9.1.18. during the entire validity of the Agreement, at the request of the Operator, no later than within 5 (five) days from the date of the request, the Borrower shall provide other information on the Borrower requested by the Operator;

9.1.19. to immediately correct discrepancies that arose while performing the Agreement and to inform the Operator about the corrections made.

 1. TERMINATION OF THE AGREEMENT

10.1. The following legal facts specified in this clause shall be considered to be fundamental violation of this Agreement and the reasons for the termination of this Agreement:

10.1.1. infringement of payment obligation: the Borrower fails to pay any amount due under this Agreement or part thereof within the time limit specified in this Agreement and fails to remedy the violation within 20 (twenty) calendar days in accordance with the procedure set forth in this Agreement;

10.1.2. breach of contractual obligations: the Borrower violates at least one of the obligations specified in Clause 9.1. of the General Conditions of the Agreement and fails to remedy such violation within 10 (ten) calendar days from the submission of the Operator’s written notification of such violation;

10.1.3. non-observance of the Loan-to-Value Ratio: the Borrower does not fulfil the obligations provided for in Clause 7.2 of the General Conditions of the Agreement related to the Loan-to-Value Ratio in accordance with the set procedure;

10.1.4. invalidity of Borrower’s representations and warranties: it becomes evident that any of the Borrower’s representations and warranties provided for in Article 8 of the General Conditions of the Agreement are incorrect or misleading, and the Operator reasonably believes that this will have a material adverse effect on the performance of this Agreement.

10.1.5. insolvency: the Borrower becomes insolvent or declares its insolvency under the applicable law;

10.1.6. illegality: if, (i) due to legislative changes or other reasons, the performance of this Agreement, the Means of Security of Obligations or other transactions specified in the Special Conditions becomes unlawful for the Borrower or the Related Parties, or (ii) any Means of Security of obligations or other provision in the Special Conditions becomes unlawful or non-compliant.

10.2 Incase of occurrence or emergence of at least one of the grounds for termination specified in Clause 10.1 of the General Conditions of the Agreement, the Operator, acting on behalf of the Creditor(s), has a right to terminate this Agreement by giving a written notice on termination of the Agreement 10 (ten) calendar days before the termination of the Agreement; the Operator has a right to demand that the Borrower, without delay but no later than within 5 (five) calendar days from the date of termination of the Agreement, pays the full amount of the Loan due, the Interest due, the Administrative Fee due and all other amounts payable under this Agreement.

10.3. Termination of the Agreement before the term does not affect calculation of Interest, Administration Fee and the penalties, which the Borrower must pay until the complete fulfilment of the contractual obligations.

10.4. Termination of the Agreement before the term is a legal fact and the basis upon which the Operator makes a relevant decision resulting in a transfer of the Rights of Claim of the Creditor(s) to the Operator in accordance with the procedure specified in the Special Conditions. The Borrower agrees to such transfer of the Rights of Claim and understands that the notice of termination of the Agreement at the same time means the transfer of the Rights of Claim to the Operator, and the Borrower waives any claims arising from such transfer of the Rights of Claim.

10.5. The Borrower and the Creditor agree that upon the takeover of the Rights of Claim, the Operator will have the right to transfer it to third parties.

10.6. The Parties agree that the transfer of the Rights of Claim specified in Clause 10.4 of the Agreement is an alternative solution for facilitating the recovery of the debt and takes place at the discretion of the Operator if, after takeover of the Right of Claim by the Operator, this would make the recovery procedures more efficient, economical and convenient than in case the Operator acts as the Creditors’ Representative, as provided for in Article 6 of the Law on Crowdfunding, and/or it turns out that due to the legal regulation, the Operator, acting as Creditors’ Representative, will not have the possibility to completely implement the rights of the Creditors and ensure their legitimate interests.

 1. NOTIFICATIONS

11.1. During the course of the Agreement, all notifications and other correspondence shall be delivered in person or sent by registered mail, by terminal communication means (e-mail, fax), or in other way co-ordinated between the parties. The Operator also has the right to submit to the Borrower and/or the Creditor the said messages or other correspondence via the User Self-Service System of the Portal. In this case, it is considered that the User received the message in 24 hours from the moment it had been sent. A priority is given to notifications and other correspondence addressed to the Borrower and/or the Creditor during the course of execution of the Agreement that are submitted via the User Self-Service System of the Portal.

11.2. If there is a change in addresses, bank accounts and/or other details of the parties, the parties must inform each other immediately. If the party fails to comply with these requirements, it can not raise claims or objections stating that the actions of the other party performed according to the latest known details do not conform to the terms of the Agreement or that the party has not received any messages sent in accordance with such details or via the User Self-Service System of the Portal.

 1. FINAL PROVISIONS

12.1. This Agreement shall come into force from the moment of its conclusion in accordance with Article 3 of the General Conditions of the Agreement, and it shall remain in force until the full performance of obligations of the Parties under this Agreement.

12.2. The terms of the Agreement and the information received during the course of fulfilment of the Agreement are confidential and shall not be disclosed without the Operator’s consent, except for the cases provided for in this Agreement.

12.3. Amendments and supplements to the Agreement may be executed electronically by a separate agreement between the parties, using the Portal User System or in another way agreed upon by the parties.

12.4. Any amendments, supplements or annexes to this Agreement shall have the same legal force and shall be an integral part of this Agreement.

12.5. If any provision of the Agreement in accordance with the established statutory procedure is recognized as in conflict with the laws of the Republic of Lithuania or other legal acts, this shall not affect the validity of the remaining provisions of the Agreement. In such a case, the parties to the Agreement shall, in good faith and by means of negotiation, agree on an alternative provision of the Agreement to replace the provision that has been declared null and void.

12.6. The Operator shall be entitled to unilaterally change the terms of this Agreement, if the authorities (including the Bank of Lithuania) accept or modify the legal acts binding to the crowdfinancing platforms, and such amended terms shall be binding upon the Parties to the Agreement from the date of the notice via the User Self-service System of the Portal. Should the Borrower disagree with the amendment, it shall have the right to repay the Loan within 15 (fifteen) calendar days and to settle with the Creditor completely and the Operator without any additional sanctions.

12.7. Any disputes arising from this this Agreement shall be settled by negotiation, and, if no solution is obtained, the dispute shall be settled by the competent court in the city of Vilnius.

12.8. This Agreement is concluded in the Lithuanian and English languages. In case of discrepancies between the Lithuanian and English texts the text in the Lithuanian language shall prevail.

 

_________________________________________________________________

(Position, first name, last name, signature and seal of the representative of the Borrower)